Vi følger opp lovnadene om trygg økonomisk styring. Det gir oss et større handlingsrom for politiske prioriteringer i tiden som kommer. Høyre er på sin side mer opptatt av å snakke om sitt eget budsjettforslag.

Regnskapet for Nordre Follo kommune for 2021 endte med et positivt netto driftsresultat på 217 mill. kroner. Regnskapet viser at kommunens disposisjonsfond er på 710 mill. kroner, en økning på 164 mill. kroner fra 2020. Gjeldsgraden er også betydelig styrket fra 126 % i budsjettet til 112 % i regnskapet.

I et debattinnlegg i Østlandets Blad 23. februar mener Høyres Bjørn A. Kløvstad at undertegnede tar feil når jeg hevder at god økonomisk styring er grunnen til at kommunens økonomiske opptur. En underlig påstand all den tid Nordre Follo kommune styres på et budsjett vi har fremmet og vedtatt. Og som Høyre har stemt mot. Jeg kan godt forstå at Høyre ikke liker at Arbeiderpartiet oppnår gode resultater og at kritikken deres mer og mer fremstår som propaganda. At det finnes folk med økonomisk kompetanse i Høyre som i andre partier betviler jeg ikke. Men å være mer opptatt av egne analyser enn å stole på kommuneadministrasjonen og sin egen Høyre-regjering sine analyser blir litt spesielt.

Kløvstad peker på at Høyre i sitt budsjettforslag ønsket å legge inn høyere skatteinngang og lavere rentekostnader enn det vi gjorde i budsjettet for 2021. Flertallspartiene valgte heller å stole på kommuneadministrasjonen sine forslag for disse nøkkeltallene. Det var mer forsiktige anslag og et tryggere valg mente vi, blant annet fordi vi har en krevende økonomi. Vi fører en realistisk, forutsigbar og ansvarlig økonomisk politikk. Da vektlegger vi selvsagt hva kommunens egne fagfolk sier og de vurderte Høyre og mindretallspartienes budsjettforslag som «ikke realistisk.»

At Høyre stoler mer på egne analyser enn kommuneadministrasjonens blir ikke mindre spesielt med tanke på at det var hans eget partis regjering, Solberg-regjeringen, som gjennom forslaget til statsbudsjett og kommuneproposisjon la føringene for inntektsanslagene norske kommuner skulle legge til grunn. Vår egen kommuneadministrasjon, som er fagekspertisen vi folkevalgte skal forholde oss til, bygde på de forutsetningene som Solberg-regjeringen kom med. Når Høyre mener disse anslagene var for svake, så kritiserer de i praksis sin egen regjering og kommuneadministrasjonen for slett arbeid.

Å utarbeide gode analyser og prognoser er selve fundamentet for et godt budsjett. Vi mener budsjettet for 2021 var et godt budsjett og det viktigste beviset for det er nettopp årsregnskapet. Vi får stadig bedre kontroll på økonomien i den fortsatt ferske kommunen vår og vi kan føle oss tryggere på prioriteringene som tas. Det var og er mange usikkerhetsmomenter som fører til at vi må budsjettere forsiktig, og samtidig følge opp omstillingsarbeidet. Vi skal ta oss god tid til dette for å unngå større press på tjenestene og de ansatte. Alle partiene i kommunestyret skulle ønske at de hadde mer penger til gode formål. Men Høyres retorikk om at egne analyser på et par av flere titalls økonomiske faktorer traff godt – det faller på sin egen urimelighet all den tid pilene peker i riktig retning på bakgrunn av et budsjett de ikke ville ha.

Høyre er selvsagt mer opptatt av å snakke om de tallene de traff på, heller enn å snakke om de tallene de ikke traff på i sitt eget budsjettforslag. En ting er i alle fall sikkert: Arbeiderpartiet har tillit til kommuneadministrasjonens erfaring og kompetanse. De gjør en strålende innsats med oppfølgingen av budsjettvedtaket. Vi er stolte og takknemlige for Nordre Follo kommunes gode årsresultat for 2021. Det var et spesielt år med krevende omstilling og pandemi på toppen av det hele. At vi budsjetterte forsiktig skulle bare mangle og det er jo ikke slik at overskuddet forsvinner. Det økonomiske handlingsrommet vil bidra positivt i tiden som kommer både innenfor helse, omsorg, skole og barnehage. Nordre Follos positive driftsresultat gir god grunn til optimisme!