Saken er og har i lang tid vært mye omdiskutert, men nå viser en ny spørreundersøkelse gjennomført av Sentio at flertallet av de spurte ønsker seg ut av EUs energibyrå ACER. Det spørsmålet som Sentio stilte, var følgende; ‘’bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?’’. Med 33 % ja, 30 % nei og 37 % vet ikke, viser dette at et flertall av de som har gjort seg opp en mening om saken nå ønsker en norsk utmelding. Det som er mest bemerkelsesverdig med denne meningsmålingen er likevel den høye andelen som ikke vet hva de mener.

Ikke bare har folket talt, men flere partier har også tatt til orde for det samme. Det kan blant annet nevnes Senterpartiet og Rødt, som har tatt til orde for at Norge må ut av EU-samarbeidet. Det kan videre nevnes at en majoritet av både AP og SP sine velgere ønsker seg ut, hele 39 % samlet sett, mot 26 % nei og 35 % som er usikre. Folket er lei av at en utenforstående makt skal bestemme over norsk energi og norske strømpriser.

Den kanskje største konsekvensen av ACER, kommer fra de skyhøye strømprisene vi nå har sett. Målet er å knytte Norge nærmere EU, underlegge Norge i EUs kontrollorgan for strøm, og sikre at EU og EØS skal fungere som et felles marked på strøm. Forrige regjering gikk allerede inn for å bygge ut strømkablene, slik at Norge kan selge strøm og kraft til andre land, til tross for at vi kanskje heller bør satse på nasjonalt eierskap til strømmen. Med nasjonalt eierskap, er det vi som bestemmer i større eller mindre grad hvordan vi ønsker at strømprisen skal være. Uten tilslutning til ACER, hadde vi høyst sannsynlig sluppet en utbygging av utenlandskabler. Dermed hadde vi sluppet at de høye strømprisene i blant annet Storbritannia og Tyskland trekker opp de norske prisene. Er det ikke det vi ønsker, at strømmen skal være billigere?

Det er også andre utfordringer med EUs energibyrå ACER. I 2006 innførte EU fornybardirektivet, og gjennom det opprinnelsesgarantier. Dette gjør at andre land kan kjøpe seg retten til norsk vannkraft. Dette går igjen utover folkets mulighet til å bestemme over egen kraft, energi og strøm.

EU brukte ACER til å få best mulig avtaler, for å kunne selge mest mulig av vår kraft til andre land. Dette mener vi i Ungdom mot EU at Norge ikke bør finne seg i. Kort sagt kan andre land gjennom ACER kjøpe norsk energi og strøm, og påtvinge Norge å handle for en ugunstig markedspris. Dette gjør at strømprisene flyr i været.

Vi i Ungdom mot EU mener at ACER skaper utrygghet blant folket, er skadelig for muligheten til å bestemme over egen strøm, og presser opp strømprisene. Vi ønsker nasjonalt eierskap til strømmen, slik at folket har kontroll over egen strømforsyning, men også slik at vi slipper konkurranseutsatte priser. Ungdom mot EU mener at Norge må ut av EUs energibyrå ACER, for å få ned dagens strømpriser.