ÅS: – Re­gje­rin­gens for­slag om å kut­te støt­ten, kom som lyn fra klar him­mel. Spe­si­elt si­den vi har en tre­årig av­ta­le med Land­bruks­de­par­te­men­tet som går til og med 2015. Det vi for­ven­ter var en ny av­ta­le, sier administrerende di­rek­tør Per Olav Skjer­vold ved Vi­ten­par­ken i Ås.

I dag får Vi­ten­par­ken en år­lig grunn­støt­te på 3,25 mil­li­o­ner kro­ner gjen­nom de­par­te­men­tet. I for­slag til stats­bud­sjett leg­ges det opp til at det­te skal kut­tes med 1,25 mil­li­o­ner kro­ner. Det er nes­ten 40 pro­sent av da­gens støt­te.

– Blir kutt­for­slaget ved­tatt, be­tyr det at vi kom­mer opp i en dra­ma­tisk si­tua­sjon si­den vi er godt i gang med å ut­ar­bei­de kon­krete pla­ner for den videre drif­ten, sier Skjer­vold.

Venst­re vil gi mer

I dag leg­ger Venst­re frem sitt al­ter­na­tive stats­bud­sjett. Her fore­slår de å øke støt­ten til Vi­ten­par­ken med fem mil­li­o­ner kro­ner i for­hold til re­gje­rin­gens for­slag.

– Venst­re er opp­tatt av å bi­dra til opp­byg­ging av Vi­ten­par­ken på Ås både på kort og lang sikt. En styrk­ning på fem mil­li­o­ner kro­ner nå vil være vik­tig både for å sik­re drif­ten på kort sikt, men også for å mu­lig­gjø­re en opp­byg­ging som er i tråd med de pla­ne­ne som fin­nes på vi­ten­sen­te­ret. Det må være et lang­sik­tig mål at Vi­ten­par­ken kom­mer inn på Kunnskapsdepartementets lis­te over re­gio­nale vi­ten­sent­re, sier Sol­veig Schytz.

Til Stor­tin­get

Skjer­vold er glad for det po­li­tiske en­ga­sje­men­tet kutt­for­slaget har vek­ket. Re­pre­sen­tan­ter fra fle­re po­li­tiske par­ti­er har tatt til orde for å fin­ne må­ter som kan sik­re ut­vik­ling av par­ken.

– Alle vil ha oss. Nå hand­ler det om noen vil være med på å ta kost­na­de­ne, sier han.

I dag mø­ter Skjer­vold næ­rings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get. Senere i uken skal han møte de lo­kale Stor­tings­po­li­ti­ker­ne.

– Nett­opp for­di de­par­te­men­tet var så ak­tive og at vi fikk en tre­årig av­ta­le om støt­te, frem­står kutt­for­slaget som helt ufor­ståe­lig. Det­te vil ramme oss hardt, sier Skjer­vold.