Gå til sidens hovedinnhold

NMBU gjør Ås grønnere

Artikkelen er over 2 år gammel

NMBU har blitt utfordret til å fortelle hvordan vi konkret kan bidra til et grønnere og mer bærekraftig Ås.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er glade for at både politiske partier og andre samfunnsaktører mener at NMBU spesielt og universitetene generelt spiller en vesentlig rolle i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn, både lokalt og nasjonalt. For å lykkes med det grønne skiftet, må vi samarbeide mer og bedre, på tvers av institusjoner, nivåer, sektorer og landegrenser.

Det er også derfor «Samarbeid for å nå målene» er det siste av de 17 bærekraftsmålene. Samarbeid er ikke bare et mål i seg selv, men også en vesentlig forutsetning for å nå de 16 andre.

Samarbeid er også et av NMBUs viktigste verktøy. Gjennom samarbeid med næringsliv, myndigheter, kommuner og andre akademiske institusjoner, driver vi viktig forskning, utdanning og innovasjon som i siste instans blir de løsningene som vil gjøre samfunnet mer bærekraftig.

NMBUs viktigste strategiske mål er å få til «en felles innsats for en bærekraftig framtid». Vårt viktigste bidrag for bærekraftsmålene, og arbeidet for å nå dem i tide, er å utdanne kandidater og å drive forskning, formidling og innovasjon. Sånn sett bidrar NMBU til å gjøre Ås, og resten av Norge og verden, grønnere med hele sin virksomhet.

For eksempel er vannforsyning og avløp områder hvor mange kommuner har prekære behov for vedlikehold og nye løsninger. NMBU driver allerede svært viktig forskning på området. Med Senteret for ledningsteknologi som er under planlegging, vil vi kunne bidra ytterligere til å heve kunnskapsnivået og øke innovasjonstakten på dette feltet. Dette vil i siste ende føre til at Ås kan velge mer miljøvennlige løsninger når de skal investere i nye vann- og avløpssystemer framover.

Et annet eksempel er NMBUs Foods of Norway, som er et senter for forskningsbasert innovasjon. De jobber med å utnytte biprodukter fra for eksempel skogbruk til dyrefôr. Dette er et viktig ledd i å gjøre norsk havbruk og landbruk, og dermed maten vi spiser, mer bærekraftig. Dette senteret er et resultat av viktig grunnforskning på enzymer ved NMBU, et felt hvor vi har hatt et svært fruktbart samarbeid med næringslivet.

Jeg kunne fortsatt å nevne eksempler fra hele NMBU: En økonomiutdanning med fokus på bærekraft, NMBU Veterinærhøgskolen, hvor samfunnet har investert tungt i nye fasiliteter her i Ås, teknologi, realfag, internasjonale miljø- og utviklingsstudier, landskapsplanlegging, biovitenskapene, og mye, mye mer. Vi har alle de faglige elementene som skal til for å skape de nye løsningene som verden trenger.

Men de konkrete bidragene på lokalt nivå, er naturligvis også viktige. NMBU er en stor og sentral aktør og arbeidsplass i kommunen. Her er derfor en liste over noen av de konkrete tiltakene som NMBU vil bidra med lokalt framover:

* Vi vil fortsette å jobbe for å bli klimanøytrale og å skape positive miljøeffekter gjennom aktiv arealforvaltning.

* Vi vil fortsette å skjerpe egne miljømål og rapportere tydelig på dem, deriblant krav til leverandører, å redusere avfall, å gjenbruke mer og redusere energi- og vannforbruk.

* Vi vil bli mer konkrete på vårt klimaregnskap og jobbe målretta for å redusere flybruk og inspirere studenter og ansatte til å gjøre gode miljøvalg.

* Vi vil fortsette å jobbe målrettet sammen med Ås kommune for å bedre kollektivtilbudet i regionen, og her er det mest akutt å få til hyppigere togavganger fra og til Oslo.

* Vi vil også fortsette det gode samarbeidet med Ås kommune om bygdebike-ordningen og sykling generelt. Vi vil fortsette å inspirere ansatte og studenter til å velge sykkel og kollektivtrafikk framfor bil og å gjøre det lettere å bruke elbil for dem som må bruke bil til jobb.

* Vi vil fortsette å satse på biologisk mangfold på eiendommene våre.

* Sammen med Follorådet, Ås kommune og fylkeskommunen signerte vi for noen år siden en plattform for næringsutvikling. Vi vil fortsette å følge opp denne viktige satsingen på grønn næringsutvikling i Follo.

Skal vi løse de komplekse bærekraftsutfordringene, også på lokalt plan, må vi fortsette den gode dialogen vi har hatt med kommunen, lokalt næringsliv og andre sentrale aktører. Men vi må også være bevisste på å gjøre intensjoner og avtaler til virkelighet og konkret handling. Og vi bør ha skyhøye ambisjoner for vårt eget lokalmiljø. Derfor vil vi invitere lokale aktører til å bruke NMBU enda mer aktivt som samarbeidspartner og kunnskapskilde når nye ideer og løsninger skal ut i livet.

Kommentarer til denne saken