For ordens skyld vil jeg påpeke at jeg personlig ikke har og heller aldri har hatt noen indirekte eller direkte koblinger (økonomiske eller andre) til Smiths Venner, ABC-hus eller noe selskap eid/drevet av Smiths Venner.

Dispensasjonen fra 2019

Da den konkrete saken fra 2019 ble behandlet var jeg leder for Hovedutvalg for Teknikk og Miljø i Ås kommune. Saken dreier seg om en dispensasjon som ble gitt slik at en liten næringstomt på ett mål kunne benyttes til boligbygging istedenfor til et næringsbygg. I innlegget skriver Harald Nore merkelig nok at: «Jeg har forsøkt å finne ut hva sakens fakta er som er grunnlaget for omreguleringen, men det syntes ingen i Ås kommune å vite hva er, eller fortelle meg.» . Harald Nore skriver videre at «10.01.2019 meddeler Ås kommunes administrasjon, inklusive Rådmann og Formannskap, om avslag på søknaden og tomten skal fortsatt være regulert til næring og benyttes til jordbruksformål.» .

For ordens skyld:

· Tomten ble ikke omregulert, men Formannskapet ga en dispensasjon.

· Næring betyr ikke landbruk, næring betyr næringsformål som kan omfatte alt fra lagerbygg til produksjon og kontorer.

· Det var Rådmannens administrasjon (Byggesak) og IKKE Formannskapet som avslo dispensasjonssøknaden den 10/1-2019. En grunneier har alltid klagerett på et slikt avslag, og klagen var på helt vanlig vis til forberedende klagebehandling i Hovedutvalg for Teknikk og Miljø den 7/3-2019 og til behandling Formannskapet den 19/3-2019.

Ettersom Harald Nore trolig kan lese, burde han forsøke å lese HELE Formannskapets vedtak og ikke bare første setning. Det blir mer redelig på den måten. Vedtaket forklarer både bakgrunnen og resonnementet bak dispensasjonen, og lyder i sin helhet:

Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningslovens § 33. Formannskapet finner at både sakens fakta og klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen vurdering enn det som fremgår av vedtak 10.1.2019. Vedtak av 10.1.2019 omgjøres og klagen tas således til følge.

Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19- 2:

1. Tomten tillates ikke ytterligere oppdelt i fremtiden.

2. Lekeplass i nord opparbeides før brukstillatelse kan gis.

3. Dersom man under arbeid i området skulle støte på et fornminne, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, andre ledd.

Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2:

  • Formannskapet vurderer at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges fordi:
  • Formålet i kommuneplanen åpenbart ved en inkurie har forblitt næring på tross at all næringsvirksomhet i området opphørte for flere tiår siden.
  • Det er en liten gjenværende næringstomt omkranset av boliger og LNF-område.
  • En bruk til næring vil bryte fullstendig med strøksmiljøet og er ikke ønskelig
  • Ligger inntil eksisterende boligbebyggelse.

Formannskapet mener at etter en samlet vurdering er fordeler klart større enn ulempene, fordi:

  • Formålet i kommuneplanen åpenbart er en etterlevning fra tidligere planer.
  • Det er oversiktlig gang- og sykkelvei til området.
  • Øker ikke antall avkjøringer.
  • Tiltaket er i akseptabel avstand fra skole og andre tilbud.
  • Området har allerede boligbebyggelse. o En dispensasjon vil medføre at det opparbeides lekeplass for områdets barn.

Kortversjonen er således at eiendommen på ett mål i kommuneplanen var avsatt til næringsformål (ikke landbruk), og dermed lovlig kunne bebygges med et næringsbygg. Dette hang igjen fra gammelt av, men var likevel gyldig. Eiendommen ligger inntil et boligområde, og et næringsbygg på denne eiendommen ville ha brutt fullstendig med nærmiljøet. Både HTM og Formannskapet vurderte det slik at det både ut fra gjeldende planer og sunn fornuft ville være vesentlig bedre om eiendommen ble benyttet til boligformål enn til næringsformål. Dette fremkommer meget tydelig i vedtaket.

Harald Nore gjør et stort nummer av at det politiske vedtaket ikke følger uttalelsene fra fylkesmann, fylkeskommunen og vegvesenet. Både HTM og Formannskapet fant at uttalelsene fra disse etatene var generelle og ikke gikk inn i det konkrete spørsmålet om næring/bolig og hva som var best for lokalmiljøet. Kommunens lokalpolitikere behøver ikke å følge meningene til lokale, fylkeskommunale eller statlige byråkrater – det kalles lokaldemokrati.

«Alle dispensasjonene på Sneissletta»

Når det gjelder Sneissletta generelt så skriver Harald Nore at «I gjeldende reguleringsplan for Ås kommune står det ikke et ord om at det skal bygges mange hus på Sneissletta.» . For ordens skyld finnes det ingen «Reguleringsplan for Ås kommune», men faktum er at området der det er bygget et antall tomannsboliger allerede i 1979 ble regulert til boligformål. Å erstatte gamle hus med nye er derfor helt innenfor gjeldende regler.

Jeg har mottatt kopier av samtlige gitte dispensasjoner på Sneissletta de siste 20 årene. Det viste seg å kun være gitt fem dispensasjoner. Av disse dispensasjonene gjelder tre plassering av støyskjermer, der alle tre er i tråd med Veivesenets uttalelse. Den fjerde er en 17 år gammel dispensasjon på et 16 m² påbygg, og den femte er redegjort for over.

Kanskje Harald Nore burde interessere seg litt mer for fakta og la seg styre litt mindre av sine personlige og svært sterke antipatier mot Smiths Venner og deres medlemmer? Det er tross alt religionsfrihet i Norge, og det gjelder faktisk alle trossamfunn.

Særbehandling?

Enkelte aktører har vært svært aktive i å (ut) nytte et arealformål som i kommuneplanen heter LNF/B (boligtomt i LNF-område). Kort sagt tillater LNF/B bygging av boliger, mens LNF/A (dyrket mark og natur) ikke gjør det. Dersom en eiendom ligger innenfor LNF/B vil det derfor automatisk bli gitt byggetillatelse. Dette kan man like eller ikke like, men det er de reglene som gjelder, og de reglene gjelder for alle. Mange vil påstå at reglene er tøyd til det ytterste, og det kan jeg i og for seg være enig i, men det er ikke ulovlig, og det er ikke særbehandling. Muligheten for å bygge på LNF/B-tomter forsvinner for øvrig i ny kommuneplan som vedtas senere i år.

Administrasjon og lokalpolitikere SKAL behandle alle likt og MÅ følge den gjeldende kommuneplanen, og det mener jeg bestemt også har skjedd her.