Gå til sidens hovedinnhold

Ikke inn­byg­ger­nes feil, Fisk­vik

Artikkelen er over 7 år gammel
Midt i bud­sjett­ar­bei­det i kom­mu­ne­ne kas­ter Ski-råd­mann Au­dun Fisk­vik ut en brann­fak­kel: «Det er øken­de gap mel­lom inn­byg­ger­nes for­vent­nin­ger til tje­nes­te­til­bu­det i kom­mu­nen, og hva som le­ve­res». Fiskviks ut­ta­lel­se sy­nes å romme en opp­gitt­het over å ald­ri ha nok pen­ger til at inn­byg­ger­ne blir for­nøy­de. Det er å snu pre­mis­set på ho­det.
Det er kom­mu­nens opp­ga­ve å le­ve­re tje­nes­ter til dens inn­byg­ge­re. Tje­nes­te­ne fi­nan­si­e­res i ho­ved­sak gjen­nom stat­lige over­fø­rin­ger, skat­te­inn­tek­ter og bru­ker­fi­nan­sie­ring. Øns­ke­ne vil all­tid over­sti­ge de øko­no­miske ram­me­ne, og det er po­li­ti­ker­nes opp­ga­ve å pri­ori­te­re in­nen­for den øko­no­mi­en man har. Ad­mi­nist­ra­sjo­nen skal leg­ge til rette for be­slut­nin­ge­ne, og sør­ge for at de stat­lige fø­rin­ge­ne et­ter­le­ves.
At inn­byg­ger­ne har for­vent­nin­ger til hvil­ke tje­nes­ter kom­mu­ne­ne skal le­ve­re, er helt na­tur­lig. «Bar­ne­ha­ge­løf­tet» har for eks­em­pel skapt for­vent­nin­ger om at man skal få plass i bar­ne­ha­ge til sitt barn, i nær­he­ten av der man bor.
For­vent­nin­ge­ne ska­pes dels av hva and­re kom­mu­ner får til, men ikke minst av det po­li­ti­ker­ne lo­ver i valg­kam­per. Ad­res­sa­ten i Fiskviks kri­tikk bør der­for være po­li­ti­ke­re, frem­for inn­byg­ger­ne, og vi ser frem til at råd­man­nen tar den de­bat­ten i for­kant av nes­te års kom­mu­ne­valg­kamp.
Martin Gray