Østlandets Blad skrev nylig at Språkrådet, etter en grundig vask av de ulike alternativene til navn på den nye ungdomsskolen i Ski Vest, kun mener to av alternativene er gode nok. (https://www.oblad.no/mener-kun-to-av-elleve-forslag-pa-nytt-skolenavn-er-gode-nok/s/5-68-1240275)

Det er greit nok, Språkrådet har gjort sin jobb. Men jeg mener vi må legge mer i navngivingen enn bare det Språkrådet kommer med. Likestillingsperspektiv, lokalhistoriske perspektiv og behovet for å virkelig hedre Gunhild Ziener ligger kanskje utenfor Språkrådets mandat, men det må likevel tas med i vurderingen.

Språkrådet peker på at Gunhild Ziener allerede er «hedret» med en vei i Ski. Jeg er usikker på om man kan kalle det å «hedre» en av norsk kvinne- og arbeiderbevegelses pionérer med en smal vei langt ute på Ellingsrud, som kun et par-tre hus tilhører. Formålet med å kalle noe opp etter Ziener må jo være å skape bekjentskap og oppmerksomhet rundt denne lokale helten, og det tror jeg gjøres best med en solid, offentlig institusjon, som en skole. Ikke med en kort blindvei. Dette var jo et av hovedpoengene til forfatterne av «Kvinnenes by», deriblant Helene Uri: menn hedres med spektakulære og sentrumsnære bygg og plasser. Kvinnene sitter igjen med smale og korte blindveier i periferien.

Videre anfører Språkrådet at det ikke er tradisjon å navngi skoler etter personer i Nordre Follo. Det er for så vidt sant, men jeg må også minne om at vi har den velkjente skolen Roald Amundsen vgs. i vår kommune, som verken har et kort eller stedsangivende navn, som er det Språkrådet mener er normen.

Man står altså klare til å bryte med navnetradisjonene når en skal navngi en skole etter en av våre fremste, mannlige polfarere. Når det derimot gjelder en kvinne som la grunnlaget for arbeiderbevegelsen som skapte velferdsstaten vi har i dag, og kvinnebevegelsen som har gjort oss til et av verdens mest likestilte land, nei da skal vanlige navnetradisjoner følges strengt. Slik kan det ikke være. Det gir uttrykk for en nærmest sexistisk holdning i synet på navnetradisjonsbrytning. Det er greit å bryte de for å hedre menn, men ikke greit for å hedre kvinner.

Jeg mener vi innbyggere fortjener en bedre kjønnsbalanse i hvem vi oppkaller ting etter her i Nordre Follo. Av det folk flest kjenner til, har vi per dags dato Jan Baalsruds plass og Roald Amundsen vgs. Begge er oppkalt etter menn. Da er det på tide å også vise alle unge jenter at de også har sterke forbilder de kan se opp til fra norgeshistorien.

Når det gjelder de to alternativene som Språkrådet faktisk anbefaler, har jeg også min tvil. Jeg synes Finstad ungdomsskole blir alt for likt Finstad skole, som er barneskolen kun et steinkast unna. Jeg har selv gått på Ski ungdomsskole, rett ved Ski skole, som er en barneskole, og har opplevd det som et noe forvirrende navnevalg. Det er mye tydeligere å ha to ulike navn på to ulike skoler.

Når vi først dessuten har muligheten til å finne på et flunkende nytt navn, med alle de mulighetene det innebærer, synes jeg også det blir uoriginalt å bare kalle skolen for «Finstad». Arkitekturopprøret er en ting, men jeg slår nå et slag for «navneopprøret». Navn på offentlige institusjoner har et enormt potensial til å formidle lokal kultur og historie, så skal vi virkelig kaste bort den flotte muligheten? Skal barn heller få sette «Nordre Finstad barnehage», «Finstad skole» og «Finstad ungdomsskole» på CV-en sin? Hvor ble det av kreativiteten og gleden for mangfoldig språk?

Til slutt må jeg ta for meg det forslaget som gjør meg mest rasende. Språkrådet har altså, i tillegg til å peke «Finstad ungdomsskole» ut, ment at «Monsrud ungdomsskole» også er et relevant alternativ. I seg selv er det et greit navn. Det er originalt og formidler i og for seg lokal historie. Men skal vi virkelig kalle opp enda et offentlig bygg etter en mann? Jeg er ikke noen språkforsker, men det sier seg selv at Monsrud betyr «Mons sin Rud». Da får vi en skole oppkalt etter Roald Amundsen, og en oppkalt etter «Mons» sin rud. Hva slags signal sender det til barna som vokser opp i kommunen vår?

Nå ligger ansvaret hos politikerne, og jeg håper de innser at dette handler om mer enn bare noen ord på et ark. Dette handler om unge jenters rett til å ha lokale forbilder å se opp til.

Anon Yu Henriksen, Leder, Follo Sosialistisk Ungdom, Finstad, Ski