ÅS: «Per» vil gjer­ne stå frem med sin his­to­rie, men øns­ker å være ano­nym for å skå­ne res­ten av fa­mi­lien.

Tidlig ute å kjøre

«Per» ble al­le­re­de i tred­je klas­se på bar­ne­sko­len plas­sert på in­sti­tu­sjon. Han blir stil­le og tå­re­ne be­gyn­ner å ren­ne når ØB.no spør om opp­veks­ten.

– Jeg vil helst slip­pe å snak­ke om det, hvis det er greit.

Eks- kjæ­res­ten som også er med, tar over og kan for­tel­le om en trist barndom.

– Han har vært ut og inn av in­sti­tu­sjo­ner og har in­gen for­mell ut­dan­nel­se, bort­sett fra fø­rer­kort på las­te­bil, sier hun.

«Per» tar igjen or­det og kan for­tel­le at han har prø­vd hasj og har slitt med det­ i opp­veks­ten. Nå røyker han sjeldnere, bare til fest som han sier.

«Per» og eks­-kjæ­res­ten lei­de en bo­lig i Son i litt over ett år og klar­te greit de fas­te ut­gif­te­ne på 10.000 kro­ner i må­ne­den.

Gikk galt hos NAV

Leie­kon­trak­ten gikk ut og de sto på bar bak­ke uten tak over ho­det. Eks­-kjæ­res­ten flyt­tet til­ba­ke til mam­ma og pap­pa, men «Per» var uten sted å bo.

Det var da det be­gyn­te å tår­ne seg opp for gut­ten. Han inn­røm­mer å ha vært både sint og for noen uker si­den ag­gres­siv mot NAV-an­sat­te, men da var han frust­rert, iføl­ge han selv.

Et­ter eget ut­sagn skal nå to­nen mel­lom NAV og han selv være så dår­lig at kon­tak­ten nes­ten er brutt.

– Det var NAVs ung­doms­team som tok kon­takt med meg sist og til­bød meg hjelp med inn­kjøp av telt. Jeg er sjok­kert over den­ne be­handl­in­gen. Jeg sa en gang i ren frust­ra­sjon at de like gjer­ne kun­ne gi meg et telt å sove i, sier «Per».

– Men det men­te jeg selv­føl­ge­lig ikke bokstavelig.

Gir sjeldent ut telt

Hos NAV er de av en litt an­nen opp­fat­ning. De kan ikke ut­ta­le seg om «Per» spe­si­elt, men kun på ge­ne­relt grunn­lag.

– Vi gir ald­ri ut telt som over­natt­ings­al­ter­na­tiv uten at kli­en­ten selv har yt­ret øns­ke om det­te, eller sier det er greit, sier le­der av NAV i Ås, To­rill Ska­ge Sør­li.

– Gis det ut man­ge telt fra de­res kon­tor?

– Nei, det er ikke ofte, kan­skje ett i året. Det er i hvert fall len­ge si­den sist, sier Sør­li.

– De av våre brukere som ikke har råd til egen bolig, skal kun tilbys egnede boenheter, som for eksempel hytteparken i Vestby, som vi bruker en del, sier Sørli.

Den siste tiden har «Per» sovet litt i telt, men mest hos forskjellige venner pluss litt hos eks-kjæresten. Hun har nå vært nødt til å si nei.

– Jeg kan ikke ha han lenger på mitt soverom. Det er trist og leit å sende han ut på gaten når jeg vet at han kanskje ender opp i teltet et sted i Follo, sier hun.

Sak med flere sider

Flere har reagert på at "Per" fikk telt istedenfor en egnet bolig. Én av disse er Ap-politiker og leder av sosialutvalget i Ås, Tommy Skar.

– Denne saken har helt sikkert flere sider og jeg kjenner ikke tilfellet "Per", men på generelt grunnlag vil jeg si at ingen skal bli tilbudt telt så fremt de ikke skal på telttur, sier Skar.

– Det er ikke noen verdig løsning å tilby telt til NAV-klienter. Vi må kunne se på de menneskelige aspektene også. Dette er rett og slett en løsning vi ikke kan være bekjent av uansett, sier Skar.

Skar har på bakrunn av ØBs oppslag bedt om at sosialutvalget i neste møte får en en redgjørelse av NAV Ås sin "teltpraksis". Han har også bedt om en oppdatering om boligsituasjon i Ås.

Egen lov

Det finnes lover og regler for boligtrengende som skal være lik i alle kommuner. Her kan du lese utdrag av denne:

Etter norsk rett er det ikke lovfestet rett til varig bolig, men kommunene har plikt til å skaffe midlertidig botilbud til de som har behov for det (§ 27. Midlertidig botilbud i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen). Midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet. For de som er i en nødssituasjon uten noe sted å bo, har NAV plikt til å hjelpe til med med å finne midlertidig sted å bo dersom man oppholder seg i kommunen. NAV-kontoret har altså en plikt til å medvirke i kommunens boligsosiale arbeid. For tjenestemottakere som ikke klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet, bør tiltak og tjenester for å sikre en stabil bosituasjon være en del av individuell plan.