Har Nordre Follo et mobbeproblem i skolen? Ja. Finnes det noen nye tanker for å løse det utover flere planer? Nei.

Det er fristende å sitere legendariske Jack Sparrow i «Pirates of the Caribbean» når vi hører skoleledelsen i kommunen om hvordan de jobber for å få ned mobbetallene: «The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem».

Så vi tar ballen og kommer med konkrete forslag til både skoler, skoleledelse, politikere og foreldre. Mer om det litt seinere.

Bry dere om andres barn. Snakk med barnet ditt hjemme om det er noen på skolen som ikke har det bra eller som blir mobbet.

Mamma og pappa i Nordre Follo

Tusen takk

Nylig skrev vi et innlegg i Østlandets Blad som har skapt stort engasjement. Vårt barn har over tid blitt utsatt for drapstrusler, mobbing, trakassering og utestengelse. Vi ønsket å fortelle vår historie om det å være «på innsiden av systemet».

Les også

Det er ikke din skyld

Vi har opplevd det vi mener er bagatellisering og bortforklaringer. Vi har møtt det vi oppfatter som en byråkratisk vegg der man er ekstremt opptatt av det planmessige i stedet for å tenke utenfor boksen for å gi vårt barn en trygg hverdag.

Det tok ikke lang tid etter publisering før det nærmest eksploderte i kommentarfeltet hos Østlandets Blad på Facebook. Innlegget er delt flere steder i kommunen og på store Facebook-grupper i Norge som omhandler mobbeproblematikken.

Historiene vi leser om er hjerteskjærende. De er opprørende. Det er ekstremt sårt å høre at flere mener det ikke er gjort noe på flere år med mobbeproblematikken i lokalmiljøet. At våre opplevelser ikke er unike - det er mange som har stått, eller står, i samme situasjon akkurat nå.

Det gir oss trøst å vite at vi ikke er alene, og støtten vi har fått varmer virkelig. Tusen takk, fra hele vårt hjerte!

Rystende lesing

Mobbing er ikke et isolert problem for skolene. Det er et samfunnsproblem. I det vi skriver dette, offentliggjøres Elevundersøkelsen for 2022.

Det er rystende lesing.

 • Andelen elever i Norge som opplever mobbing øker på alle skoletrinn.
 • I Viken er det 1280 elever på 7.trinn som sier de har blitt mobbet av andre elever de siste månedene.
 • 221 elever på 7.trinn i Viken sier de er blitt mobbet av voksen på skolen.
 • 576 av de på trinnet i Viken sier de er blitt mobbet digitalt de siste månedene.

Nordre Follo ender litt under landsgjennomsnittet, men i disse undersøkelsene er det store mørketall. Hver uke er det trolig flere hundre elever bare i Nordre Follo som blir mobbet. De går ikke på skolen eller gruer seg til hverdagen de møter innenfor veggene der de skulle vært trygge.

Til alle dere unge med brustne hjerter, dårlig selvtillit og følelsen av at det aldri går over: Vit at det aldri er deres skyld. Det er de voksne sitt ansvar å skape et trygt og godt miljø på skolen.

Til alle dere fortvilte foreldre som føler dere møter motstand: Dere er ikke alene. Vi er mange i samme situasjon og som forstår hva dere går gjennom. Det er ekstremt tøft å stå i det alene.

Fallitterklæring

Vi fikk svar på vårt innlegg fra Kommunalsjef for Oppvekst og læring, Arnfinn Almås og områdeleder for skolene, Katti Anker Teisberg. Vi er ikke beroliget. Etter vårt syn er det en fallitterklæring når kommunalsjefen sier at «vi må bare beklage at vi ikke har fått det til for denne eleven». Vi leser det som om kommunens skoleledelse nærmest har gitt opp fordi saken er for vanskelig. Det er ekstremt sårt for oss foresatte.

Almås og Teisberg sier mobbing er «noe som blir jobbet med hele tiden», men som ikke er et «satsingsområde». Det burde det vært. Kommunen er milevis unna nullvisjon. Det er utarbeidet en håndbok på 55 sider for hvordan skolemiljøet skal sikres. Det er vel og bra, og vi er enige i det meste som står i «Plan for et trygt og godt skolemiljø». Planen ble vedtatt i møtet i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur før jul. Men heller ikke under behandlingen i dette møtet ble vi beroliget av kommunalsjefens svar.

For det nytter ikke å ha gode planer hvis man ikke klarer å følge de i hverdagen rundt omkring på skolene. Det er hovedproblemet. Et planverk er ikke til noen nytte for de barna som fortsatt ikke får nødvendig støtte, som ikke blir møtt med empati og forståelse, eller som faktisk også blir mobbet av ansatte på skolen.

Vi har opplevd at man er mer opptatt av ferdigskisserte planer som skal passe for alle enn å tenke hva som kan være best mulig for hvert enkelt barn. Det er stor grunn til å være bekymret hvis systemet legger opp til mer av det samme, og ikke åpner for noe kreativitet. Når måltall kommer i veien for å jobbe kreativt med hvert enkelt barn, mener vi systemet er på ville veier.

Ta barna på alvor. Ikke forsøk å bagatellisere og bortforklare mobbingen. Dette undergraver elevens opplevelse å bli krenket på skolen. Det er alvorlig. Mobbeofrene må møtes med empati og forståelse av voksen rollemodeller.

