Den ferske rapporten fra FNs naturpanel er dyster lesning. Opp mot en million av verdens arter kan forsvinne i løpet av de neste tiårene. Stadig nye naturområder ødelegges, asfalteres, dreneres, bygges ut og forurenses. Arter overfiskes, jaktes på, eller mister leveområdene sine. Til sammen fører menneskelig aktivitet til at vi taper arter i et tempo vi aldri før har opplevd.

Også i Norge er arter og naturtyper under sterkt press. Norske natur- og skogforskere har slått fast at vi må verne minst ti prosent produktiv skog for å sikre naturmangfoldet. Selv om Stortinget har vedtatt dette målet, er det et godt stykke igjen før vi har sørget for leveområder til det mangfoldet som hører hjemme i Norge. Per dags dato har vi vernet 3,6 prosent av den produktive skogen.

I en mangelanalyse av skogvernet etterlyser Norsk institutt for naturforskning særlig lavtliggende, store skogvernområder på Østlandet og områder med variert skognatur. Og her passer Østmarka godt inn. Ved å verne disse skogene utfyller vi skogvernet på en faglig god måte og øker representativiteten av vern, slik vi internasjonalt er forpliktet til gjennom de såkalte Aichi-målene.

Vi må trappe opp vernearbeidet for å bevare sårbar og sjelden natur og vårt umistelige biologiske mangfold. Samtidig er norsk natur under et kraftig press fra en lang rekke inngrep og utbygginger, som stadig spiser seg inn i det lille vi har igjen av inngrepsfri natur. I Norge har store villmarksområder gått tapt de siste tiårene. Ved starten av 1900-tallet var om lag halvparten av Norges areal villmarkspreget. I dag er det bare cirka 11 prosent igjen. Arealinngrep er den største enkelt-trusselen mot natur og biologisk mangfold i Norge, som i resten av verden.

Heldigvis er det fortsatt ikke for sent å gjøre noe med dette. Vi kan fortsatt sikre naturmangfoldet og en levende natur for generasjonene som kommer etter oss. Ikke alle er like heldige som deg, Ola Elvestuen! Du kan bli ministeren som gir folk i Oslo og Akershus sin egen nasjonalpark. Nasjonalparken vil sikre vern av svært verdifulle gammelskoger og friluftslivområder.

Men det er avgjørende at du ikke snubler på målstreken, Elvestuen. I debatten som pågår har det blitt hevdet at to småveier og et par fløtingsdammer inne i området må tilbakeføres til naturen for at nasjonalparken skal kunne opprettes. Det har blitt hevdet at vi ikke kan ha en nasjonalpark som er delt i to av en kraftlinje. Men hverken veiene, dammene eller kraftledningen er til hinder for at Østmarka kan bli nasjonalpark. Veiene er bomveier, og fløtingsdammene er en del av kulturhistorien i nasjonalparken. Friluftshensyn tilsier at nåværende vannspeil opprettholdes. Veier finnes også i andre nasjonalparker. Når det gjelder todelingen, er den viktig for at de verdifulle skogområdene i vest skal komme med i vernet. Dovrefjell nasjonalpark er også delt i to, både av jernbane og vei!

Det er også foreslått å innlemme Østmarka naturreservat i nasjonalparken. Det synes vi er en dårlig idé. Som verneform er naturreservat strengere enn nasjonalpark. Det betyr at naturen og artene i dette området har ekstra sterk beskyttelse, av gode naturfaglige grunner. Her finnes de aller største verdiene med gammelskog og truede arter i Østmarka, og de må fortsatt ha det strengeste vernet som naturreservat. Det er heller ingenting i veien for at nasjonalparken kan ligge side om side med andre verneformer, slik det er andre steder i landet. På denne måten tar vi vare på en sammenhengende mosaikk med tilpasset vern av ulike naturverdier.

Både Fylkesmannen og Miljødirektoratet har konkludert med at Østmarka har så store naturkvaliteter at nasjonalpark kan opprettes. Nasjonalparkforslaget er også støttet av en lang rekke naturvern- og friluftsorganisasjoner. Oslo kommune og Ski kommune har frivillig stilt sine kommuneskoger til disposisjon. Ballen ligger på straffemerket, Elvestuen. Det er bare å sette den i mål. Østmarka nasjonalpark med tilgrensende verneområder vil sikre fantastiske naturverdier og viktige friluftslivsområder på en svært god måte.