Den umiddelbare reaksjonen var: Hvordan i all verden hadde Statsbygg kommet på denne ideen?

Så viser det seg altså at det er "vår" kommune, med kommunedirektør Øyvind Henriksen og politikerne i formannskapet, som har fremmet denne ideen overfor Statsbygg. Man kan lese av brevet datert 20. august til Statsbygg at han synes dette er en god ide. Frist for tilsvar fra kommuner var den 16. september, fra private den 2. september. Vi beboere ble fullstendig overlumpet. Vi har ikke hørt noe om dette før det ble foreslått. Kommunen burde fra start ha gått i dialog og involvert beboerne på Kolbotn om sine planer.

I sitt brev til Statsbygg nevner ikke kommunedirektøren med ett ord oss beboere, bomiljø eller konsekvensene for de som bor der, og vi er mange som vil bli direkte og indirekte berørt. Han beskriver området kun som et næringsområde og mener «… en etablering innenfor næringsområdene på Berghagan eller Mastemyr kan vurderes videre i prosessen for lokalisering av et nytt Oslo fengsel». Samtidig gir han uttrykk for at det er uheldig å plassere et nytt storfengsel i tettstedområder fordi «… et så stort og samtidig lukket anlegg ikke kan plasseres helt sentralt i by-/tettstedsområdene våre uten å komme konflikt med øvrige målsetninger for god sentrumsutvikling». (Jf. Tilbakemelding til Statsbygg om lokalisering av nytt Oslo fengsel på kommunen sine nettsider (fra formannskapet i august). Sak 84/21)

Gjennom å anerkjenne at etablering av fengsel "med et så stort og lukket anlegg" kan komme i konflikt med øvrige målsetninger er det, for å si det mildt, svært overraskende at han samtidig foreslår vårt boligområde for plassering av et storfengsel. Spørsmålene blir mange: Vet han ikke at dette er et boligområde? Har kommunedirektøren noen gang vært her? Har han tenkt på hvordan dette vil påvirke oss som bor her?

Tomten kommunedirektøren viser til ligger 100 meter fra barnehagen vår og 50 meter fra nærmeste rekkehusbebyggelse, det er et fredelig og veletablert boligområde med til sammen 360 husstander. Og vi vil i aller høyeste grad bli sterkt berørt, både med et kjempekompleks som vil dominere hele nærområdet, lysforurensning, massiv trafikk, høye murer, opplevd utrygghet, og så videre. Hvordan tenker han egentlig at utviklingen skal bli på Mastemyr, og i boligområdene rundt og Kolbotn for øvrig?

Det er heller ikke tillitsvekkende for oss når ordfører Hanne Opdan tidligere har stått frem i ØB (19.02.2020) og var meget kritisk til Statsbyggs jakt etter ny tomt for fengsel på Berghagan på Langhus. Opdan, som selv bor på Langhus, reagerte på at kommunens politikere ikke hadde blitt involvert i Statsbyggs prosess, og uttalte at Nordre Follo er opptatt av å ha åpne prosesser og involvere innbyggere og berørte. Hun la til at arealet på Berghagan ligger nært verdifulle friluftsområder, idrettsanlegg og skoler, og at det er store interessekonflikter ved lokalisering av fengsel der. Spørsmålet blir om beboerne i Nordre Follo må ha en kommunedirektør eller ordfører boende i nabolaget for å få ivaretatt sine interesser?

Det er langt fra noe lite fengsel de foreslår skal bygges hos oss - det blir Norge største fengsel. Nye Oslo fengsel er planlagt med en kapasitet med opp mot 300 innsatte, og en bygningsmasse på ca. 26 - 30 000 kvm. I tillegg skal dette bygges på en liten 70 måls tomt, mens nye Agder fengsel i Mandal (2020) med sine 100 innsatte er bygget på en 80 måls tomt. Et så stort fengsel på en så liten tomt tett inntil vårt nabolag kan ikke bli bra for de innsatte eller beboerne. Det ble tidlig klart at Oslo kommune ikke ønsket et nytt fengsel innenfor sine grenser. De anså det som negativt for byutviklingen og ønsket at tomten skal komme innbyggerne til gode gjennom nye boliger og et bedre parkområde.

Det skal sies at kommunedirektøren, etter å ha blitt konfrontert om at det bor folk her, sier at beboerne skal få muligheten til å bli hørt. Vi er mange her som absolutt ikke vil godta at Norges største fengsel bygges midt i boligområdet vårt. Da sier det seg selv at vi ikke aksepterer å først bli involvert etter regjeringen har valgt at stor-fengselet skal lokaliseres her, og Statsbygg kommer med plantegningene. Så hva kommunedirektørens innspill i avisen innebærer skal bli spennende å se, ikke minst siden han ikke har nevnt oss med ett ord før han måtte – da han ble konfrontert av journalister. Vi ønsker et klart svar: Hvilke beboere skal bli involvert, på hvilken måte, hvordan skal man ta hensyn til det som blir sagt, og hvordan skal kommunen løse denne floken?

Det er skremmende at vi har en kommunedirektør som tydeligvis ikke kjenner sin kommune. Dette er ikke kun et næringsområde, det er et boligstrøk med noen få næringsbygg inntil.