NORDRE FOLLO: Er du mellom ti og 20 år og har lyst til å sette opp teater, lage film eller avis, bygge en hytte, lage hobbyverksted eller har andre ideer, kan du søke støtte fra kommunen. Tilskuddsordningen som kalles «Prøv selv» har en pott på 50.000 kroner, og hvert prosjekt kan få inntil 5.000 kroner. Tilskuddet går ikke til å finansiere utstyr.

– Denne ordningen var ny i fjor, og målet er å skape engasjement. Vi oppfordrer unge til å ta kontakt hvis de har et prosjekt de ønsker å jobbe med, sier Gransæther og opplyser at det i fjor ble det søkt om og gitt tilskudd til musikkarrangement.

Søker må oppgi minst en kontaktperson over 18 år. Søknader som bidrar til å nå kommunens mål og gjelder tiltak som er på barn og unges egne premisser prioriteres. Søkere har selv det fulle ansvaret.

293.000 til kultur

Søknadsportalen for tilskudd til kultur og tiltak i nærmiljøet er nå åpen.

Kultur har en pott på 293.000 kroner. Kulturmidlene kan søkes av frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål som utøver kontinuerlig virksomhet i Nordre Follo kommune. Retningslinjene gjelder for søkere innenfor områdene musikk, dans, teater, historie, visuell kunst, litterære arrangement, kunsthåndverk og husflid. Det kan søkes om tilskudd til både grunn- og medlemstilskudd, ekstraordinært driftstilskudd, etableringstilskudd, jubileumsgaver for 25, 50 og 75 år og prosjektstøtte eller underskuddsgaranti for arrangementer.

400.000 til nærmiljøtiltak

Nærmiljøtiltak har en pott på 400.000 kroner. Midlene til nærmiljøanlegg og kulturbygg er myntet på oppgradering, nye nærmiljøanlegg og kulturbygg, eller vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg. Tiltaket det søkes om skal i størst mulig grad gjøre arbeidet gjennom dugnadsinnsats.

Arrangementstilskudd har en pott på 444.000 kroner. Arrangementstilskudd kan gis som prosjektstøtte eller underskudds garanti. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke på tilskuddet.

550.000 til korpsene

Til skolekorps er det satt av 550.000 kroner, som fordeles likt mellom skolekorpsene i kommunen.

Offisiell søknadsfrist er 15. mars, men noen tilskudd kan det søkes om hele året. Gransæther opplyser at Ingen har krav på eller kan påregne å få innfridd sin søknad fullt.