Gå til sidens hovedinnhold

MDG om vern av myr

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Myr er den enkelt-naturtypen som binder mest karbon. Det ligger like mye karbon bundet i myr i verden som det er i atmosfæren!

Følgelig slipper myr også ut mest co2 om det gjøres inngrep som for eksempel nydyrking, drenering eller ødelegges med ulike former for nedbygging. Derfor er dette viktig politikk. Venstre fikk i fjor inn et forbud mot nydyrking av myr, ved en endring av jordlova. Sp, Ap og Frp har nettopp stemt for å oppheve den skjerpelsen. Ap hevder de har skjerpet myrvernet fordi det nå kreves at nydyrking av myr må veies opp mot andre helhetlige planer i kommunen, mens Sp og Frp mener de har fått gjennom mer lokalt selvstyre for bruken av egne ressurser, som for eksempel myr-areal. MDG vil ha svært strengt vern av myr, nettopp fordi det har svært mye å si for klimagassutslipp og fordi myra er kanskje den naturtypen med størst biologisk mangfold vi har. I tillegg har myr viktige egenskaper for å binde nedbør, hindre avrenning av næringsstoff +++. Dette er et klassisk miljø/klima kontra næring/bruk-dilemma. MDG går for natur og klimahensyn siden det er vår tids største globale krise/utfordring. Så enkelt og så vanskelig.

Norge består av mye myr. Dette er særlig viktig å ta med i betraktningen når det gjelder store vei og jernbaneprosjekt. I en tidligere sak fra NRK om fergefri E39 stilles det opp en sammenlikning om at en myr på størrelse med en fotballbane vil slippe ut like mye co2 som 1700 personer gjør på et år. Hensynet til utslipp fra nedbygging av myr er ikke med i regnestykket for bygging av vår tids største motorveiprosjekt på vestlandet. MDG er i mot dette prosjektet.

I samarbeidsplattformen for politikken i Viken fylkeskommune har MDG kjempet inn formuleringen:
«Våtmark, vassdragssystemer, ravinen og myr skal beskyttes» og

«Investeringer i vei og bane brukes på løsninger som skåner natur og matjord». I tillegg poengteres det at Fylkesrådet Det står også at Viken er opptatt av karbonlagring i jord og det skal vises respekt for biologisk mangfold, og sårbare naturtyper

I siste møte i Fylkestinget for Viken spurte jeg: «Vil fylkesrådet følge opp Viken sin politiske plattform om beskyttelse av myr til tross for svekket myrvern nasjonalt og kan fylkesrådet bekrefte at viken ikke svekker myrvernet regionalt.»

Jeg er svært glad for at Fylkesråd for plan og miljø, Anne Beate Tvinnereim (Sp) svarte betryggende på at fylkesrådet var absolutt opptatt av at vernet av myr-areal står høyt på dagsorden og er noe som vil følges tett opp fra Viken sin side.

Benedicte Lund, 1. kandidat Østfold (MDG) til stortingsvalget

Kommentarer til denne saken