Gå til sidens hovedinnhold

H/Frp/Pps budsjettforslag er ikke et «realistisk, fremtidsrettet og bærekraftig budsjett for 2021-2024» slik Høyre hevder

En kritisk gjennomgang av H/Frp/Pps budsjettforslag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

H/Frp/Pps budsjettforslag er ikke et “realistisk, fremtidsrettet og bærekraftig budsjett for 2021-2024” slik Høyre hevder i Østlandets Blad 4. januar. Det viser ikke-reelle kutt, urealistiske anslag om inntekter og en umulig framdriftsplan for salg av eiendom og for gjennomføring av nye investeringer i skoler og idrettshaller.

Ap, Sv, V, Sp, U/KrF, MDG og Rødt har vurdert nøye alle foreslåtte løsninger i forbindelse med budsjettet som ble vedtatt i desember, inkludert H/Frp/Pps forslag. Det er gode momenter der som også finnes igjen i det vedtatte budsjettet, men det er også er en lang rekke ting å sette fingeren på. Denne gjennomgangen er blant annet gjort på bakgrunn av den faglige vurderingen av budsjettforslagene som du finner på kommunens hjemmeside: https://www.nordrefollo.kommune.no/handlingsrom-2023/strategi--og-handlingsplan.

Penger som ikke finnes og usosiale kutt

I H/Frp/Pp sitt forslag finner vi en innsparing på driftsbudsjettet for 2021 på 25 millioner i “administrativ omstilling/sykefravær” (økt til 45 millioner i 2024). Kort oppsummert, vurdert av kommunens fagfolk som “ikke realistisk”. Nordre Follo jobber hardt for redusert sykefravær, men den økonomiske gevinsten må komme når vi ser ytterligere resultater av det arbeidet, ikke omvendt

Videre beregner partiene 15 millioner mindre til rentekostnader enn rådmannen og det vedtatte budsjettet. Det er ikke snakk om noen endring i sparte kroner, men kun en mer håpefull gjetning med større risiko for at det må dekkes av utilsiktede kutt i tjenestene.

Det finnes også reelle kortsiktige besparelser i forslaget til driftsbudsjett fra H/Frp/Pp, men til hvilken pris? Blant de viktigste forskjellene fra flertallspartienes budsjett, er en reduksjon på over 8 millioner i driftsbudsjettene til barnehager og skoler, som ville medført redusert bemanning, og det “spares” 7,5 millioner kroner ved å inkludere barnetrygden i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

Dårligere skolebygg og økt vedlikeholdsetterslep

H/Frp/Pp foreslår å kutte i vedlikehold av kommunale bygg, blant annet av skoler med 35 millioner i 2021 og av barnehager med 33 millioner i fireårsperioden. Den faglige vurderingen av forslagene oppsummeres med at “konsekvensene vil være en fortsatt økning av etterslep på kommunens eiendomsmasse”. Det gir forverring av barnehagebarns, elevers og ansattes fysiske arbeidsmiljø, hyppigere behov for nye investeringer og høyere utgifter til leie av lokaler. Alt stikk i strid med nylig vedtatt vedlikeholdsstrategi.

Eiendomssalg mot bedre vitende

H/Frp/Pp budsjetterer med salg av eiendom for nesten to milliarder i løpet av fire år. Dette på tross av rådmannens vurdering om at vedtatt budsjetts anslag om salg for 1,1 milliarder har “vesentlig risiko” for ikke å bli nådd. Dyrekjøpt erfaring gjennom mange år sier det samme: Eiendomssalg tar lengre tid og bidrar mindre til kommuneøkonomien enn politikere kunne ønske.

Det som H/Frp/Pp ønsker å selge mer av er verdifull nærnatur, men også eiendommer med skoler og idrettshaller. Problemet her er at det legges opp til salg i et tempo som ikke stemmer overens med verken markedet eller tiden det tar å regulere før salg, og tomter med skoler og idrettshaller er foreslått solgt før det er gjennomførbart at bygningene kan være erstattet.

Kommunalt eiendomssalg er heller ikke nødvendigvis noen sikker økonomisk inntektskilde. I regnestykket ligger at vi må erstatte det som er på eiendommen i dag (se for eksempel saken om svømmehall på Langhus) og at salg av eiendom til utbygging uten grundig kapasitetsvurdering kan medføre store utgifter i form av nye behov for skoler, barnehager og teknisk infrastruktur.

Ønsker å gjenreise luftslott

H/Frp/Pp vil gå tilbake til planen om å begynne byggingen av Fram ungdomsskole slik den forelå før den ble lagt på is, med kostnader som nærmet seg milliarden. De foreslår også å vente med bygging av ny Sofiemyr skole til Fløysbonn ungdomsskole er erstattet. Jeg støtter rådmannens tilbakemelding som slår beina under både økonomien og framdriftsplanen i forslagene: “Dersom ny Sofiemyr skole skal bygges på Fløysbonntomta, så kan ikke arbeidet med ny skole starte før elevene fra Fløysbonn har fått nye lokaler, og det vil si at arbeidet med ny Sofiemyr skole ikke kan startes før om tidligst 4 år, og at skolen ikke vil kunne være ferdig før om tidligst 6 år. (…) Det vil være økonomisk svært krevende å gjennomføre bygging av flere store investeringsprosjekter parallelt, og det vil ikke være mulig å opprettholde finansielle måltall. (...) For å sikre framdrift i etablering av ny Sofiemyr skole anbefaler Rådmannen at det ikke gjøres endringer i vedtaket som ble fattet i juni 2020.”

De gjennomgåtte aspektene viser at H/Frp/Pps budsjettforslag totalt sett egner seg dårlig til annet enn enkeltoppslag i lokalpresse og sosiale medier hvor man lover mer enn man kan holde.

Budsjettet som ble lagt fram og vedtatt av Ap, Sv, V, Sp, U, MDG og Rødt er ingen mirakelkur, men et realistisk og forutsigbart budsjett som stiller store krav til endring og innsparing, og hvor alle prioriteringer er gjort med tanke på gode og trygge omgivelser og tjenester for innbyggere i alle aldre og livssituasjoner – i dag og i årene som kommer.

Hans Martin Enger, gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne Nordre Follo

Kommentarer til denne saken