NORDRE FOLLO: Ved hjelp av navneendringen på de fire skole i tidligere Oppegård vil Nordre Follo kommune gjør det mer oversiktlig å skille mellom barne- og ungdomsskoler og skape en helhetlig praksis for den nye stor kommunen.

I dag heter det Ingieråsen skole, Hellerasten skole, Fløysbånn skole og Flåtestad skole. Alle fire er rene ungdomsskoler, og nå er arbeidet i gang med å endre navnene til ungdomsskole i stedet for bare skole.

I samme slengen ønsker kommunen at Kråkstad og Skotbu skoler skal betegnes i entallsform, og at skolens navn bidrar til å skape samhold og identitet om en felles skole.

LES OGSÅ: Formannskapet vedtok å endre seks av forslagene til nye veinavn i Nordre Follo: – Vi har valgt å lytte til beboerne, sier Oddbjørn Nesje (Ap)

Utvalg for areal, klima og byggesak får første ordet i saken når den skal opp til behandling i møtet tirsdag 2. februar.

– Rådmannen vurderer at det i begge sakene vil være naturlig og ønskelig å invitere FAU-ene ved skolene og andre innbyggere til en grundig medvirkningsprosess før saken blir sendt til høring og før saken legges frem til behandling i Utvalg for areal, klima og byggesak.

Samme praksis i hele kommunen

Nordre Follo kommune har et ønske om å få mest mulig enhetlig praksis i skolene fra de to tidligere kommunene, samt å gi en god oversikt for personer som har behov for å komme i kontakt med enten barneskoler eller ungdomsskoler i kommunen. Kommunikasjon av skoleslag gjennom skolenavnet vil gjøre det enklere for elever, foresatte, ansatte, andre innbyggere i kommunen og personer fra andre kommuner. Per dags dato er det kun Haugjordet ungdomsskole og Ski ungdomsskole av de rene ungdomsskolene (8. –10. trinn) som har tilnavnet ungdomsskole i Nordre Follo kommune. Alle barneskolene (1. –7. trinn) i kommunen har tilnavnet skole. De to skolene med elever fra 1. –10. trinn har også tilnavnet skole.

Den planlagte ungdomsskolen i Ski Vest er heller ikke tatt med i denne navnesaken, men resultatet av saken vil mest sannsynlig legge føringer for navnevalg til den fremtidige skolen.

LES OGSÅ: Den nye ungdomsskolen på Sofiemyr kan få navnet Fram

Navnesak for Kråkstad og Skotbu skoler

Kråkstad og Skotbu skoler er i dag en felles skole med én ledelse og ettpersonale. Skolen ligger i den sørlige enden av Nordre Follo kommune. Skolen består av to ulike enheter og har omkring 380 elever fordelt på Skotbu (1. –4. trinn) og Kråkstad (1. –10. trinn). Skotbu skole er en fådelt enhet som ligger omkring 4,5 km fra Kråkstad skole.

Fra 5. trinn samles alle elevene på Kråkstad skole, og elevene som bor i Skotb,u blir transportert med buss. Nåværende skolenavn er imidlertid en kilde til forvirring for elever og ansatte, og navnet fører til mange misforståelser. Skolen erfarer at nåværende skolenavn sjelden blir skrevet riktig ved henvendelser, og at elever og ansatte ikke ser ut til å ha en identitet til dagens offisielle navn. Det fører også til praktiske utfordringer, for eksempel feil adresseringer og postsendinger

– Det er et ønske at skolen betegnes i entall, med et skolenavn som alle elever kan ha sin opplevelse av tilhørighet og identitet til. Skolen erfarer at de navn som ofte benyttes av elever, foresatte, ansatte, politikere og andre er for eksempel; Kråkstad og Skotbu skole, Kråkstad barneskole, Kråkstad ungdomsskole, Kråkstad skole, Skotbu skole, Skotbu og Kråkstad skoler. De fleste omtaler skolen som Kråkstad skole. I forslag til prosess legger rådmannen opp til at utvalgfor areal, klima og byggesaks om er delegert myndigheten i navnesaker,orienteres i notat om at det reises navnesak.

Åpner for å ta imot forslag til navn

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur inviteres til å komme med innspill i saken i forbindelse med en forslagsperiode. Med dette gis de folkevalgte anledning til å følge prosessen og kan komme med innspill før det endelige navnet vedtas av Utvalg for areal, klima og byggesak. Rådmannen vurderer at det i tillegg til en politisk prosess og formell høring er ønskelig å invitere FAU-ene ved skolene og andre innbyggere til en grundig medvirkningsprosess i navnesaken før saken legges fram til behandling.

Eler, ansatte og andre innbyggere i Nordre Follo skal få muligheten til å komme med egne forslag til nytt navn. Forslagene kvalitetssikres av administrasjonen før de kan kommenteres og behandles av en navnekomité. Før behandling i AKB legges saken ut for høring i to måneder.Da det ikke er klagemulighet på valg av navn, er det viktig at innbyggere og andre oppfordres til å sende inn forslag til navn før det endelige navnet vedtas i utvalget.

Saken har først og fremst betydning for barn og unge som er elever ved skolene, samt skolens ansatte. I tillegg er det naturlig at foresatte og andre i lokalsamfunnet har en interesse for skolenavnet, blant annet av kulturelle og lokalhistoriske årsaker. Stedstilhørighet, tidligere navn, tidligere og nåværende funksjon, arkitektur og historie vil være elementer som får betydning for valg av navn. Skolenavnet er en stor del av elevenes identitet og tilhørighet, og det er derfor av stor betydning at elevene får uttale seg i saken.

Ønsker lik praksis i Nordre Follo

Utvalg for areal, klima og byggesak er delegert fullmakt fra kommunestyret i Nordre Follo kommune til å vedta navn etter Lov om stadnamn. Navneforslag vil også sendes til stedsnavntjenesten (Språkrådet) for tilråding og godkjenning før saken kommer til behandling i Utvalg for areal, klima og byggesak.

– Rådmannen vurderer at det er behov for å reise navnesak for å gjøre det mer oversiktlig å skille mellom barne-og ungdomsskoler, forenkle skolenavn, samt å skape en enhetlig praksis for hele kommunen. Det kan være hensiktsmessig å gi Ingieråsen skole, Hellerasten skole, Fløysbonn skole og Flåtestad skole tilnavnet ungdomsskole for å få lik praksis i kommunen. Det kan være hensiktsmessig å endre «Kråkstad og Skotbu skoler» til å betegnes i entallsform. Det er felles ledelse for skolen i dag. Rådmannen anbefaler at det i begge sakene gjennomføres en grundig medvirkningsprosess i tillegg til skriftlig høring før saken behandles i AKB.

Eventuelle navneendringer effektueres fra ogmed skoleåret 2021-2