Hvorfor skal kommunen bruke 40.000 mindre i året på et skolebarn i Ski enn på Skotbu? I Nordre Follos strategi- og handlingsplan står følgende utviklingsmål:

«Byvekst med grønne kvaliteter Nordre Follo skal utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder. Tettere utbygging gir potensial for å utvikle mer levende byer og tettsteder, med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av handel, service og kultur.»

Nordre Follo skal urbaniseres med utgangspunkt i de to knutepunktene Kolbotn og særlig Ski.

Med straks nyåpnede Follobanen vil Ski oppleve en transformerende vekst som vil stille strenge krav til hvordan kommunen allokerer drifts- og investeringsmidler. Denne utfordringen forsterkes av kommunens økonomiske situasjon. Gamle Oppegård og Ski kommune gjorde hver for seg investeringer som de kalkulerte med at den nye storkommunen skulle betale for. Så snart den nye kommunen var et faktum, ble verden som kjent rammet av covid-pandemien som stilte kommunene overfor store ekstrakostnader samtidig som deler av skatteinntektene uteble. Pandemien var ikke en gang over før krigen i Ukraina nå påfører innbyggere, næringsliv og det offentlige store økte kostnader i form av økte energi- og rentekostnader.

Alvorlighetsgraden i kommunens finanser – som fra før var utfordret - er altså voldsomt akselerert.

Tabellen under er samlet fra kommunens Strategi- og handlingsplan og viser at kommunen skal bruke mindre på drift av skoler i inneværende periode, samtidig som investeringene i skoler skal halveres.

Er dette overhodet mulig å realisere i en periode der vi samtidig ønsker og vil tilrettelegge for sterk vekst? Vel, sannsynligheten er størst dersom veksten skjer i henhold til strategiene som er vedtatt med stort og bredt politisk flertall.

Det krever lavere investeringer å vokse i tettbygd strøk hvor den eksisterende infrastrukturen har god kapasitet, og det er selvsagt fornuftig å investere der innbyggerveksten skal skje. At de sentrale områdene som skal urbaniseres må få sin høyst tiltrengte del av drifts- og investeringsmidler understrekes når vi ser hvor langt etter skolene på Ski og Kolbotn er i forhold til både vedlikehold og vekst i elevtall. https://www.oblad.no/flytter-alle-elevene-fra-ski-ungdomsskole-til-den-nye-ungdomsskolen-pa-ski-vest/s/5-68-1232457

Samtidig som at ungdomsskolen på Ski vest vil være overfylt fra første dag, med et svært lite uteareal per elev. Finstad skole har lenge vært overmoden for utvidelse. De midlertidige brakkeriggene har der som på Ski skole for lengst blitt permanente. Gamle Ski kommune vedtok en mye tiltrengt utvidelse, men prosjektet ble utsatt for å akselerere Ski vest ungdomsskole hvor 7.klassingene fra Finstad skulle få plass. Nå skal altså ALLE elevene fra Ski ungdomsskole overføres til Ski vest ungdomsskole

Planlagt utvidelsen av Finstad skole er nå etter mange omkamper foreslått vedtatt av kommunedirektøren i forslag til investeringsbudsjett. Dette vil ta mange år før blir ferdigstilt med ulemper for elevene. På toppen av dette vil deler av Finstad skole (Tussebo) måtte rives for å gi plass til flerbrukshallen til Ski vest uskole. Utbyggingsperiode parallelt både på Ski vest uskole og området Finstad skole vil kunne tvinge de eldste årskullene på Finstad over på Hebekk. Der er det foreløpig fysisk plass til dem.

På Skotbu er situasjonen en annen. Skolen har lenge hatt lave og synkende elevtall, og i årevis vært truet av nedleggelse. Kommunen har anslått å kunne spare minst 40.000 kr per elev i året ved å busse de til Kråkstad.

For å bøte på lave elevtall går særlig Senterpartiet i bresjen og mener vi må legge til rette for såkalt «vedlikeholdsvekst» på Skotbu. Dette er et misforstått begrep som i praksis betyr at natur ødelegges å bygge nye boliger i håp om at det flytter inn barnefamilier i disse boligene slik at skolen får flere elever. Inntil situasjonen om noen år er den samme, og ytterligere natur må ødelegges med samme formål.

For å understøtte vedlikeholdsveksten må i tillegg VA-nettet oppgraderes i Skotbu for antatt en halv milliard kroner. Denne kostnaden fordeles alle innbyggere i kommunen likt etter selvkostprinsippet.

Med bakgrunn i den alvorlige økonomiske er det derfor innlysende at Skotbu skole må legges ned, all den tid nærliggende Kråkstad skole har rom og kapasitet til å overta elevene uten videre investeringer i all overskuelig fremtid. Nordre Follo kommune må også avvise videre utvikling av områdene Røis I og II på Skotbu. Det er INGEN grunn til å påta seg store investeringer i infrastruktur i en skolekrets som har svak veistruktur, dårlig kapasitet i vann og avløp og hvor kostnadene per innbygger er skyhøye i forhold til infrastruktur rundt kollektivknutepunktene.

Christian Peder Braarud og Jon-Finngard Moe, mangeårige fedre til mange barn ved Finstad skole.