Gå til sidens hovedinnhold

Går hardt ut mot kommunens valg av fengselstomt - Opdan mener kronikken var ufin

Både ordfører og kommunedirektør får det glatte lag og blir beskyldt for å ikke å selv ønske å ha et fengsel som nærmeste nabo, men heller sender problemene videre inn i kommunen.

For abonnenter

NORDRE FOLLO/MASTEMYR: "Må beboerne i Nordre Follo ha en kommunedirektør eller ordfører boende i nabolaget for å få ivaretatt sine interesser?" Slik starter debattinnlegget i Østlandets Blad som er underskrevet av Aina Winsvold fra Trollåsen.

– Hvordan i all verden hadde Statsbygg kommet på denne ideen, var første innskytelse når Winsvold som en av flere naboer til den nye tiltenkte fengselstomten, ble kjent med planene.

Mente seg overkjørt av Statsbygg

Det har senere kommet for en dag at det var kommunedirektøren, Øyvind Henriksen på vegne av Nordre Follo kommune som hadde kommet opp med tomten på Mastemyr som et godt alternativ for å trekke til seg Norges største fengsel med inntil 300 innsatte. Slik det blir fremstilt i dokumenter til formannskapet i august 2021. Denne plasseringen kom opp etter at Statsbygg først hadde sett seg ut en tomt på Berghagan på Langhus, som ordfører så tidlig som i februar 2020 gikk ut og kritiserte sterkt. Det gjaldt både mangler på involvering fra kommunen. De mente seg overkjørt av Statsbygg. Men også Berghagan som plassering ble sterkt kritisert.

Det skal nevnes at kommunedirektøren tok med både Berghagan og Mastemyr som aktuelle steder for fengsel, i sitt svar til Statsbygg i september i fjor.

LES OGSÅ: Vi er mange her som absolutt ikke vil godta at Norges største fengsel bygges midt i boligområdet vårt

Oslo ville ikke selv ha det nye fengselet

Bakgrunn for saken om nytt fengsel er at Oslo fengsel på Grønland i Oslo skal legges ned og Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utrede hvor et nytt fengsel kan lokaliseres. Kravene er blant annet at det ikke skal være mer en 45 minutters kjøreavstand til Oslo. I tillegg må tomten være på minimum 65 mål. Fengselet skal bygges som et høyrisikoanlegg

I mai i fjor kunngjorde regjeringen i en pressemelding at de lytter til Oslo kommunes ønsker om at de ikke ønsker etablering av et nytt fengsel i sin kommune, og at de vil vurdere nye alternativer til lokalisering av Oslo fengsel utenfor hovedstaden.

LES OGSÅ: Føler seg fullstendig overkjørt av fengselsplanene: – Det føles som et overgrep

Mener det ikke er noen form for inhabilitet

Ordfører Hanne Opdan sa følgende til ØB 19. februar 2020 angående Berghagan som aktuell fengselstomt;

– I nylig vedtatt kommuneplan er området på Berghagan avsatt til kombinert formål bebyggelse og anlegg. Arealet avsatt på kommunens eiendom er avsatt til boligformål. Området ligger i umiddelbar nærhet til svært verdifulle friluftsområder, idrettsanlegg, skoler og kollektivtilbud. Det er store interessekonflikter ved en lokalisering av fengsel i dette området".

Ordføreren har fått med seg kronikken og sier til ØB at dersom det er mistanke om noen form for inhabilitet i kommunen, enten det er folkevalgte, administrasjon, eller øvrige ansatte, så håndteres det etter strenge retningslinjer for habilitet. Hun sier videre at fakta i saken er at Formannskapet har vedtatt at de skal si ja til at muligheten for at Oslo nye fengsel kan vurdere en mulig tomt i kommunen vår, som ett av flere alternativer. Det er den eneste forpliktelsen kommunen så langt har ovenfor Statsbygg.

Ordfører mener kronikken var ufin

– Hvordan reagerte du på kronikken?

– Det er enhver innbyggers rett til å ytre seg, men antydningen om at min og kommunedirektørens bostedsadresser skulle innvirke på beslutningen mener jeg er ufin og vitner om en manglende forståelse på hvordan demokratiet fungerer. Skulle jeg eller kommunedirektøren handlet ut fra egeninteresse ville kommunestyret grepet fatt i det.

– I innstillingen til formannskapet var enkelte aktuelle områder nevnt av kommunedirektøren, men i vedtaket til formannskapet sto det ikke noe aktuelle tomteforslag. I etterkant av vedtaket tok Statsbygg kontakt med oss, og sammen med fagpersoner i kommunen deltok jeg som øverste politiske leder. Her gikk vi gjennom ulike alternative tomter. Deretter fikk vi i desember informasjon om at Nordre Follo var valgt ut som en av seks alternativer, med Mastemyr som alternativ tomt, skriver hun i en mail til ØB.


– Det er Statsbygg som har valgt ut ut tomtene

– Kan du skjønne argumentene i kronikken, på bakgrunn av at du selv bor på Langhus, og Berghagan som første innspill, ble byttet ut med Mastemyr?

– Det er Statsbygg som har valgt ut de tomtene som nå er aktuelle. Verken kommunedirektøren eller jeg har innvirket på valget av tomt. Sammen med kommunens fagfolk har vi kun redegjort ovenfor Statsbygg om tomter som kunne være aktuelle ut i fra de kriterier Statsbygg hadde. Vi har da forklart om eierforhold, reguleringer og begrensninger i forhold til marka.

Videre skriver hun at en helt grunnleggende faktorer er at Nordre Follo kommune har en nullvisjon for tap av matjord og vedtatte overordnede prinsipper for arealnøytralitet. Dette betyr at etablering av nye anlegg kun skal skje der det er bebyggelse eller andre anlegg i dag. Det er altså ikke aktuelt å legge store anlegg på «jomfruelig grunn». Etablering av et anlegg innenfor etablerte boligområder er ikke ønskelig og vil ikke være praktisk eller økonomisk gjennomførbart. Da sitter man igjen med eksisterende næringsområder, og det var også dette som ble drøftet med Statsbygg i møtet.

– Kan være gode argumenter for ikke å velge Mastemyr

Statsbyggs kriterier om tomtens beliggenhet, beskaffenhet og størrelse reduserer muligheten. Næringsområdene på Ski Øst er i hovedsak avsatt som fremtidig boligreserve for Ski by. Næringsområdet på Sofiemyr er også i ferd med å gjennomgå en transformasjon til «mykere» næringer og delvis boligområder. Næringsområder som Fugleåsen og Regnbuen har, etter Statsbyggs vurdering, for dårlig kollektivdekning for et anlegg med så mange arbeidsplasser.

– Synes du selv at tomten på Mastemyr er en god løsning?

– Dersom justisdepartementet ønsker å bygge i vår kommune og eier av tomta ønsker å selge skal vi ha en god prosess og en grundig konsekvensutredning som skal avdekke fordeler og ulemper. Før vi har fått denne kunnskapen ønsker jeg ikke å mene noe om beliggenheten.

– Mener du at de samme argumentene du brukte i ØB i februar 2020 for å si nei til Berghagan også bør gjelde for Mastemyr?

– Ja, det kan være gode argumenter for ikke å legge dette til området på Mastemyr. Forskjellen er likevel at området på Mastemyr er regulert til næring, mens området på Berghagan er delvis regulert til bolig og frilutsformål.

Kommentarer til denne saken