Gå til sidens hovedinnhold

Nei til kutt i økonomi og tilbud for Nordre Follo kulturskole

Foreldreutvalget for kulturskolen og styret i musikkrådet ser med stor bekymring og uro på de foreslåtte innstrammingene som kommunedirektøren nå foreslår.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barn og unge trenger trygge rammer under en pandemi.

Vi har stor forståelse for at kommunen er i en ryddeprosess etter fusjonen, men kuttforslagene rammer tilbudet til barn og unge i en ekstra sårbar fase og bør derfor reverseres. Nasjonale medier og fagmiljøer har i lang tid fokusert på at rekrutteringen til barn og unges fritidstilbud er alarmerende lav under pandemien og at barn og unge har ekstra behov for trygge og gode rammer når vi nå skal ut av pandemien.

Nordre Follo startet kuttene i 2020

Kommunestyret startet allerede kuttene i 2020 ved å redusere kulturskolens budsjett for 2021 med 1,4 mill. slik at Kulturskoletimen nå er nedlagt og breddetilbudet i SFO har måttet reduseres. Dette har vært en av de viktigste rekrutteringsarenaene for kulturskolen, særlig ovenfor barn og unge som ikke naturlig kommer i kontakt med kulturskolens tilbud gjennom familie eller sosiale nettverk.

Kuttene fortsetter i 2021

Nå trappes kuttene ytterligere opp ved at kommunedirektøren i tertialrapporten som skal behandles i kommende møter, foreslår både å kutte med ytterligere kr 250 000 og å øke inntjeningskravet for 2021 med 1,9 mill. kr, samt å kutte med ytterligere kr 500.000 i 2022. Kulturskolen har i dag ressurser og årsverk til å produsere ca. 8 mill. i egeninntekter, mens kommunedirektøren mener at de må kunne strekke seg til 9,2 mill. i egeninntekter. Vi finner dette urimelig når kommunestyret vedtok å fryse brukerbetalingen i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021. Vi er i et pandemiår der kulturskolen opplever frafall og tap i inntekt, samtidig som det også kuttes i økonomien slik at det hindrer kulturskolen i å produsere mer. I budsjettbehandlingen viste kommunestyret til at «kulturskole er for alle» og at målene i kommuneplanens samfunnsdel slår fast at alle skal ha lik tilgang til kulturskoletilbudet, uavhengig av sosial- og økonomisk bakgrunn. Hvis forslaget vedtas vil dette gi en underdekning i budsjettet, og for å oppnå balanse må kulturskolen i stedet redusere tilbudet ved å kutte kostnader. Dette gir følgende konsekvenser:

  • · Barn og unge, som i flg. kommunens egne mål skal vokse opp i landets beste oppvekstkommune, prioriteres ikke under pandemien, og vil ikke få elevplass.
  • · Ca. 100 elever vil miste elevplassen som de allerede har.
  • · Bredde- og rekrutteringstilbudet er allerede kuttet med kulturskoletimen og SFO-tilbudet, og må nå reduseres ytterligere.
  • · Kulturskolen har arbeidet iherdig med å utvikle et undervisningstilbud til alle korpsene i kommunen. Finstad skolekorps er det nest siste korpset som står uten tilbud og de søker om plass for sine 47 medlemmer. Siggerud skolekorps er foreløpig ikke med i ordningen. Likebehandlingen av korpsene stopper dermed opp.

Alt dette harmonerer dårlig med strategier og virkemidler i Strategi- og handlingsplan for 2021-2024, der kommunen sier at alle barn skal sikres et inkluderende, variert og lett tilgjengelig fritidstilbud.

Kommunedirektøren foreslår nye kutt i 2022

I tillegg til forslaget om økt inntjening i sak 35/21 foreslår kommunedirektøren i sak 22/21 «Mål og rammesak» ytterligere 4 mill. i kutt for tjenesteområdet kultur og inkludering i 2022. Vi mener at dette vil ytterligere forverre situasjonen for barn og unge, og vi ønsker at politikerne må finne andre løsninger å løse kommunedirektørens forslag til kutt.

Styrk kårene for kunst og kultur i stedet!

Vi mener at det er ingen ting som tilsier at den offentlige satsingen på kulturområdet skal nå, eller har nådd, et metningspunkt. Tvert imot er det mye som tyder på at den rollen kunsten og kulturen spiller i samfunnet vil bli enda viktigere i tiden fremover. Her peker vi på viktige utviklingstrekk knyttet til endringer i befolkningssammensetning og demografi, større kulturelt mangfold, men også økende grad av utenforskap og en mer fragmentert offentlighet. Og pandemien og nedstengingen har tydeliggjort kultursektorens betydning som sosialt lim og betydningsfull møteplass i menneskers liv.

Samtidig står vi overfor krevende økonomiske omstillingsprosesser med behov for å skape nye arbeidsplasser og fremme læring og skaperkraft. Her mener vi at kunst- og kultur kan bidra positivt. I en tid da også demokratiet blir utfordret, og internasjonale tendenser viser at ytringsfriheten, den kunstneriske friheten og kunstinstitusjonenes uavhengige stilling er under press, er det viktig å stå opp for hva vi tror på. En nedprioritering av kulturlivet vil derfor etter vårt syn kunne koste samfunnet dyrt, både i et humanistisk og samfunnsøkonomisk perspektiv. Kulturskolen er en del av den kulturelle grunnmuren i lokalsamfunnet vårt.

Vi ber derfor politikerne om å stoppe nedbyggingen og sette i gang en reell opptrapping slik at kommunen blir det de sier den skal være: «Norges beste oppvekstkommune». Foreldreutvalget og styret i musikkrådet oppfordrer dermed politikerne til å fjerne det urealistiske inntektskravet på 1,9 mill. og at man erkjenner inkonsekvensen av å styrke breddetilbudet samtidig som det kuttes med kr 250 000. Vi henstiller derfor til at rammen til kulturskolen korrigeres med kr 2,15 mill.

Med vennlig hilsen Foreldreutvalget ved Nordre Folle Kulturskole og styret i Nordre Follo Musikkråd Thorstein Granly (medlem av FAU) og styreleder for musikkrådet, Lars Christian Nordby

Kommentarer til denne saken