SOFIEMYR: Den nye Sofiemyr skole vil bli bygget i to etasjer, og skal huse nesten 800 elever og vel 100 ansatte når den står ferdig vinteren 2025.

Forprosjektet er nå ferdig, og mange av elevenes ønsker har fått plass i den nye skolen.

– Det er blitt gjennomført workshops med elevene, hvor de blant annet har tegnet hvordan de tenker seg den nye skolen både på papir og i 3D i PC-spillet Minecraft. Ut fra innspill og møter der skolefaglig rådgiver har jobbet tett på brukere, er grunnlaget for rom- og funksjonsprogram dannet, beskriver kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Skolen skal bygges i to etasjer, og vil bestå av tre kvadrater som er festet i hverandre. I første etasje i den midterste kvadraten vil det være hovedinngang, varemottak, tekniske rom, fellesfunksjoner, kantine, amfi med svene og overlys, spesialfagrom og lager.

I andre etasje vil det bli bibliotek, renholdssentral, tekniske rom, elevhelsetjeneste, amdinistrasjon, lærerarbeidsrom, møterom og personalrom.

I de to kvadratene på hver side ligger trinnarealene med klassrom, motorikkrom, SFO-baser og elevgarderober.

– To og to trinn har egne desentraliserte innganger fra sine dedikerte uteområder, og ledes inn i sitt trinns garderober. Alle innganger er universelt utformet og det er to heiser i bygget. I trinnarealene er alle klasserom organisert med langsiden mot yttervegg for å få mest mulig dagslys inn i klasserommene. Det er fire klasserom og tre grupperom i hvert trinnareal. Det er lagt opp til fleksible løsninger for forskjellige læringssituasjoner ved at alle trinnene har et fellesområde med et lite sitteamfi, et stort grupperom, sitteinnretninger og tilgang til et motorikkrom plassert sentralt i kvadratet, med overlys for å tilfredsstille krav til dagslys i alle oppholdsarealer. Trinnene har både transparente og skjermede planløsninger. Dette gir mulighet for læring både i skjermede områder, samtidig som man kan aktivisere elever i motorikkrommet eller i fellesområdet, beskriver kommunedirektøren.

Innspill fra elevene

Mange av innspillene fra elevene er tatt med i rom- og funksjonsprogrammet. Ønskene som har gått igjen fra elevene er transparante farger og lys, tydelig trinndeling mellom småtrinn og mellomtrinn, grupperom med variert møblering og mulighet til å være flere sammen og få arbeidsro, store og luftige rom og mange møteplasser, vinduer å se ut gjennom, et hjerte i skolen som et knyttet til flere fellesrom, kantine, uteområde som gir mulighet til både organisert og ikke organiserte aktiviteter, noen steder å skjerme seg fra vær og vind, flere toaletter og akvarium.

– For barn og unge vil det være spesielt viktig med funksjonene til utearealet for skolen, da dette også skal fungere som et nærmiljøanlegg etter skoletid og på kveldstid. Det er viktig at aktiviteter og oppholdsarealer er tilpasset brukergruppen de er tiltenkt, og dette er sikret gjennom brukermedvirkning og inkludering av elever og ansatte på Sofiemyr skole. Utformingen både ute og inne skal ha gode kvaliteter, begrunner kommunedirektøren.

Her kan du lese mer om nye Sofiemyr skole