Mamma og pappa i Nordre Follo

Til kommuneledelsen

Det er tid for at skoleledelsen i kommunen og politikerne viser mot og handlekraft. Her er noen konkrete forslag:

 • De operative teamene i kommunen må styrkes med flere hoder og mer midler. Nå virker det som om det er effektivisering og flere arbeidsoppgaver på like mange hoder. Operative team med kjernekompetanse er nøkkelen hvis kommunen skal lykkes med å få ned mobbetallene. De kan jobbe med både forebygging og systemtiltak.

Vi har opplevd å få mest hjelp og støtte fra skolemiljøteamet i kommunen, nærmere bestemt Mobbeombudet som få dessverre vet om. Når vi møter det vi opplever som en byråkratisk vegg, og når vi føler vi kjemper en ensom kamp mot et system, har vi endelig noen som kan støtte oss.

I skolemiljøteamet jobber det kun seks ansatte. Det ble for et par år siden bestemt at kommunen skulle få et Mobbeombud, og funksjonen ble slik vi forstår det lagt inn i dette teamet. Det ble bevilget nesten en million kroner, men de forsvant. Altså kom funksjonen «på toppen» for et allerede presset team som skal jobbe med samtlige skoler. Vi kunne også nevnt viktigheten av å styrke Utekontakten og andre som ferdes der barn og unger er.

 • Skoleeier må tørre å følge tettere opp de enkelte skolene, og det må få konsekvenser for de skolene som ikke setter i gang tiltak eller ikke klarer å følge opp tiltak. Det bør også bli lav terskel for at skoleeier selv varsler Statsforvalteren når de ikke har gjort jobben sin.
 • Det har til tider vært sjokkerende å se mangel på kunnskap om mobbing hos enkeltansatte på skolen. Det må aldri være tvil om at det er elevens subjektive opplevelse som skal være avgjørende, ikke ansattes egne definisjoner hva som er en krenkelse. Kompetansen blant skoleansatte må bli bedre og det må settes av ressurser til veiledning av de ansatte.
 • Hva med i tillegg å ha en egen «task force» som kan trekkes inn i de vanskelige sakene? Et operativt team med forskjellig kompetanse som kan veilede skolene, støtte foreldrene – og ikke minst ha som hovedmål å trygge eleven som er utsatt for mobbing.

Hverdagen til vårt barn er fortsatt tung og utrygg. Slik er det også for trolig flere hundre barn og ungdom i Nordre Follo.

Mamma og pappa i Nordre Follo

Til skolene

Det er også tid for at skolene tar inn over seg virkeligheten, og her kommer noen konkrete forslag:

 • Ta barna på alvor. Ikke forsøk å bagatellisere og bortforklare mobbingen. Dette undergraver elevens opplevelse å bli krenket på skolen. Det er alvorlig. Mobbeofrene må møtes med empati og forståelse av voksen rollemodeller.
 • Dere må handle raskt! Opprett raskt en sak iht. Opplæringsloven, og kom tidlig i gang med tiltak.
 • Rektorene må ta ansvar for at de ansatte på skolene har god nok kompetanse om hva som er mobbing og hva som er konsekvensene av langvarig mobbing, trakassering og utestengelse.
 • Tenk utenfor boksen. Det er fint å ha en plan med tiltak, men hver sak – og hver elev – er forskjellig. Vi har opplevd at man «gir opp» eller ikke fortsetter med tiltak som ikke fungerer. Prøv igjen, og tenk kreativt i samarbeid med foresatte.
 • Møt foreldre med respekt. Skolen er «den sterke part» i samarbeidet, og det hjelper ikke på samarbeidet å bli møtt med autoritære holdninger.
 • Alle foreldre og barn må få god nok informasjon om paragraf 9A i Opplæringsloven og hvilke rettigheter de har. De må få informasjon om instanser som Mobbeombudet.
 • Vær åpen med foreldre! Ikke forsøk å dekke over at skolen eller enkelklasser har et problem. Problemet er mye større enn vi tror. Skolen må også ha ekstrem lav terskel for å si ifra til foreldre som har barn som mobber.
 • Mobbere kan flyttes. Det er ikke alltid mobbeofferet som må bytte klasse eller skole.

Til foreldre

Det er også tid for at vi foreldre tar grep.

 • Bry dere om andres barn. Snakk med barnet ditt hjemme om det er noen på skolen som ikke har det bra eller som blir mobbet.
 • Snakk åpent med foreldrene i klassen om klassemiljøet og om det er noen som er utenfor eller blir mobbet. Inkluder nye elever i klassen, det kan være mange forskjellige årsaker til skolebytte.
 • Erkjenn at barnet ditt kan være en som mobber. Ikke gå i skyttergrav med å henvise til at dette er «barne- og ungdomsstreker».
 • Og ikke minst: Voksne er rollemodeller. Hjemmet er ett av de viktigste stedene barna lærer sosial kompetanse. Barna gjør som vi gjør. Snakk pent om andre barn, om skolen og andre. Tenk over din egen oppførsel, både på nett og ute blant andre.
 • Hvis ditt barn blir mobbet: Kjenn dine rettigheter iht. Opplæringsloven. Få hjelp av fagpersoner som skolemiljøteamet. Ta kontakt med politiet eller politikontakten i kommunen ved behov. Selv om dere føler dere alene mot et stort system, så er det mange som er i samme situasjon hvor det er mulig å søke råd.

Hverdagen til vårt barn er fortsatt tung og utrygg. Slik er det også for trolig flere hundre barn og ungdom i Nordre Follo.

Kan vi leve med det?

Mvh mamma og pappa i Nordre Follo

Redaksjonen kjenner til innsendernes identitet. De er anonymisert av hensyn til den mindreårige.