Gå til sidens hovedinnhold

Opp­skrif­ten på en na­bo­kran­gel

Artikkelen er over 7 år gammel
Ide­en er ut­vik­let av po­li­ti­ke­re, men ord­ly­den i for­skrif­ten er for­mu­lert av ju­ris­ter. Og dem som kom­mer til å tje­ne mest på end­rin­gen i byg­ge­for­skrif­te­ne, er tro­lig ad­vo­ka­te­ne.
Det er in­gen tvil om at byg­ge­for­skrif­te­ne har vært mo­dne for re­vi­de­ring og for­enk­ling. En­kle byg­ge­mel­din­ger har i en­kelte kom­mu­ner hatt en alt­for lang be­hand­lings­tid, og de kom­mu­nale av­gif­te­ne på en­kle saksbehandlingsoppgaver har va­ri­ert i alt­for stor grad. End­rin­ge­ne som nå fore­slås gjør at man for eks­em­pel kan byg­ge en ga­ra­sje på inn­til 50 kvad­rat­me­ter en me­ter fra tom­te­gren­sen til na­bo­en, uten å måt­te søke om lov – den ret­ten har du som eier av ei­en­dom­men.
Treg kom­mu­nal hånd­te­ring av byg­ge­søk­na­de­ne har tid­ligere vært frust­re­ren­de, men sam­ti­dig har ord­nin­gen kva­li­tets­sik­ret at ut­byg­ger har for­holdt seg til re­gel­ver­ket. Nå er det nær­lig­gen­de å tro at det of­te­re vil bli dis­ku­sjo­ner og na­bo­krang­ler i et­ter­tid, som ad­vo­ka­te­ne vil tje­ne på. ØB har tid­ligere skre­vet om at opp­drags­meng­den til ad­vo­ka­te­ne øker kraf­tig. Vi krang­ler al­le­re­de mer enn noen gang.
Selv om for­skrif­te­ne end­res, vil det ikke være fritt frem for å byg­ge hva som helst, hvor som helst. Du må uan­sett set­te deg inn i re­gel­ver­ket. Og gjer­ne ta en prat med na­bo­en. Først.

Martin Gray