SKI: Det var på vei hjem fra en fotofestival i Sve­ri­ge i 2012, at Mag­nus Re­ne­flot fra Sig­ge­rud og hans ven­ner be­gyn­te å ten­ke på at det­te må vi jo kun­ne ar­ran­ge­re like godt selv.

Det ene tok det and­re, og snart var en pro­sjekt­skis­se sendt til ho­ved­sam­ar­beids­part­ner, Ski kom­mu­ne.
De ten­te på id­een og sa raskt ja til det mes­te Re­ne­flot ba om. Alle lo­ka­ler i kom­mu­nens eie, ble lånt ut gra­tis. Det­te gjor­de ar­bei­det mye enk­le­re for Re­ne­flot og hans menn.

– Vi star­tet med 6–7 per­so­ner som sam­men job­bet frem skis­se­ne til hvor­dan vi vil­le ha det. Da det nær­met seg fes­ti­val­start, var vi nær­me­re 60 per­so­ner. Alle sto på vel­dig for å ar­ran­ge­re den bes­te naturfotofestivalen Norge had­de sett, og det ble det, sier en sli­ten, men vel­dig stolt «fotogeneral».

«Ge­ne­ra­len» selv har reg­net litt på an­tal­let ar­beids­ti­mer han har lagt ned, og kom frem til 1400 dug­nads­ti­mer.

– Jeg kjen­ner at jeg har vært med på noe stort, og er vel­dig glad for at det gikk så bra som det gjor­de. All jobb­in­gen blir mye enk­le­re, sier Re­ne­flot.

Festivalbudsjettet var på to­talt cir­ka 700.000 kro­ner og de sit­ter igjen med et greit over­skudd, som de nå skal føre over til nes­te års ar­ran­ge­ment. Da­t­oen er al­le­re­de satt til 20–22 mars 2015.

– Hva er du mest for­nøyd med et­ter årets fes­ti­val?

– Jeg er mest for­nøyd med at jeg har klart å ska­pe in­ter­es­se og be­geistr­ing for na­tur­foto og at alle de som dri­ver med na­tur­foto i Norge nå har fått et fast sam­lings­punkt her i Ski, sier han.

– Hva har du lært? Hva kom­mer til å bli an­ner­le­des nes­te år?

– Det må være at vi har enda bed­re de­talj­plan­legg­ing. Det var in­gen sto­re feil el­ler mang­ler ved årets fes­ti­val. Én fore­drags­hol­der lur­te på om vi kun­ne byt­te ut de hvi­te du­ke­ne på bor­det med svar­te. Det er det enes­te jeg kan kom­me på, sier Re­ne­flot, som al­le­re­de gleder seg til nes­te års fotofest.