Gå til sidens hovedinnhold

I to år har denne gjengen fikset løypetraseene for skigåerne i Gaupesteinmarka

Nå er det endelig forhold for å gå på ski. Men bak oppryddingen i traseene i Gaupesteinmarka ligger atskillig arbeidstimer utført av dugnadsgjengen i SAG (Sørmarkas arbeidsgruppe) i Skiforeningen Sørmarka.

GAUPESTEINMARKA: I Gaupesteinmarka er det opprettet et naturreservat på cirka 6500 dekar. Etter flere tiår med registrering, kartlegging og forhandlinger med grunneiere, ble reservatet formelt opprettet i 2013.

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og lite påvirket skog- og landskapsområde, og som har særlig betydning for biologisk mangfold. Naturreservatet ble opprettet av Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet. Forvaltningsmyndighet er Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken.

Alle grunneiere i området ble løst ut. Verneforskriften fastsetter at i naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene, og i utgangspunktet er f.eks. alle trær og vekster vernet. Likevel gir forskriften adgang til blant annet tiltak for å opprettholde stier og skiløyper i området. Skiforeningen Sørmarka fikk i 2018, etter en lang søknadsprosess, tillatelse til å rydde og utvide skiløypetraséene til 4 meter bredde for å kunne preparere løypene med løypemaskin.

Dermed sto dugnadsgjengen i Skiforeningen Sørmarka (SAG – Sørmarkas ArbeidsGruppe; etablert 2016) klare til innsats. Fra høsten 2018 til jul 2020 ble løyper utvidet, planert og forsterket, og bruer bygget. Dette har vært en omfattende jobb. Hittil er det bygd 12 nye bruer og mange hundre meter løype er utbedret med terrengarbeid, kavling og kubbing. SAG-gjengen har hatt torsdager som dugnadsdag, med en gjeng på fra 5 til 15 personer hver gang.

En dag på senhøsten 2018 oppdaget en i dugnadsgjengen, på en tilfeldig skogstur, at det var kjørt to store gravemaskiner inn til Langtjern. Samme mann sjekket opp hva dette skulle bety, og fant snart ut at det var et ledd i Miljødirektoratets prosjekt for rehabilitering av myrer. Dette er et landsomfattende miljøprosjekt, særlig konsentrert om Østlandsområdet, som går ut på å demme opp igjen myrer som ble drenert (grøftet) for 60 – 80 år siden. Og naturreservatet i Gaupesteinmarka er en del av dette prosjektet.

SAG fikk nå en skikkelig utfordring!! De viktigste løypetraséene krysser over flere av disse store myrene som nå skulle demmes opp. Strategien ble da å opprette en solid kontakt mot Statens naturoppsyn (SNO – tilsynsavdelingen i direktoratet), og det lyktes! SAG har gjennom 2 år hatt et utmerket forhold til saksbehandler i SNO for å finne gode løsninger både for løypetraséene og rehabilitering av myrene. Takket være en fenomenalt positiv bas og maskinfører (fra Totenvika!) i rehabiliteringsprosjektet har vi kunnet utveksle tjenester til gjensidig nytte.

Nå har SAG jobbet seg gjennom de viktigste løypene i reservatet og de tilliggende områdene. Men når vi snur oss og ser tilbake må nok arbeidene suppleres på en del punkter, slik at det skal bli tryggere både å preparere løyper og gå på ski. Vi må tross alt innse at vi er i et område hvor det normalt ikke legger seg veldig mye snø. Men dermed har vi også mer trivelig dugnadsjobb å se fram til når sommeren kommer!

Dugnadsgruppa SAG i Skiforeningen Sørmarka vil rette en stor takk til velvillige grunneiere, bedrifter som har hjulpet oss med masse utstyr, og entreprenører som har stilt opp med maskiner i flere varianter!

Kommentarer til denne saken