Anla anleggsvei og felte trær

RASTE UT: Høy vannstand i Tussebekken førte til at jordmassene rundt kummen ble vasket vekk. Den øverste delen av kummen raste også ut. Dette ligger i Ski kommune, men tilhører avløpsnettet til Oppegård kommune. 											                 ALLE FOTO: SKI KOMMUNE

RASTE UT: Høy vannstand i Tussebekken førte til at jordmassene rundt kummen ble vasket vekk. Den øverste delen av kummen raste også ut. Dette ligger i Ski kommune, men tilhører avløpsnettet til Oppegård kommune. ALLE FOTO: SKI KOMMUNE

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I iveren etter å reparere en ødelagt kum ved Tussebekken, glemte Oppegård kommune at dette er et vernet område i tilknytning til Slorene.

DEL

SKI/OPPEGÅRD: Nå vurderer Ski kommune å gi nabo- kommunen overtredelses- gebyr.
 

– Her er det snakk om ganske alvorlig overtramp når det gjelder natur- og miljøhensyn. Vi håper Oppegård kommune får bedre rutiner på bruk av Naturmangfoldsloven, erklærer klima- og miljøvernrådgiver Linn Marie Heimberg i Ski kommune.
 

Slorene ligger i sydenden av Gjersjøen og er et delta- og våtmarksområde med artsrik vegetasjon og et uvanlig rikt fugleliv. Nesten 150 fuglearter er registrert her, flere av dem rødlistede. Området ble i 2005 regulert som spesialområde naturvern i henhold til Plan- og bygningsloven i Ås, Oppegård og Ski kommuner.
Høy vannstand i Tusse- bekken vasket vekk massene rundt en kommunal kum. Den øvre kjeglen på kummen raste også ut. Dermed ble det lekkasje på en ledning og kloakk rant ut i Tussebekken. Det var fare for at mer jordmasse skulle rase ut rundt kummen, og vannledningen til Ås lå oppe i dagen. I sin iver etter å ordne opp, gikk Oppegård kommune for langt, mener Ski kommune.
I slutten av april var representanter fra Oppegård og Ski kommuner på befaring i Slorene for å se på det som var gjort.
 

– De hadde gjort en del hugst og begynt å bygge en anleggsvei. Det var åpenbart at de var nødt til å reparere, ellers ville de miljømessige konsekvensene vært verre hvis det hadde blitt fullt brudd. Men Oppegård kommune kunne gått inn på en mye mer skånsom og forsiktig måte, og med mindre forstyrrelser siden dette var midt i hekketiden. Dette er langs Tussebekken som går inn mot Slorene, et område med rikt fugleliv som er ekstra sårbart i denne tiden, påpeker klima- og miljøvernrådgiveren.
Før befaringen hadde Oppegård kommune selv stoppet arbeidet. Under befaringen fikk de en muntlig tillatelse til å rydde opp i det som var nødvendig før de trakk seg ut. Hvis det er nødvendig å gjøre med arbeid, må det gjøres på en annen tid av året. I så fall må Oppegård kommune først søke om dispensasjon fra kommuneplanen. Nå har Ski kommune bedt nabokommunen om en nærmere redegjørelse for det som har skjedd.

 

– Oppegård kommune har påbegynt utførelse av vesentlig reparasjon av anleggsvei uten nødvendig tillatelse og i strid med kommuneplan med avsatt hensynssone med verdi «svært viktig». I dette området er det ifølge kommuneplanen ikke tillatt med slike tiltak, og tiltaket er således ulovlig. Dette ulovlige forholdet vil bli fulgt opp fra Ski kommune, som i den forbindelse vil vurdere å ilegge Oppegård kommune et overtredelsesgebyr, skriver Ski kommune i et brev til nabokommunen.

– Det gikk litt fort i svingene, medgir Oppegård

Det hastet å få reparert kummen slik at det ikke rant mer kloakk i Tussebekken, er forklaringen fra Oppegård kommune.

 På oppdrag fra Oppegård kommune foretar NIVA (Norsk institutt for vannforskning) månedlige målinger av bakterieinnholdet i Tussebekken. I begynnelsen av april viste vannprøvene et høyt bakterieinnhold. Samtidig fikk kommunen tilsendt bilder som en turgåer hadde tatt, og som viste at kummen var ødelagt.
 

– Da må det settes i gang tiltak relativt rask, for vår jobb er hindre utslipp av avløp i vassdraget, forklarer Rune Århelle, driftsleder for vann og avløp i Oppegård kommune.
Mannskapene hans jobbet til utpå natten for å reparere og hindre videre utslipp. Dagen etter ble en stor sugebil leid inn for å reparere skaden mer permanent. Bilen veier mange tonn, og sank ned i grunnen, som er en gammel veitrasé.
 

– Da måtte vi lage en anleggsvei for å kunne komme nærmere inn mot kummen, påpeker Århelle.
60 meter anleggsvei var lagt da arbeidet ble stoppet.
 

– Da hadde vi ikke tenkt på at dette var inne på et vernet område, for da hadde vi et litt annet fokus på det vi holdt på med. Når det brenner, er det enklere å ha fokus på andre ting, som for oss var å forhindre at det kom kloakk i bekken og i vassdraget, understreker driftslederen.
 

– Er arbeidet ferdig ?
 

– Nei, vi er ikke ferdige. Vi har behov for å komme inn med tyngre utstyr og kjøretøy. Vi har bare tettet lekkasjen, men vi må sikre slik at elvevannet ikke vasker mer ut. Drikkevannsledningen til Ås kommune ligger synlig, den er udekket. Men vi skal gjøre det litt mer skånsomt, lover Århelle.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken