Friluftsforum Nordre Follo (FNF) må bare konstatere at Utvalg for klima, teknikk og miljø (KTM) måtte gi godkjennelse til etablering av en 5.5km lang monstervei i Sørmarkas mest brukte turområde. Skognæringen er sikret all den hogst de bare ønsker så lenge søknadsprosessene og lovverket blir fulgt. Da kan alt bli godkjent selv med en elendig saksprosess som her var utført av landbrukskontoret i Ås.

Hele området ligger innenfor markagrensen. I Markalovens § 1. Formål: Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Helt på slutten av forhandlingen om Markaloven kom det inn en ny setning. Det skal samtidig ta hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Denne setningen overstyrer alt det første, og det var denne overstyringen flertallet i KMT måtte forholde seg til.

Pål mener ny skogsbilvei i Ski blir «monstervei»

I forskriftene for Marka § 2. Søkeren plikter å gi de opplysninger som framgår av søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søkeren skal legge frem kart over planlagt vei samt legge inn det dekningsområdet som veien har nytte for. I saksfremlegget blir det bare uttalt at veien skal dekke hele eiendommen. Dette er ikke i tråd med forskriftene.

Forskriften henviser også til høringer. § 3-1 Før vedtak fattes skal kommunen (Landbrukskontoret) innhente de uttalelser som er nødvendige, eller sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Dette ble ikke gjort. Tilfeldighetene gjorde at FNF ble oppmerksom på at det var sendt inn søknad om bygging av landbruksveier for tømmerbiler med totalvekt 60 tonn. Når saken skulle til politisk behandling var det vedlagt positive uttalelser fra noen få personer som hadde uttalt seg. I andre uttalelser var det nevnt flere organisasjoner som ville ha fordel av en slik monstervei, men ingen av disse organisasjonene var kontaktet.

For FNF så fikk vi hastet inn en uttalelse etter at høringsfristen var utløpt. Det samme for Naturvernforbundet som fikk informasjonen sammen med FNF. Ved henvendelse til Landbrukskontoret på Ås der jeg spurte om hvilke organisasjoner de sendte høringer til, fikk jeg til svar at de ikke hadde noen oversikt over mulige friluftsorganisasjoner for eventuelle høringer.

Alle naboer skal kontaktes for å få deres uttalelser. Det forelå ingen slik liste, men det var vedlagt uttalelse fra 5 naboer der 4 var positive og en var negativ. Den største naboen er Nordre Follo kommune, men Nordre Follo kommune fikk ingen nabovarsel før etter purring. Det er 32 naboeiendommer til Karlsruds skog. 3 eier han selv, 6 med Nordre Follo kommune som har uttalt seg, og hva med de 23 andre som vi ikke vet noe om?

Det ble sagt på møtet i KTM at landbrukskontoret regnet med alle berørte parter var kontaktet. Her ble ikke forskriften om høringer fulgt og dette er landbrukskontorets ansvar. Det virker som hele høringsprosessen lå nedlåst i en skuff til den skulle oversendes til KTM for godkjenning.

Siden Skiforeningen var en av de organisasjonene som ble nevnt uten at Skiforeningen var orientert, ba FNF Skiforeningen om deres praksis ved slike høringer. Det hevdes at Skiforeningen har uttalt seg positivt. Skiforeningen uttaler at de er meget restriktive til nye veier i Marka. De sier også at saken er mangelfull opplyst mht. miljøverdier og friluftsinteresser. De skriver at dersom det blir laget ny vei så vil det være positivt om veien også kan brukes til skiløyper, men det er ikke det samme som at de ønsker denne veien.

I planbestemmelsene for kommuneplanen for Nordre Follo som har vært ute til høring står det i § 2.1 andre ledd følgene:

Før det kan gis tillatelse til nyetablering av landbruksveier i Marka med terrenginngrep på mer en 5 dekar, skal det vurderes om det må utarbeides reguleringsplan.

Den saksbehandlingen som landbrukskontoret i Ås har utført var under enhver kritikk og burde aldri blitt godkjent. Det at Nordre Follo kommune heretter vil vurdere om det må utarbeides en reguleringsplan i slike saker virker betryggende. Da vil en i fremtiden være sikret en grundig og troverdig saksbehandling som er bygget på tillit og der alle får mulighet til å uttale seg, men om dette kan redusere en hogst er kanskje mer usikkert.

Store skogeiere i nærhet til der store befolkningsgrupper bor bør heretter inngå avtaler med kommunene om hogstbegrensninger mot en viss kompensasjon. Oslo kommune driver nå bare plukkhogst for å få en variert skog som er bra for dyr og det øvrige biologiske mangfoldet.

Dette skaper også større opplevelsesverdi for friluftslivet. Folkehelseperspektivet og den samfunnsøkonomiske gevinsten av at folk er fysisk aktive er enorm. Det koster å bygge idrettshaller og drifte dem uten at det kommer mye folkehelse ut av det. Fristende turområder i nærmiljøet gir en folkehelsegevinst som trolig er mange ganger større enn en idrettshall. Derfor må nærturområdene spares. Kommunen bør derfor gå i dialog med sine skogeiere for å avtalefeste en forpliktende naturvennlig skogforvaltning for fremtiden.

På møtet i KTM uttrykte saksbehandleren fra Landbrukskontoret kritikk mot vår skogsjef fordi hun hadde uttalt seg i saken. Dette var pinlig og uforståelig! Skogsjefen fortjener her en unnskyldning fra landbrukskontoret.

Denne monsterveien blir arealkrevende og gir vår kommune en annen utfordring. Nordre Follo kommune har fått mye skryt som første kommune i landet som skal være arealnøytral. Dvs. at dersom en tar urørt natur i bruk skal en kompensere dette med å frigjøre annet areal. En vei på denne størrelsen vil kreve minst 10 meters bredde, og utgjøre et areal på ca. 60 dekar. Hva vil kommunen gjøre for å kompensere dette?

Monsterveien vil komme. Friluftslivet i området vil begrenses. Landbrukskontoret bør gå i seg selv og finne ut hva de kan gjøre bedre i sine prosesser. FNF vil følge med at grunneier rydder bort hogstavfall fra stiene på hogstflatene. Det er mange som nå arbeider med å forandre § 1. i Markaloven for å redusere skogeiernes altoverstyrenes rettigheter. FNF håper de lykkes.

Harald Lundstedt, Friluftsforum Nordre Follo