LANDET RUNDT: For hver liter bensin du kjøper, tar staten 9,35 kroner i avgift. I mai ble det satt nye rekord for drivstoffpriser i Norge, da Cirkle K satt opp sin veiledende pris til 16,67 kroner per liter bensin, og 15,74 kroner for diesel. Faktisk pris ved pumpene kan både være høyere og lavere. Det melder Nettavisen.

Sammenligningstjenesten Global Fuel Prices viser at Norge har verdens 3. høyeste bensinpris - bare slått av Island og det ekstremt tettbygde Hong Kong.

Mye avgifter - som øker

En vesentlig årsak til de høye prisene er avgiftene, som har økt med rykk og napp de siste årene. Det er spesielt CO2-avgiften som er økt.

- Avgiftene utgjør cirka 60 prosent av pumpeprisen på bensin, noe lavere på autodiesel. Svingningene i bensinprisen forsterkes av merverdiavgiften, sier generalsekretær Lise M. Nøstvik i bransjeorganisasjonen Drivkraft Norge til Nettavisen.

- Avgiftene har til nå i år utgjort i snitt 9,35 kr/l bensin, eller om lag 62 % av bensinprisen. I 2013 utgjorde avgifter 8,64 kr/l, eller nesten 59 % av gjennomsnittlig pumpeprisen på bensin.

1. Prisene i verden

Saken fortsetter under illustrasjonen.

2. Derfor er prisene spesielt høye nå

Prisene på drivstoff henger tett sammen med prisen på olje, og oljeprisen er nå det høyeste den har vært på flere år. Men med 75-80 dollar, er den langt billigere enn i 2013/2014, da prisene var godt over 100 dollar.

Olje omsettes i dollar, men da oljeprisfallet kom i 2014, svekket kronen seg betydelig mot dollar. Effekten var at olje målt i norske kroner fortsatt var forholdsvis dyrt, og prisene i Norge falt mindre enn man skulle tro på oljeprisfallet.

De siste månedene har derimot oljeprisen steget betydelig, uten at det har påvirket kronekursen i vesentlig grad.

Blå graf viser oljeprisen, mens grønn graf viser dollarkursen opp mot norske kroner. 

Resultatet er at oljeprisen målt i norske kroner er på et historisk svært høyt nivå, selv om om den ligger langt unna toppnivå målt i dollar.

3. Slik er innkjøps-og utsalgsprisene

Innkjøpsprisen på drivstoff på det åpne, internasjonale markedet har vært forholdsvis jevn de siste årene, og er nå omtrent på samme nivå som for 8 år siden.

Utsalgsprisene har derimot steget forholdsvis jevnt siden 2001, men hadde et lite dipp under finanskrisen og i forbindelse med oljeprisfallet i 2016.

Legg forøvrig merke til at innkjøpsprisen på bensin og diesel er nær identisk, mens forskjellen i utsalgspris er markant. Det skyldes i all hovedsak avgifter.

4. Forskjellen mellom innkjøps- og utsalgspris

Grafen over viser forskjellen mellom innkjøps- og utsalgspris (grønn linje), og den er nær lineær siden 2003.

Drivkraft Norge avviser at dette handler om at bensinstasjonene henter ut større avanse.

- I kroner øker differansen mellom innkjøps- og utsalgspris. Men det er naturlig da vi har hatt en generell prisstigning gjennom perioden, og også økte avgifter. Dette er en av forklaringene på at det er økt forskjell mellom innkjøps- og utsalgspris, Nøstvik.

At forskjellen har økt spesielt de siste par årene forklarer Nøstvik blant annet med innblandingskravet for biodrivstoff:

- For bensin var bruttoavansen i 2017 om lag 10 øre høyere enn i 2016 og 2015. Merk at vi da ikke har justert for at biodrivstoff er dyrere enn fossilt drivstoff.

5. Utsalgspris = innkjøpspris x 4

Grafen over viser en litt spesiell utvikling ved drivstoffprisene i Norge: Siden 2005 har prisene nesten alltid vært «innkjøpspris ganget med fire».

Dette er ifølge Nøstvik tilfeldig:

-  Ja, det er relativt tilfeldig. Hadde avgiftene vært høyere ville vi fått et annet forholdstall.

6. Bensinen er egentlig ikke rekorddyr

Selv om det nå snakkes om rekorddyrt drivstoff, er det kun snakk om i rene kroner. Hvis en korrigerer tallene for prisstigningen/inflasjonen i samfunnet, var drivstoffet frem til nyttår på et forholdsvis lavt nivå sammenliget med de siste årene.

- Målt i faste priser er gjennomsnittlig pris hittil i år om lag 1,5 kr/l lavere enn i 2012, påpeker Nøstvik.

7. Tilbud og etterspørsel

Det er et normalt prinsipp i økonomisk teori at tilbud og etterspørsel henger sammen, og den klare utvikligen på salg av drivstoff i Norge er at pilene peker nedover. Bensinomsetningen har sunket i lang tid, mens dieselsalget også har begynt å gå nedover etter å ha steget i lang tid.

Omsetningen i Norge påvirker derimot i liten grad den totale etterspørselen på det internasjonale drivstoffmarkedet, og i tillegg blandes det nå inn stadig mer biodrivstoff.

- Prisen på pumpen bestemmes i første omgang av avgiftene myndighetene legger på drivstoffet, deretter hva prisen på bensin er i det internasjonale markedet. Til sammen utgjør disse om lag 90 % av pumpeprisen for drivstoff. Begge faktorene er upåvirket av hvordan den norske etterspørselen etter drivstoff endrer seg, sier Nøstvik.