AKERSHUS: Ahus og Oslo universitetssykehus, hvor Follo-pasientene er inntil nyttår, er som kjent ikke enige om hvor mange legestillinger som skal overføres fra Oslo til Ahus.

Helse Sør-Øst styrer

Oslo-sykehuset ville overføre 120, altså langt færre enn de 193 stillingene som Ahus mener de har behov for å få styrket sykehuset med.
Partene kom ingen vei i forhandlingene. Arbeidet koordineres og styres nå av eier, Helse Sør-Øst.
Samtidig arbeider klinikkene i Oslo universitetssykehus med å ferdigstille detaljerte bemanningsplaner innen 15. september.

– Helt nødvendig

Ifølge brevet Ahus-direktør Øyvind Graadal nylig sendte eier Helse Sør-Øst, er 192,3 nye legestillinger et minimumskrav. Sett i forhold til å kunne ivareta nytt opptaksområde.
Kravet bygger på innmeldte behov fra de forskjellige sykehusdivisjonene.
« Opprettelse av nye legestillinger ved Ahus er en helt nødvendig og kritisk faktor i forhold til å overta nytt opptaksområde. Det er viktig at det nå ikke skapes usikkerhet rundt tildeling (overføring) av hjemler for de leger som nå vurderer å tiltre stilling ved vår organisasjon», skriver Graadal.
I brevet til helse Sør-Øst er det lagt ved en oversikt over innmeldte behov for legestillinger.

Hva Ahus trenger

De aller fleste stillingene som Ahus-ledelsen ønsker overført, er overlegestillinger.
Ahus trenger minimum 78 legestillinger ved Medisinsk divisjon, ifølge ledelsen.
Ved Kirurgisk divisjon er det behov for 73,2 stillinger.
Barne- og ungdomsklinikken har behov for 15 nye stillinger. Divisjon psykisk helse: 2 legestillinger.
Ved laboratoriemedisinsk senter er det listet opp behov for åtte nye legestillinger.
Bildediagnostisk senter trenger 17 nye legestillinger.