Nei til Østmarka Nasjonalpark

GLADE: Det var mange glade venner av Østmarka som ønsket klima- og miljøminister Ola Elvestuen velkommen til Vangen i dag. Fra venstre: Stein Martinsen (Naturvernforbundet i Ski), Johan Ellingsen, Stephen Meinich-Bache, Helga Gunnarsdottir (leder av Østmarkas Venner), Bjørn Ivar Gran, Sigmund Hågvar, Marit Kristine Vea, Gjermund Andersen (Naturvernforbundet Oslo og Akershus), Camilla Hille, Elvestuen, Harald Eid og Solveig Schytz. Men det er ikke alle som er enige i at dette er en god idé.

GLADE: Det var mange glade venner av Østmarka som ønsket klima- og miljøminister Ola Elvestuen velkommen til Vangen i dag. Fra venstre: Stein Martinsen (Naturvernforbundet i Ski), Johan Ellingsen, Stephen Meinich-Bache, Helga Gunnarsdottir (leder av Østmarkas Venner), Bjørn Ivar Gran, Sigmund Hågvar, Marit Kristine Vea, Gjermund Andersen (Naturvernforbundet Oslo og Akershus), Camilla Hille, Elvestuen, Harald Eid og Solveig Schytz. Men det er ikke alle som er enige i at dette er en god idé. Foto:

Av

Faglig sett foreligger det ikke grunnlag for opprettelse av Østmarka Nasjonalpark, mener innsenderne av dette innlegget.

DEL

Regjeringen ser ut til å ha gitt klima og miljøminster Ola Elvestuen blankofullmakt til å opprette Østmarka Nasjonalpark. Dette til tross for at det bryter med Stortingets forutsetninger om lokalpolitisk enighet for opprettelse. Statsråden ser også bort fra Miljødirektoratets faglige vurdering fra mars 2019.

Senterpartiet i berørte kommuner sier nei til Østmarka Nasjonalpark, og ja til til et balansert vern som kan ivareta ulike brukers behov

I § 35 i naturmangfoldloven står det: "Som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep"

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin faglige vurdering til Miljødirektoratet 17. desember 2018, omtalt inngrepsfrie naturområder (INON områder). Her pekes det på at 93 % av dagens nasjonalparker består av INON områder. Med eksisterende naturreservater lagt inn, viser fylkesmannen til at i Østmarka vil INON områder utgjøre bare 7%.

Miljødirektoratet, statens øverste fagorgan skriver i sin faglige vurdering til departementet datert 12. mars 2019, at det er:

  • "mange tekniske inngrep i Østmarka i form av veier, kraftlinjer og damanlegg som kommer i konflikt med kravene til nasjonalparker."
  • "Innlemming av veier i en nasjonalpark er problematisk knyttet til hjemmelsgrunnlag og videre en lite ønskelig forvaltningspraksis. En forutsetning for å etablere en nasjonalpark i deler av Østmarka vil være at veier i all hovedsak tilbakeføres i forkant av vernevedtaket."
  • "Det kan på samme måte være aktuelt å fjerne damanlegg for å gjenopprette naturlig vannføring med tilhørende økologiske prosesser."

Faglig sett foreligger det ikke grunnlag for opprettelse av Østmarka Nasjonalpark.

Enebakk kommune er den kommunen som blir mest berørt ved opprettelse av Østmarka Nasjonalpark.

Et stort flertall i Enebakk kommunestyre har ved flere anledninger gått klart imot opprettelse av Nasjonalpark i Østmarka. De viktigste begrunnelsene er best mulig lokaldemokratisk styring over våre nære friluftsområder, ønske om et aktivt friluftsliv for alle og nei til unødvendig miljøbyråkrati.

Senterpartiet i berørte kommuner er opptatt av at vi finner gode løsninger som bl.a. bidrar til:

  • Bevaring av Østmarka som et friluftsområde som fremmer god folkehelse og hvor det kan drives idrettsaktiviteter.
  • At naturvern og artsmangfold sikres ved å opprettholde eksisterende naturreservater og at Markaloven med forskrifter videreføres.
  • Å utvikle kunnskap om naturens verdi ved å bevare stuene og hyttene som brukes av skoler, speidergrupper og andre som utgangspunkt for skolering i natur og miljø.
  • At historie og kulturminner ivaretas ved at Østmarka ikke gror igjen, jfr gamle bosetninger, demninger for fløting, Rausjøgrenda med sagbruk og skole. Plankeveien og Flyktingeruta, samt andre minner fra andre verdenskrig.
  • Å bevare demninger og alle vannene som brukes til kanopadling, fisking og friluftsliv.
  • En skogforvaltning som er skånsom, men aktiv slik at ikke marka gror igjen.

Hans Kristian Solberg , ordfører Enebakk, Hans Kristian Tomter , varaordfører Rælingen, Bjørg Sandkjær, gruppeleder/lokallagsleder Oslo, Tom Arne Pedersen, gruppeleder/lokallagsleder Lørenskog, Jane Bråthen, gruppeleder/lokallagsleder Lillestrøm, Tom Andres Østby, gruppeleder/lokallagsleder Nordre Follo, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, nestleder Senterpartiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags