Lokalsykehusets rolle i forbindelse med samfunnssikkerhet og beredskap

Ski Sykehus: Ski kommune samlokaliserer daglegevakten med den interkommunale, Follo legevakt.

Ski Sykehus: Ski kommune samlokaliserer daglegevakten med den interkommunale, Follo legevakt.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevKommuner, regionale helseforetak og helseforetak skal i henhold til Lov om helsemessig og sosial beredskap ha oppdaterte, innarbeidede og koordinerte beredskapsplaner med rutiner for å oppdage og varsle hendelser, og for å sikre effektiv ressursdisponering og samhandling ved kriser. En helhetlig beredskap innen helse- og sosialtjenestene må også fokusere på grensesnittet mot andre sektorers ansvarsområder. Beredskapsplaner må være basert på oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser. Helsetjenesten har en selvstendig plikt til å sikre at man til enhver tid er i stand til å yte nødvendige helse- og omsorgtjenester. I dette ligger en forpliktelse for virksomhetsledelsen til å gjennomgå egen virksomhet med henblikk på å avdekke risiko for svikt og til å iverksette kompenserende tiltak.

I hvilken grad har ledelsen ved A-hus foretatt de nødvendige analyser vedrørende Folloregionen og vårt beredskapspotensiale ? De har til nå systematisk nedbygget lokalsykehuset i Follo og strippet det for vitale funksjoner. Deres neste trekk blir å frata oss skadelegevakten.

Follo har ca. 135.000 innbyggere, gjennomgangstrafikk langs E6 og E18 samt jernbane med stor passasjer- og godstrafikk. I tillegg grenser Follo mot Oslofjorden med all skipstrafikken. En ulykke i forbindelse med noe av dette bør helst ikke skje.

I tillegg til beredskap for å sikre egen yteevne innebærer risikobildet at helsetjenesten må sikre at man sammen med politi og øvrige nødetater etablerer en robust helsemessig beredskap for å håndtere større ulykker og terroraksjoner. Norges militære forpliktelser er avhengig av en desentralisert helsetjeneste. Lokalsykehusene har vist at de har en berettiget plass også ved store hendelser som krever innsats langt utover det som lokalsykehusene til vanlig håndterer. Ringerike sykehus gjorde en formidabel innsats 22. juli 2011 og sykehuset i Lærdal likeså, i forbindelse med brannen i 2014.
 

Vår sykehusstruktur er blitt utviklet gjennom bevisste valg og prioriteringer og gjennom store investeringer i personell, kompetanse, utstyr, infrastruktur og bygninger. Disse verdiene må forvaltes videre med klokskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags