Det viktigste vi gjør for leksedebatten, er å ikke la den handle om et «ja» eller «nei» til lekser. Debatten blir mye bedre om vi diskuterer hvordan lekser burde utformes, for å utnytte potensialet som ligger i leksene.

Høsten 2021 ble ny opplæringslov sendt på høring, hvor blant annet lovfestet rett for lærere til å kunne gi lekser er et tema. Lekser er mye diskutert, og mange står enten på ja-siden eller nei-siden når debatten kommer opp.

Lekser kan være et supert pedagogisk verktøy om det blir brukt riktig. Funn fra ulike forskningsartikler viser at elever lærer best når de får lekser som vekker deres interesse, og at de vet hva de skal lære.

Mange kan nok huske å ha fått i lekse å forberede seg til et nytt tema. Lekser som forberedelse er én av de tre vanligste innretningene lekser har. Det er enkelt å forstå tanken bak en slik oppgave, men for mange elever kan det være utfordrende å sette seg inn i en helt ny tematikk på egen hånd, uten noe form for støtte fra faglærer. Det ender som regel med at de ikke gjør leksene, og sitter igjen med tapt mestringsfølelse.

En slik innretning bidrar til å gi leksene et dårlig rykte. Lekser er mye bedre anvendt som en repetisjon av det man allerede har lært. Å systematisk repetere stoff man har lært over tid, er en forutsetning for å huske stoffet.

Å bruke tid på å arbeide med stoffet på egen hånd, er også en viktig ferdighet i seg selv. Uansett om en skal videre på studier eller ut i arbeidslivet, vil det stilles krav om at en kan arbeide selvstendig. Dette er en ferdighet som må øves på, og å la elevene starte på studier eller i arbeidslivet uten at de har fått øve på dette, er ikke å gjøre dem en tjeneste.

Læreren er best egnet til å gjøre de riktige pedagogiske avveiningene. Det er derfor dumt å skulle frata læreren denne muligheten, som tross alt er den enkeltpersonen som jobber tettest på elevene. Det er stor forskjell på gode og dårlige lekser, men å skulle gi et blankt nei til lekser er å frata lærerne pedagogiske muligheter, og frata elevene et viktig verktøy for repetisjon og mestringsfølelse.

Monica Carmen Gåsvatn, fylkestingsrepresentant (H)