VINTERBRO: Da Liv Askevold Oppegård (24) gikk på bar­ne­sko­len startet hun med hams­ter­opp­drett.

– Det har alltid vært en drøm å bli grün­der, sier hun.

Til 20-års­da­gen øns­ket Oppegård å leie en slush­ma­skin. Det end­te med at hun bruk­te 15.000 opp­spar­te kro­ner på å kjø­pe en. Det var Da­gens Næringsliv som først om­tal­te denne sa­ken.

– Jeg rett­fer­dig­gjor­de kjø­pet ved å si at jeg skul­le leie den ut. Det kom bare fle­re og fle­re slush­ma­ski­ner til. Først en, så to og etter hvert tre styk­ker. Nå har vi vel to­talt 25 slush­ma­ski­ner, sier grün­de­ren fra Vinterbro.

Før som­me­ren i fjor slo hun seg sammen med Markus Molin Wang (22) som allerede drev med ut­leie av lyd- og lys­ut­styr, og det tok ikke lang tid før bud­sjet­te­ne var nådd.

Be­drif­ten deres, Fest­ut­styr as, har gått over all for­vent­ning.

– Gått utrolig bra

Den 1. ja­nu­ar i år åp­net de nett­bu­tikk. Før de var halv­veis i den før­s­te må­ne­den, had­de de nådd bud­sjet­tet for ja­nu­ar.

– Det har gått utro­lig bra så langt. Nettsiden festutstyr.no har gått over all for­vent­ning, for­tel­ler Wang.

Da de slo seg sammen og star­tet opp, dob­let de både ut­leie­par­ken og om­set­nin­gen.

– Som ledd i ut­vi­del­sen flyt­ter vi jo lo­ka­ler.

Frem til nå har de hovedsakelig dre­vet ut fra Oppegårds for­eld­res ga­ra­sje på Vinterbro.
I til­legg har de leid la­ger­lo­ka­ler på en låve, men har nå sett be­ho­vet for stør­re plass.

Flytter

I feb­ruar flyt­ter de to be­drif­ten til Rosenholm, der de får plass til både la­ger, va­re­ut­stil­ling, va­re­mot­tak, kjøk­ken og kon­tor.
De går fra en ga­ra­sje til et lo­ka­le på 140 kvadratmater.
Oppegård for­tel­ler at de har fles­te­par­ten av kun­de­ne sine i Oslo.

– Vi har blant annet leid ut til VG-lis­ta, Moods of Norway, stats­mi­nis­ter­bo­li­gen og mo­te­uken fire år på rad.

Det er også folk som har øns­ket å kom­me og se på det som lei­es ut. Dis­se blir pent nødt til å ta seg tu­ren til ga­ra­sjen på Vinterbro.

– Det er mye kjen­te men­nes­ker innom som øns­ker å leie av oss. Folk kom­mer tilbake år etter år.

– Når du først har be­gynt å leie ut i en gate, er du inne i ga­ten, for­tel­ler Wang.

Se­song­ba­sert

De to for­tel­ler at va­re­ne de omsetter i stor grad er se­song­ba­sert.

– Nå i ja­nu­ar har vi solgt mest kropps­ma­ling. I ok­to­ber sel­ger vi mest Hal­lo­ween-ting og om som­me­ren er det Hawaii-fest­ar­tik­ler vi sel­ger mest av, for­tel­ler Oppegård.

Og det stop­per ikke her. Selv om de kun har holdt på i un­der ett år sammen, har de likevel en slags pei­ling på hva de sel­ger mye av.

– Vi sel­ger også mye drink­miks til slush­ma­ski­ne­ne. Vi har fak­tisk agen­turet på det­te i Skandinavia, sier Wang.

Skal full­fø­re stu­di­e­ne

Si­den begge stu­de­rer øko­no­mi ved NMBU, har de ingen umid­del­ba­re pla­ner om å dri­ve be­drif­ten på full­tid.

– Vi ser mye som er re­le­vant slik at vi får satt teo­ri­en ut i prak­sis, sier Oppegård.

De for­tel­ler at det er nå de har en unik mu­lig­het til å få det til i og med at de tar re­le­van­te stu­di­er.

– Dersom vi lu­rer på noe kan vi eksempelvis alltid spør­re fore­le­se­ren, sier Wang.

Om de had­de sat­set, er begge to eni­ge om at de kun­ne ha job­bet på heltid med be­drif­ten.

– Pla­ne­ne våre er først og fremst å gjø­re fer­dig ut­dan­nin­gen, og sam­ti­dig hol­de be­drif­ten på et ak­sep­ta­belt nivå, sier Oppegård.

Selv har hun tenkt til å ta en mas­ter­grad i stra­te­gi og le­del­se. Wang har pla­ner om å bli fer­dig med en siviløkonomgrad først.

– Vi be­gyn­ner nok ikke å job­be full­tid i denne be­drif­ten før om i hvert fall tre år, sier de to.

Bru­ker mye tid

Det er ikke bare litt tid som går med på be­drif­ten.

– Vi sit­ter ofte i pau­ser på sko­len og om kvel­de­ne og job­ber med be­drif­ten vår, sier 24-år­in­gen.
Wang for­tel­ler at de sen­der ord­rer hver dag.

– Vi har satt oss hå­re­te, men rea­lis­tis­ke mål. Det må være lov å ten­ke stort, men innenfor rea­lis­tis­ke ram­mer, slår Oppegård fast.

Begge er kla­re på at det er mye jobb å star­te opp en egen be­drift.

– Av og til har det vært van­ske­lig å få ti­den til å strek­ke til.

Man­da­ger har de to fo­re­les­nings­fri. Da tar de i bruk kjøk­ke­net til Oppegårds for­eld­re, i eta­sjen over ga­ra­sjen, for å vas­ke slush­ma­ski­ner. Det­te kan de hol­de på med i timevis.
Oppegård sy­nes selv det har vært dei­lig å bru­ke pen­ge­ne de har tjent på noe annet enn lo­ka­ler.

Me­ner de gjør det rett

Toril Mølmen, di­rek­tør i In­no­va­sjon Norges kon­tor i Oslo, Akershus og Østfold me­ner de to grün­der­ne gjør mye rett.

– Vi ser at altfor mange bru­ker for mye pen­ger for tid­lig, sier Mølmen til Da­gens Næringsliv.

Hun støt­ter oppunder tak­tik­ken til Fest­ut­styr as, og for­tel­ler vi­de­re at det vik­tig­ste er å fin­ne ut om noen fak­tisk er in­ter­es­sert i å kjø­pe pro­duk­tet eller tje­nes­ten.

– Før man vet det er det ikke mye vits å bru­ke pen­ger på en fin hjem­me­si­de, logo og lo­ka­ler. In­ves­to­rer lu­rer på om noen vil kjø­pe det du har, ikke om du har et fint kon­tor, sier hun vi­de­re til DN.

– Skaff informasjon

Mølmen me­ner man kan kom­me langt med å ut­vik­le en idé fra for eks­em­pel ga­ra­sjen.

– Vi ser i en del av søk­na­de­ne våre at mange ikke ten­ker på hvor mye in­for­ma­sjon man egent­lig kan skaf­fe uten å bru­ke pen­ger. Bruk Google, søk smart, finn ut hva andre har gjort, hva som fin­nes fra før av, og spør kun­de­ne hva de vir­ke­lig har bruk for, sier Mølmen.

Klikk deg tilbake til forsiden av ØB.no her