Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du si din mening om Kirkeveien Nord

Artikkelen er over 3 år gammel

Ski kommune starter i disse dager arbeidet med områderegulering av Kirkeveien Nord. De som har noe å si om området har frist til 16. februar om å si sin mening.

SKI: Ski kommune vil se hvordan området som i dag består av eneboliger, kan få en bedre arealutnyttelse. Mange er interessert i å bygge ut området nord for Kirkeveien, og det er klare føringer fra sentrale myndigheter å gjøre nettopp dette. Da sentrumsplanen ble behandlet i kommunen, var Fylkesmannen tydelig på at områder så nær sentrum bør utnyttes bedre.

I planarbeidet som nå starter skal det vurderes omfanget av området som skal berøres, type og utforming av eventuell ny bebyggelse, hva en eventuell ny bebyggelse vil si for kulturlandskapet, kjøreadkomst og mye annet.

Kommunen har valgt å ta med et større område for planen for å sikre at alle usikkerheter knyttet til reguleringsplanen blir løst. Det er viktig for kommunen at reguleringsplanen sees i sammenheng med planene for nye Kirkeveien som Statens vegvesen utarbeider.

– Området bør ha en høyere arealutnyttelse enn i dag. Utgangspunktet for planarbeidet er derfor at eksisterende småhusbebyggelse helt eller delvis blir erstattet med annen bebyggelse. Området har et fortettingspotensial, særlig i den østre delen, mener rådmann Jane Short Aurlien.

Kirkeveien

Statens vegvesen har lenge signalisert at Kirkeveien skal bli betydelig bredere enn den er i dag. Planen for Kirkeveien blir jobbet med separat.

– Det ble vedtatt at Kirkeveien skal ha en bredde på 24 meter mellom Rådhussvingen og Skoleveien og 26 meter for øvrig i sentrumsplanen. Dersom det skal etableres ny bebyggelse nord for Kirkeveien, skal den totale veibredden økes med to meter mot nord, til 26 meter. Der det skal etableres busslomme ved Ski skole, skal Kirkeveien utvides opp til 29 meter total bredde, forklarer rådmannen.

Føringer

Det er lagt strenge føringer til planen fra sentralt hold. Blant annet stilles det krav til høy arealutnyttelse. Det vil bety at dagens bebyggelse vil måtte vike for annen bebyggelse som utnytter området bedre.

– Viktige vurderinger i det videre planarbeidet vil blant annet være typologi og utforming av ny boligbebyggelse, antall etasjer, takform og i hvilken grad eksisterende bebyggelse skal bevares. De ulike hensynene kan tale for at utnyttelsesgraden blir lavere enn det som er retningsgivende føringer i regional plan for areal og transport, mener rådmannen.

Kommentarer til denne saken