Som følge av politiske vedtak er det vedtatt at vi må spare inn 10 millioner på skolebudsjettet i 2023. Rektorene er pålagt å finne innsparinger i budsjettene som trolig vil medføre at de langt på vei må kutte i lovpålagte tjenester, kutte i bemanning, redusere antall assistenter og derved også SFO bemanningen, redusere innkjøp av læremidler og alle andre aktiviteter. Høyre er ikke motstandere av effektiviserende tiltak, men her er vi nødt til å sette ned foten.

Vi kan ikke akseptere kutt i lovpålagte tjenester uten at vi ikke samtidig ser på andre effektiviserende tiltak og særlig er vi nå nødt til å se på skolestrukturen og veksten i administrasjonen av skolene i selve kommuneadministrasjonen. I Ås kommune har vi de siste årene bygget 2 helt moderne skoler på Rustad og Solberg samtidig med at vi også fullfører Åsgård skole. Særlig Rustad og Åsgård har, og vil også i fremtiden ha, stor kapasitet med hver sine 4 parallelle trinn. Overkapasiteten på skolene i sentrale Ås er stor, men samtidig holder vi kunstig liv i for eksempel Kroer skole.

Posisjonen står i en stadig vanskeligere «spagat» når den nå skal forsvare at det for eksempel kun er 4 elever i 1 klasse fra høsten. Situasjonen er nå så prekær for denne skolen at det ikke lenger burde være mulig å opprettholde et kostnadseffektivt tilbud ved Kroer skole. Selv om vi har vedtatt at Kroer skole administreres og ledes av rektor ved Åsgård skole må alle skoler i kommunen driftes slik det er pålagt oss i lovverket. Kostnadene ved Kroer skole er jo også betydelig høyere pr. elev enn ved Rustad og Åsgård. I HOK har Høyre bestilt en redegjørelse for hva det faktisk koster oss å drifte både Kroer og Brønnerud skole. Samtidig vet vi at begge disse skolene er gamle og ressurskrevende å vedlikeholde.

Hvordan har vi havnet i denne situasjonen? Både utbyggingen av Rustad og Åsgård skole er vedtatt etter mange og lange diskusjoner i utvalg og kommunestyret. Høyre har hele tiden ment at vi måtte bygge ut begge skoler for å møte fremtidens vekst i kommunen. Mange vurderinger ble gjort for å forsøke å modernisere Rustad og Åsgård som de var, men flertallet kom til at begge skoler – bygget i en annen tid og med moderne krav til effektivitet og for eksempel inneklima, gjorde det helt nødvendig å rive eksisterende og heller bygge nye skolebygg. I dag står Rustad skole ferdig som en moderne, 4-parallell skole og Åsgård blir snart ferdig. Samtidig opprettholder det politiske flertallet alle skolene i kommunen, som f.eks. Kroer skole. Som følge av de politiske valgene vi har gjort har vi nå stor overkapasitet i sentral-Ås ved Rustad og Åsgård når den også står ferdig, men dette er trolig en riktig beslutning for å kunne ta opp en ventet befolkningsvekst i kommunen fremover.

Høyre mener ikke at skoletilbudet på for eksempel Kroer skole er dårligere, eller at store skoler er bedre enn små skoler, vi er ikke motstandere av lokale og grendeskoler heller for den sakens skyld. Høyre mener derimot at vi i anstendighetens navn ikke kan opprettholde en gammel grendeskole ut fra sentimentale grunner, men er nødt til å ta konsekvensen av de valgene vi tross alt har gjort.

Vi kan i hvert fall ikke samtidig pålegge rektorene i Ås kommune å måtte spare inn 10 millioner i budsjettet, og trolig måtte kutte i lovpålagte tjenester. Om posisjonen ikke ønsker å ta konsekvensene av egne vedtak om å endre skolestrukturen med å bygge nye Rustad og Åsgård, så må de skaffe til veie en tilleggsbevilling i budsjettet for å drifte en skole som så åpenbart er overflødig.

Det er i alle fall ikke barna våre som skal betale for politiske hestehandler med dårligere undervisning og tilbud.