Støre-regjeringen har startet et angrep på friskoler og elevenes valgfrihet der utviklingen fra Høyres regjeringstid reverseres uten utredninger eller en plan. Initiativer som er sterkt ønsket både av lokale folkevalgte, elevene og næringslivet opplever en regjering som nekter å ta søknader under behandling, i påvente av en ny og strengere lov. Denne utviklingen svekker Norge som kunnskapsnasjon.

Friskoler drevet av ildsjelers engasjement er en styrke for det samlede utdanningstilbudet, ikke en trussel. De representerer initiativ nedenfra og opp, i stedet for styring ovenfra og ned. De sikrer et mangfold som gjør at færre elever faller utenfor, og at flere får utdanning og bedre utsikter til arbeidslivs- og samfunnsdeltagelse. Dette er viktig både for den enkelte og for velferdsstatens bærekraft.

Høyre behandler på sitt landsmøte til helgen et forslag om at friskoler skal kunne etableres og sikre et mangfold av godkjenningsgrunnlag, men med tydelige krav til kvalitet. Hensynet til det helhetlige skoletilbudet i et område skal vurderes grundig før nye friskoler får godkjenning, men kommuner bør ikke få veto mot opprettelse av nye friskoler.

Sammen med Henrik Asheim, Lisbeth Hammer Krogh, Morten Skauge og Tore Vamraak foreslår jeg et særlig løft for friskoler som retter seg mot elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring for å fullføre skolegangen.

Friskolene bør inkluderes bedre i skolepolitikken, slik at endringer i utdanningssystemet også blir vurdert opp mot disse skolenes behov. Vi mener også at friskoler bør sikres en mer likeverdig finansiering, blant annet ved å løfte tilskuddene til skolebygg.