Her er Kolbotn-barnas grunn­lov anno 2014

SOM PÅ EIDSVOLL: Matheo, Henni, Agnes, Emrik, Jessica, Lars Kasander, William, Mari, Magnus, Lisa, Sara og Hans Joakim  vedtar grunnloven.

SOM PÅ EIDSVOLL: Matheo, Henni, Agnes, Emrik, Jessica, Lars Kasander, William, Mari, Magnus, Lisa, Sara og Hans Joakim vedtar grunnloven.

Artikkelen er over 5 år gammel

Alle barn skal ha det godt. Det er den vik­tig­ste lo­ven, synes un­ge­ne i Ka­pell­vei­en bar­ne­ha­ge.

DEL

KOLBOTN: Barna i Kapellveien barnehage på Kolbotn har lagd sin egen grunnlov. Ikke nok med det: De har møtt både ordføreren og selveste kongen og overlevert lovforslaget.

– Hvor­dan klar­te dere å lage lo­ven?

– Vi tenk­te vel­dig hardt, for­kla­rer Mari J. Tunes.

– Hva hand­ler grunn­lo­ven de­res om?

– At barn i and­re land skal ha det bra, og at alle barn i Norge må ha det godt, skis­se­rer Ag­nes Reid.

– Hva må til for at barn har det godt?

– De må ha et hus å bo i, sier Mari.

– Du skal ikke la and­re pla­ge deg for hvor­dan du ser ut, på­pe­ker Hennie L. Jourdan.

– Vi må pas­se på jorda vår. Der­for sor­te­rer vi søp­pel og la­ger nye ting av det. El­lers måt­te vi kjø­pe på nytt og på nytt, sup­ple­rer Ma­theo.

– In­gen må kas­te tyg­gis på bak­ken, for den blir ald­ri til jord. Og voks­ne må bli flin­ke­re til å lyt­te på bar­na, po­eng­te­rer Wil­li­am.

– Voks­ne kan ikke gå fra de små bar­na ale­ne hjem­me, og alle barn må ha vask så de kan pus­se ten­ne­ne, sier Jes­si­ca.

Les også: Kongen fikk barnas grunnlov

En konge som lyt­ter

Un­ge­ne vet at Nor­ges grunn­lov ble lagd for 200 år si­den. Grunn­lo­ven er rød, og det var den som be­stem­te at Norge skul­le ha en konge.

– De­mo­kra­ti be­tyr at kon­gen hø­rer på fol­ket sitt, for­kla­rer Hennie. De and­re ut­dy­per:

– For­eld­re­ne våre, og alle som er over 18 år, kan stem­me på hvem som skal bli stats­mi­nis­ter.

– Men man må ha rødt pass for å stem­me i Norge.

– Nå er Erna Solberg stats­mi­nis­ter, men først måt­te hun gå til Kon­gen og spør­re om lov til å være det.

– Erna Solberg har man­ge hjel­pe­re. En av dem er ord­fø­re­ren vår. Hun heter Ildri Eidem Løvaas.
Mag­nus vet hva det mot­sat­te av de­mo­kra­ti er:

– Dik­ta­tur! for eks­em­pel var det en konge som tok alle pen­ge­ne til fol­ket og lag­de en sta­tue av gull! En an­nen konge vil­le lage ba­de­bas­seng i ør­ke­nen!

For 200 år si­den var det ikke alle som had­de stem­me­rett.

– Hva syns dere om at in­gen kvin­ner fikk være med å be­stem­me?

– Vel­dig urett­fer­dig! Tenk om vi skul­le si nå at bare jen­ter får lov å stem­me! pro­tes­te­rer Hennie.

Lo­ver og feng­sel

I Ka­pell­vei­en vet de godt at det fin­nes en egen bar­ne­ha­ge­lov. Der står det blant an­net om et van­ske­lig ord som «med­virk­ning».

