Det er med mye forargelse jeg leser artikkelen med Opdan, Hille, Graven og Hogstad i ØB 28 juni. Jeg kan ikke la være å komme med tilsvar.

Artikkelen fremstiller at det eksproprierte området ved siden av Ski Idrettspark skulle være planlagt som friområde av ordfører Torleif Løken i 1972, og det vises kopi av i Ski ILs klubbavis fra samme år. Jeg er tilfeldigvis i besittelse av den originale avisen der Torleif Løkens Ekebergslette omtales. Den ble også lagt frem i retten for å bevise at akkurat argumentet «Skis Ekebergslette» var gått ut på dato. Det er opplagt at Løken ikke tenkte så langt frem i tid som 2019, men snarere var opptatt av den igangsatte reguleringsprosess som førte til at kommunen kunne ekspropriere arealet som i dag utgjør idrettsparken fra min far i 1974.

I ØB-artikkelen fremstilles dette som at dagens politikere har gjennomført Torleif Løkens plan om en «Ekebergslette» på Ski. Jeg synes ikke det er særlig etisk eller tillitsvekkende at kommunens politikere bruker andres bevismateriale for å lage et uriktig og glorifisert bilde av seg selv foran valgkampen. Jeg har gått gjennom dokumenter og kommunestyrets behandling av denne saken mange ganger, og aldri tidligere har Torleif Løkens Ekebergslette blitt nevnt i noen dokumenter eller fora. På den andre siden av Atlanteren kaller de dette «alternative fakta». Jeg trodde politikerne i Norge var for gode til å begi seg inn på den type fremstillinger.

På arealet (Torleif Løkens Ekebergslette) som ble ekspropriert i 1974, er det i dag bygget idrettshall, kunstgressbaner, delvis ballbinge, isflate og en del tekniske anlegg, til tross for at det fra landbruksmyndighetene på den tiden var krav om at arealet ikke skulle bebygges. Den NYE «Ekebergsletta» politikerne i artikkelen nå snakker om, må da ansees som en erstatning for denne opprinnelige «Ekebergsletta» som nå er fullstendig nedbygd.

Det er også med forundring at ordføreren tar til orde for at innbyggerne kan komme med innspill om hva arealet skal brukes til. Det er inngått en avtale mellom grunneierne og kommunen som regulerer hva området kan brukes til, basert på den reguleringen som gjelder for området nå. Avtalen sier helt klart at det ikke kan drives noen form for organisert aktivitet på området. Jeg håper derfor dette innspillet skyldes at de nevnte politikere ikke har lest avtalen.

Det er heller ikke riktig at det kreves omregulering for at saken tas opp på nytt, slik det hevdes i artikkelen. Det foreligger ingen rettskraftig dom i denne saken, og rettsforhandlingene fortsetter hvis en av partene krever det.

I reguleringsplanen som ble vedtatt 20/10/2013 skriver kommunen i høringsbrev til offentlige instanser og berørte parter følgende: «Det er særlig behov for nye treningsarealer». Organisert trening på området vil være i direkte brudd med områdets regulering og den inngåtte avtalen. Det er derfor etter min mening forunderlig at de fire politikerne bak artikkelen er så stolte av en avtale hvor idretten er utestengt i alle sammenhenger bortsett fra fotballturneringer.

Avtalen er etter mitt syn dårlig for alle parter og idretten er uten tvil den største taperen. Det er svært trangt om plassen når trening og kamper skal planlegges på det arealet som den organiserte idretten i dag disponerer. Idrettsalliansen har derfor lagt ned mye arbeid i sin masterplan, en fantastisk plan, som trekker idrettens behov langt frem i tid. Hva vil kommunen nå gjøre for å skaffe nødvendig treningsareal til idretten, når den eneste naturlige utvidelse av dagens idrettspark ikke kan benyttes til organisert idrett? Det må jo forventes at det finnes planer for dette fra kommunens side, da en utvidelse ikke kan skje på Skis nye «Ekebergslette».

Jeg håper derfor Skis innbyggere, og især brukerne av idrettsparken, bruker årets valgkamp til å engasjere seg i hva de fire politikerne i nevnte artikkel egentlig vil med dette nye friarealet som ikke kan benyttes til organisert idrett, og som stenger for ytterligere utvidelse av dagens idrettspark som er sårt etterlengtet.

Jeg kjenner ikke Knut Grotli personlig, men jeg håper han leser dette slik at jeg med dette kan få takket han for støtten ga meg i ØB. Denne artikkelen er vel verdt å lese til ettertanke.