I notat til Ås kommunestyre konkluderer Samtalegruppa i en i Ås seniorsenter med:

"Kommunedirektørens forslag til Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune, som legges frem for Kommunestyrets møte 29. november, oppfattes som et diktat om driften av seniorsentrene i Ås og Nordby.

Forslaget legges fram for Kommunestyret uten noen form for kontakt med seniorsentrene i Ås og Nordby om innholdet.

Kommunedirektørens forslag til avtaler har et innhold som på vesentlige områder er uakseptabelt for Ås seniorsenter.

Hvis kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag, uten vesentlige endringer, betyr det at Ås seniorsenter må legge ned sin virksomhet."

Kommunedirektøren (rådmannen) har foreslått at en halv stilling ved Ås seniorsenter inndras, til tross for at den betales av sentret, med melemskontigent

Kommunedirektøren foreslår også at Norby eldresenter og Ås seniorsenter likebehandles med lag og foreninger, selvom de verken er lag eller forening, men en del av den offetnlige omsorg. Likebehandlign med lag og foreninger betyr at de ikke er sikret faste tidpunkter for sine aktiviteter og må betale husleie. .Nordby eldresenter vil ikke lenger kunne finasiere sin drifte med inntekter fra utleie av lokaler som de i dag dirponerer.

Redusjon eller nedleggelse av sentrene vil gi dårligere helse, fysisk og psykisk, og dermed økte utgifter for kommunen.

Trygve Roll-Hansen, Pensjonist, Ås