Det er flere som blir eldre i vår kommune, og antall over 80 år forventes doblet i løpet av de neste 20 årene. Mange av disse vil kunne være en god ressurs i samfunnet, som følge av forebygging av folkehelse ved å tilby tilrettelagte tjenester som bidrar til at eldre kan bo lenger hjemme. Halvparten av de hjemmebaserte tjenestene i norske kommuner går til innbyggere under 67 år.

Arbeiderpartiet mener vi skal tilrettelegge for gode tjenester tilpasset behovet. Sykehjemsplass i dag har endret seg fra tidligere ved at de som trenger sykehjemsplass i dag er de som trenger døgnkontinuerlig pleie og hvor andre tjenester har vært vurdert, men ikke funnet hensiktsmessig. Så hvordan kan man best tilrettelegge tjenester for de som ikke ønsker eller har behov for sykehjemsplass, men som ønsker å bo i egen bolig?

Nordre Follo Kommune har utarbeidet en temaplan som skal vise retning innen helse og omsorgstjenester for innbyggere i kommunen.

Nordre Follo Kommune vurderer behov for tjenester etter omsorgstrappen som viser ulike nivåer for helse- og omsorgstjeneste med et spenn i tjenesten fra lavterskeltilbud og til toppen av trappen som omfatter institusjonsplass som krever spesialisert kompetanse.

Mye handler om livsmestring og ved å tilby gode helsetjenester herunder ulike former for velferdsteknologi, vil mange kunne bo lenger hjemme eller i omsorgsbolig, og med tilpasset tjenester. Denne brukergruppen ville tidligere blitt tilbudt en sykehjemsplass.

Det er samtidig viktig at de eldre og deres pårørende føler en trygghet i hverdagen. Mange eldre særlig hjemmeboende er ensomme, og de har behov for både hjelpemidler for å komme seg ut av hjemme og møte andre. Her må vi samarbeide mer med frivilligheten, og støtte opp om deres arbeid som besøksvenn for å nevne et eksempel.

I forkant av utarbeidelse av Temaplan for Helse og omsorg gjennomførte kommunene en spørreundersøkelse til tjenestemottakere i helse- og omsorgstjenesten. Og svarene der ga en god beskrivelse av behovene for de som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.

Arbeiderpartiet mener det er viktig å ha tilstrekkelig kapasitet i alle trinnene i omsorgstrappen, slik at man unngår at flere enn nødvendig vil ende opp på med pleiebehov sykehjem. På den andre siden er det viktig at de som har behov for det, vil få tilbud om sykehjemsplass, som vurderes etter fastsatte kriterier.

Situasjonen i dag i Nordre Follo kommune er at det er få på venteliste, disse er i stor grad søknader fra beboere fra andre kommuner som av ulike grunner ønsker sykehjemsplass i Nordre Follo. Det er flere søknader til vurdering og som tidligere nevnt skal alle som har behov få tilbudt plass. Når det gjelder behovet for akuttmottaksplasser følger vi situasjonen nøye og vil vurdere prioriteringer i omsorgstrappen dersom behovet skulle endre seg.

Det er allikevel behov for økning av antall sykehjemsplasser som følge av forventet økning av antall eldre. Dekningsgraden for sykehjemsplasser i Nordre Follo Kommune på gjennomsnittet av dekningsgraden ellers i landet. Og for å holde seg over dekningsgraden på 16 prosent er det nødvendig med en gradvis økning på sikt av kapasiteten på blant annet heldøgns bemannede plasser.

I sammenligning med kommuner i landet viser ifølge Kommunebarometeret, en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år, at Nordre Follo kommune er på plass 173 av alle kommuner i landet, innen Pleie og Omsorg. Opp fra plass 200 året før. Det er et skritt i riktig retning i en kommune som styres av Arbeiderpartiet og samarbeidende partier.

Vi må alltid kunne strekke oss etter å bli bedre, og vi vil ha et stort fokus for å tilby velferdstjenester som bygger på mestring i egen bolig, samtidig som vi kan tilby sykehjemsplasser til de som virkelig har et behov.

Liv Kristin Borgenholt Rundberget, Utvalgsmedlem i utvalget for omsorg, helse og seniorpolitikk og styremedlem i Nordre Follo Arbeiderparti