- Der­for tok vi med et ved­tak til ord­fø­re­ren. Da sa vi fra at vi vil ha varm mat i bar­ne­ha­gen. Ord­fø­re­ren had­de nem­lig glemt å spør­re oss bar­na om det, for­tel­ler Wil­li­am.

– Hvor­for har vi egent­lig lo­ver?

– For at in­gen skal bli ska­det el­ler dø, me­ner Hans Joa­kim.

– For el­lers kan det bli krig og dik­ta­tur, sier Lars Kasander.

– Hva skjer hvis noen bry­ter lo­ven, da?

– Da kan det hen­de at de kom­mer i feng­sel.

...og dette er paragrafene

Vi skal ha snil­le ­hen­der
– Ikke lov å slå, spar­ke, dyt­te el­ler bite hver­and­re
Vi skal si snil­le ord
– Ikke mob­be, erte el­ler true hver­and­re
Sto­re barn skal hjel­pe små barn
– Kle av dem, ryd­de opp og hel­le melk i kop­pe­ne.
Alle barn skal få leke hver dag
 – For­di vi barn skal få ha det gøy.
Alle barn skal leke sam­men
– In­gen skal være uten­for og helt ale­ne.
Alle voks­ne skal lyt­te til bar­na
– Sånn at de får mat og drik­ke og være med på å be­stem­me.
Alle men­nes­ker må ta var på jorda vår
– Mam­sen og Lil­le­gutt var i bar­ne­ha­gen og lær­te oss hvor­for vi ikke skal kas­te søp­pel.
Alle barn skal få gå i bar­ne­ha­ge
– For der får vi leke og klat­re og være med ven­ner.
Alle barn skal få et sted å bo med le­ker
– Alle barn har rett til å leke.
Alle barn skal få fe­rie med fa­mi­lien sin
– Det er ko­se­lig å være sam­men med for­eld­re og bes­te­for­eld­re.
Barnehagedemokrati
I Ka­pell­vei­en bar­ne­ha­ge på Kol­botn har bar­na hatt de­mo­kra­ti på dags­or­den. De har be­hand­let en sak om varm­mat i bar­ne­ha­gen. Dess­uten har de lagd sin egen grunn­lov.
Konge og ord­fø­rer
I an­led­ning Bar­ne­ha­ge­da­gen be­søk­te en grup­pe fra Ka­pell­vei­en ord­fø­rer i Op­pe­gård Ild­ri Ei­dem Løv­aas, og en an­nen grup­pe fikk au­di­ens hos Konge på slot­tet.
200-års­ju­bi­le­um
Ini­tia­tiv­tage­re til Bar­ne­ha­ge­da­gen er ut­dan­nings­for­bun­det, Fag­for­bun­det og For­eld­re­ut­val­get for bar­ne­ha­ger (FUB). Ar­ran­ge­men­tet er et ledd i grunn­lo­vens 200-års­ju­bi­le­um, og årets tema var de­mo­kra­ti og med­virk­ning for de yng­ste bar­na.
Før­s­te ut­dan­ning
Bar­ne­ha­ge­da­gen skal syn­lig­gjø­re bar­ne­ha­gens inn­hold, både for nær­mil­j­øet og om­ver­de­nen, og ska­pe for­stå­el­se for de vik­ti­ge pro­ses­se­ne som fore­går der. Før­s­te steg i ut­dan­nin­gen skjer i bar­ne­ha­gen. Bar­ne­ha­ge­lo­ven og ram­me­pla­nen sier noe om de­mo­kra­ti og med­virk­ning, at bar­na skal lære seg hvor­dan egne og and­res yt­rin­ger blir møtt, både av de and­re bar­na og av de voks­ne.
Hvor­for lo­ver
Sam­ta­le­te­ma har vært de­mo­kra­ti, valg, hvem som har stem­me­rett i Norge, om Grunn­lo­ven til Norge, om Lovboka og hvor­for vi har den.

Klikk deg tilbake til forsiden av ØB.no her

Artikkeltags