Gå til sidens hovedinnhold

Han er skapt av kul­tur­til­bu­det i Fol­lo

Artikkelen er over 6 år gammel

Al­ler først be­gyn­te han å spil­le pia­no gjen­nom kul­tur­sko­len i Ås. Nå tar han en mu­sikk­ut­dan­nel­se, og spil­te for­ri­ge helg bass i som­mer­sho­wet i Moss.

Selv om parkteateret i Moss ikke ble fylt helt opp, had­de en­semb­let som mål å lage det best mu­li­ge sho­wet for de opp­møt­te. Bak skue­spil­ler­ne, inne blant ban­det, sit­ter bas­sist Hal­vor Bek­ken As­chim (22) fra Ås. Han er med på som­mer­sho­wet «Badeballbataljen – kam­pen som sommershowtronen i Moss».
Han har fått mye ut av, og har blitt for­met av, de kul­tur­til­bu­de­ne som fin­nes i Fol­lo.

Star­tet på kul­tur­sko­len

Vei­en til å bli mu­si­ker be­gyn­te da han gikk på bar­ne­sko­len.

– Den før­s­te mu­lig­he­ten jeg fikk til å be­gyn­ne med mu­sikk, var pia­no­un­der­vis­ning på kul­tur­sko­len. I sy­ven­de klas­se fikk jeg og et par i klas­sen ha et lite band­pro­sjekt på sko­len der jeg tes­tet bass­gi­ta­ren for før­s­te gang, sier Bek­ken As­chim.

Det skul­le vise seg at det var det­te in­stru­men­tet han skul­le fort­set­te med.

– Det var bas­sen som ble fo­ku­set.

Ung­doms­klub­be­ne

Han for­tel­ler at det er kul­tur­mil­j­øet i kom­mu­nen og nær­om­rå­det som har gitt han mu­lig­he­ten til å kun­ne ut­ø­ve mu­sikk.

– Da jeg fort­sat­te å spil­le i band fikk vi be­nyt­te Midt­gard. På et tids­punkt var jeg nok med i fle­re for­skjel­li­ge band og bruk­te band­rom­met flit­tig.

Bek­ken As­chim for­tel­ler at han også har vært med på å spil­le på Kjel­lern Rock i Ski.

– Ett av ban­de­ne jeg var med i vant en kon­kur­ran­se som gjor­de at vi fikk rei­se til Sve­ri­ge på en mi­ni­tur­né sam­men med et an­net band. Vi spil­te et par kon­ser­ter og had­de det utro­lig greit.

Bek­ken As­chim har inn­trykk av at det er greit når det kom­mer til øv­ings­rom også el­lers i Fol­lo.

– Det å kun­ne frem­fø­re noe var også vel­dig greit. I Op­pe­gård, Ås og Nes­od­den var det man­ge mu­lig­he­ter.

– Det gjel­der bare å være frem­på, vis ini­tia­tiv og ta seg fri­he­ten vi­de­re.

Fle­re gen­rer

22-år­in­gen har vært inn­om de fles­te gen­re­ne. Fra klas­sisk mu­sikk da han spil­te pia­no på kul­tur­sko­len, han har vært inn­om Big Ås Band og spilt me­tall, jazz og rock.

– De lo­ka­le kul­tur­kref­te­ne har gitt meg et breddetilbud, og det er en­kelt å kom­me inn i mil­j­øet her i Fol­lo. Kul­tur­li­vet har også vært flin­ke til å leg­ge til ret­te for oss. Det er greit å få prø­ve seg litt før man hi­ver seg litt utpå, sier Bek­ken As­chim.

For 22-år­in­gen har også Ås TenSing vært en vik­tig del av kul­tur­li­vet hans.

– Det har vært en vik­tig are­na for å prø­ve ut nye ting.

Vant drøm­me­sti­pen­det

Da Bek­ken As­chim be­gyn­te på vi­de­re­gå­en­de var mu­sikk­lin­jen på Ski det na­tur­li­ge val­get.

– Mu­sikk, dans og dra­ma er det helt kla­re før­s­te­val­get mitt. Det har jeg vært fast be­stemt på helt si­den jeg var li­ten, og det vir­ket bra, da jeg var der på åpen dag. Søs­te­ren og ku­si­nen min har gått der, nå går fet­te­ren min der og til høs­ten skal ku­si­nen min og jeg be­gyn­ne. Jeg spil­ler bass­gi­tar, og al­ter­na­ti­vet er even­tu­elt stu­die­spe­sia­li­se­ring el­ler mu­sikk­lin­jen på Oslo By Steiner, sa han til ØB da han gikk i 10. klas­se ved Ås ung­doms­sko­le.

Han kom inn på Ski vi­de­re­gå­en­de der han også fikk ut­vik­le seg vi­de­re som mu­si­ker. Det var da han be­stem­te seg for å søke på drøm­me­sti­pen­det.

– Det be­gyn­ner å bli en del år si­den nå, men jeg vant jo drøm­me­sti­pen­det gjen­nom kul­tur­sko­len. Da føl­te jeg at jeg fikk noe igjen for all den inn­sat­sen jeg had­de lagt i mu­sik­ken, sier han.

