Viken Fylkeskommune jobber med den nye areal- og transportplanen hvor det kommer frem at boligutbyggingen skal utvikles rundt kollektive knutepunkt. Dette gjelder de fleste kommuner i Akershus. Disse knutepunktene og tettstedene ligger på noe av den beste dyrknings-jorda vi har i Norge. Disse områdene ligger også på gammel havbunn med store forekomster av kvikk-leire hvor det er langt tryggere å drive matproduksjon enn å bygge boliger.

I en tid hvor vi står oppe i en klimakrise, med økende befolkningsvekst, og flyktningstrømmer må vi kjempe for å beholde den matjorda vi har til å dyrke mat til egen befolkning. Med det målet Norge har er faktisk 100 000 dekar matjord tapt på bare 25 år.

Da Norge stengte ned 12 mars 2020 på grunn av pandemien ble dagligvarebutikkene tømt for mat i løpet av kort tid. Befolkningen viste enorm bekymring for at pandemien kunne føre til matmangel. For våre barn og barnebarn kan et slikt senario bli virkelighet når vi ser hvordan klimaendringene allerede påvirker matproduksjonen i verden.

Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekrafts mål nr. 2: «Utrydd sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk». Bærekraftig landbruk må bety at all matjord i landet vårt må bevares og benyttes.

I Norge som er et av verdens rikeste land må vi ta oss råd til å bygge andre steder enn der det kan dyrkes mat. Null-visjonen for nedbygging av matjord må bli et ufravikelig krav. Det gjelder framtida til kommende generasjoner.