Østlandets Blad var til stede på folkevalgtdagen i Nordre Follo, og formidler noen kritiske kommentarer fra to deltagere den 30. august. Siden verken veilederne eller KS ble foreholdt noe av kritikken, vil vi gjerne benytte vår tilsvarsrett til å gjøre Østlandets Blads lesere oppmerksom på noen forhold.

KS Folkevalgtprogram er ikke et opplæringsprogram fra KS. Programmet skal bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter. Et godt folkevalgt lederskap er en viktig forutsetning for et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltagelse, og KS jobber for å fremme dette.

Innenfor lovens rammer er det de folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner selv som avgjør hvilke spilleregler som skal gjelde. Det er de folkevalgte i Nordre Follo selv som i fellesskap må skape den samarbeidskulturen som er ønskelig. Det er også folkevalgte og administrasjon i fellesskap som må bli enige om hvordan samarbeidet mellom politikk og administrasjon skal være. Her er KS’ rolle å legge til rette for en slik diskusjon, og gi råd.

KS Folkevalgtprogram tilbys alle landets kommuner og fylkeskommuner. Over 13.000 personer har deltatt på KS Folkevalgtprogram siden september 2019. Over 4400 deltagere har evaluert opplegget, og 90 prosent har svart at samlingene har vært nyttige eller svært nyttige. Dette var også den alt overveiende andelen av tilbakemeldingene fra Nordre Follo i etterkant av den første samlingen i januar.

KS tilpasser programmet etter den enkelte kommunes eller fylkeskommunes behov, noe som også ble gjort i Nordre Follo. Etter ønske fra kommunen ble professor Signy Vabo invitert til å snakke om folkevalgt lederskap basert på hennes nye bok «Folkevalgt og politisk leder».