Tuva Moflag (AP) uttaler i Ås avis 17.07.22 om Høyres forslag til å innlemme også alle under 40 år på sosialhjelp til aktivitetsplikt.

Tuva Moflag i Ap sier at det for AP handler arbeidslinja om å hjelpe folk inn i arbeid og gi den oppfølgingen som faktisk fungerer og understreker til Ås Avis at partiets populære slagord «arbeid til alle» fortsatt er det viktigste.

Ås Høyre er helt enige og Høyre ønsker derfor å lage en aktivitetsplan for folk, som kan legge forholdene til rette for at også sosialhjelpsmottagere skal kunne komme seg tilbake i jobb.

De største forskjellene i Norge er mellom de som jobber og de som ikke jobber.

Jobb er mye mer enn en inntekt. Det handler også om selvfølelse, og det å ha et sosialt nettverk. Økonomisk sosialhjelp er ment å være en midlertidig ytelse og fattigdom kan for en del bli et vedvarende problem.

Vi i Høyre mener derfor at vi har en stor oppgave foran oss med å få flere av de 600.000 i arbeidsfør alder, som i dag står utenfor arbeidslivet, i arbeid.

Langt fra alle som står utenfor arbeidslivet kan jobbe, men for veldig mange av de 100.000 som mottar sosialhjelp bør målet være å komme i jobb. Særlig viktig er det at vi som samfunn lykkes med å få unge mennesker i jobb. De har hele livet foran seg.

Det kan allerede stilles vilkår om at mottakere av sosialhjelp skal redusere sine utgifter, øke inntekter og delta i aktiviteter når man mottar økonomisk sosialhjelp. Videre for de under 30, skal det stilles vilkår om aktivitet. Dette vilkåret innebærer en aktivitet eller handling som kan bidra til at mottakeren på sikt blir selvforsørget på annen måte enn ved å motta økonomisk sosialhjelp.

Skal vi lykkes med å få flere sosialhjelpsmottakere i jobb er det viktig å stille krav om aktivitet, på lik linje med andre som mottar andre ytelser fra NAV. Det er i dag ulik praksis mellom ulike kommuner og hvem som har innført aktivitetskravet. På lokalt nivå vil det derfor være viktig å sørge for at aktiviteten som tilbys av kommunene er arbeidsrelevant, da dette igjen øker sjansen for at den enkelte greier å få en fot innenfor i arbeidslivet. Skal vi opprettholde velferdsstaten må alle bidra etter evne; alle kan gjøre noe.

Vi i Høyre har lenge sett viktigheten av å inkludere mennesker i arbeidslivet, uavhengig om du er sosialhjelpsmottaker eller mottar en annen ytelse fra NAV, og vi har ønsket å gjøre noe med dette utenforskapet. Det har vært en storsatsning fra Høyre å utdanne og ansatte jobbspesialister i NAV som jobber nettopp med de som står langt unna arbeidslivet for å forebygge utenforskapet.

Vi i Ås Høyre mener at arbeidsrettet aktivitet er helsefremmende med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Med dette menes de som er for syke til å innfri aktivitetskravet kan fritas til de er bedre, men det er viktig at det fokuseres på det positive ved å være økonomisk selvhjulpen, slik at vi kan forebygge fattigdom og utenforskap.