Hal­vor Bek­ken As­chim spil­ler el. bass og kon­tra­bass i fle­re band, for­uten i Big Ås Band ved Kul­tur­sko­len. Det­te skrev ØB et­ter at han vant drøm­me­sti­pen­det i 2011.

Ter­ning­kast tre

Som­mer­sho­wet fikk ter­ning­kast tre i Moss Avis sin an­mel­del­se, li­ke­vel strå­ler både ban­det og skue­spil­ler­ne på sce­nen i Park­teat­ret, og selv om sho­wet kun får tre prik­ker på ter­nin­gen av Moss Avis, får de også ros for pre­sta­sjo­ne­ne.

– Ba­de­bal­le­ne skal ha ros for sine ny­vin­nin­ger: Å kon­kur­re­re om hvem som gjør det best, å set­te opp en «mi­ni­mu­si­kal» over det pe­rio­dis­ke sy­stem og å lage en reklamemedley om alt fra If til Bur­ger King, er utra­di­sjo­nelt og vå­galt og tref­fer helt ok, skri­ver Moss Avis i an­mel­del­sen.

– Vi øns­ker bare å lage det bes­te sho­wet for dem som er der. Selv om det er én som kom­mer på sho­wet, skal vi gjø­re det best mu­lig for ham, sier 22-år­in­gen fra Ås.

I kom­men­tar­fel­tet un­der an­mel­del­sen har det sam­let seg opp fle­re kom­men­tar som er sterkt uenig i vur­der­in­gen til an­mel­de­ren.

– Slett ikke enig. Sho­wet var en skik­ke­lig god­bit i som­mer­kvel­den – en real «Kin­der­egg-opp­le­vel­se» (tre ting på én gang): Bra sang, bra hu­mor og bra mu­sikk. Det bør alle få med seg, skri­ver en i kom­men­tar­fel­tet un­der an­mel­del­sen.

Før som­mer­sho­wet snak­ket Moss Avis med noen som be­fant seg i foa­je­en som gle­det seg i som­mer­sho­wet.
I foa­je­en be­fant også ei­en­doms­ut­vik­ler Finn Sund­by seg. Også han og kona syn­tes det var spen­nen­de å få nye navn på sce­nen .

– Men hva den­ne fore­still­in­gen hand­ler om, aner vi ikke. Det enes­te vi har hørt noe om, er ba­de­bal­ler, sa de om fore­still­in­gen som en­semb­let fra sce­nen selv star­tet med å er­klæ­re som en helt «Tage Pet­ter­sen fri sone».

Selv om både band og skue­spil­le­re var nye for Mos­se-fol­ket var det et 100-talls pub­li­kum­me­re som møt­te opp på pre­mi­èren.

Fol­ke­høy­sko­len

På bak­grunn av det kul­tur­til­bu­det 22-år­in­gen had­de fått i Ås og Fol­lo gjen­nom opp­veks­ten, øns­ket han å be­gyn­ne på en fol­ke­høy­sko­le som kun­ne til­by mu­sikk.

– Et­ter vi­de­re­gå­en­de be­gyn­te jeg på Vi­ken fol­ke­høy­sko­le på Gjø­vik, der møt­te jeg de and­re i ban­det «Tin­der» jeg spil­ler i un­der Badeballbataljen.

Han er godt for­nøyd med sel­ve opp­sett­in­gen og hå­per på at de får mu­lig­he­ten nes­te år også.

– I år har det vært med gode skue­spil­le­re og gode tekst­for­fat­te­re. Det har ikke vært vul­gær hu­mor, men det har vært moro.

Et an­net til­bud

Han er godt for­nøyd med pro­ses­sen og pro­fe­sjo­na­li­te­ten bak sho­wet, og un­der­stre­ker at det har vært en mor­som pro­sess hele ve­ien.

– Selv om det­te var vel­dig ål­reit, er det sto­re for­skjel­ler mel­lom kul­tur­til­bu­de­ne i Fol­lo og Moss. I Moss er det man­ge tea­ter­til­bud som fo­ku­se­rer på at ung­dom­men skal frem, sier han og leg­ger til:

– Da vi kom uten­fra var ikke det like godt mot­ta­ge­lig. Det er litt uvant og ikke som i Ås og Fol­lo der det set­tes pris på kul­tur uan­sett. For min del var det litt mer­ke­lig. Det er ikke all­tid ting vil gå på skin­ner. Jeg har lært gan­ske mye av den­ne pro­ses­sen her.

De ble nødt til å av­ly­se de to sis­te fore­still­in­gen på grunn av for dår­lig opp­mø­te og for få solg­te bil­let­ter.

– Vi satt vel­dig stor pris på dem som møt­te opp – vi had­de jo som mål å lage et godt show uav­hen­gig av an­tall i sa­len.

Mu­sikk­ut­dan­nel­se

Nå stu­de­rer Bek­ken As­chim mu­sikk, me­nig­het og le­del­se ved NLA Høg­sko­len i Oslo.

– Der tar jeg en ba­che­lor i ut­ø­ven­de ryt­misk mu­sikk. Så len­ge jeg får hol­de på med mu­sikk er jeg for­nøyd.

I frem­ti­den flyt­ter han gjer­ne til­ba­ke til Ås for å dri­ve med noe in­nen­for kul­tur.

– Jeg har jo vel­dig lyst til å fort­set­te å spil­le bass.