Det er i kommunen folk lever, har sitt liv og sine hverdager.

Kommunen skal gi nødvendige tjenester på det nivået som er nødvendig når innbyggerne trenger dem og kommunen møter daglig de mange utviklingsoppgavene vi som samfunn står overfor.

Siden mars 2020 har kommunen i tillegg håndtert både pandemi og flyktningkrise så godt som det kunne la seg gjøre.

Dersom kommunens viktige arbeid skal kunne utvikles og økes i omfang, er det viktig å kunne stole på staten som samarbeidspartner. Kommunen er avhengig av gjensidig forståelse og høy grad av tillit mellom dem og staten. Tydelige rammebetingelser og en stor grad av forutsigbarhet er en svært viktig del av denne tilliten.

Når regjeringen, uten forvarsel, foreslo å kutte i investeringstilskudd til nye sykehjem og heldøgns omsorgsplasser, og samtidig kutte i tilskuddet til anskaffelse av utleieboliger, rokket regjeringen kraftig ved denne tilliten. Kommunen opplevde at rammebetingelsene og forutsigbarheten stod i fare for å forsvinne over natten.

Kommunene har brukt mye tid og mye ressurser på å planlegge botilbud til mennesker i alle aldre, med ulike helse- og funksjonsutfordringer, og til å skaffe bolig til mennesker med stort behov for et godt botilbud. Med regjeringens foreslåtte kutt, ble disse planene skjøvet ut i tid eller lagt på is.

I Høyre er vi glade for at SV er enige med oss og la så stor vekt på at kommunenes planer om å bygge flere heldøgns omsorgsboliger må gjennomføres, at de fikk regjeringen til å snu.

Kuttet i tilskuddet til nye sykehjems- og omsorgsplasser ville rammet de som vil trenge en sykehjemsplass fremover hardt. Flere ville opplevd å ikke få sykehjemsplass når de trenger det og terskelen for å få et tilbud om en slik plass er allerede høy.

Kommunene som allerede har planer for å bygge nye sykehjemsplasser ville kommet kraftig bakpå når det gjelder å møte morgendagens behov.

I Høyres alternative budsjett har vi tilbakeført midlene til investeringstilskudd til sykehjem og heldøgns omsorgsplasser, de som regjeringen foreslo å kutte.

Høyre har også reversert det foreslåtte kuttet fra regjeringen til anskaffelse av utleieboliger.

I tillegg til å skulle gi mennesker som står utenfor det ordinære boligmarkedet et trygt sted å bo, kommer det omtrent 100 ukrainske flyktninger til Norge hver dag.

Da er det uforståelig for oss at regjeringen, i samarbeid med SV, opprettholder kuttet i tilskuddet til utleieboliger. Det er jo nettopp mangelen på tilgjengelige boliger som er kommunenes største utfordring når de skal ta imot nye innbyggere og samtidig gi et godt botilbud til dem som i dag står utenfor. Alle mennesker trenger tak over hodet og en trygg bolig.

På bakgrunn av regjeringens signal om å kutte i tilskuddet til heldøgns omsorgsboliger, og kuttet i tilskudd til utleieboliger som blir vedtatt, håper Høyre at kommunene i større grad vil samarbeide med private utbyggere som vil kunne sørge for at flest mulig kan bo trygt, hele livet, uansett om de er avhengige av bistand fra det offentlige eller ikke.

Anne Kristine Linnestad, Stortingsrepresentant, Høyre