Gå til sidens hovedinnhold

En søp­pel­sjau ble star­ten på en politisk karriere

Artikkelen er over 7 år gammel

Det var hunden Eckhart som vekket Shabana Rehmans politiske engasjement. Nå står hun på tiendeplass på listen til Miljøpartiet De Grønne.

OP­PE­GÅRD: Sha­ba­na de­fi­ne­rer seg selv som helt fersk po­li­ti­ker.


– Først da jeg ble hunde­mam­ma og fikk øy­ne­ne opp for alt søp­pe­let i grøf­te­kan­te­ne, be­gyn­te jeg å en­ga­sje­re meg po­li­tisk, sier hun.

I vin­ter fulg­te ØB hen­ne på en søppelplukkingsrunde hjem­me på Op­pe­gård. Nå føl­ger hun opp:

– Hun­de­ne får meg ut i na­tu­ren, og det har gitt meg en an­nen til­nærm­ing til å ta an­svar for nær­mil­j­øet. Nå øns­ker jeg å være ak­tiv sam­men med alle de gode kref­te­ne. Jeg stil­ler meg og nav­net mitt til dis­po­si­sjon for å vise at hver en­kelt kan ta an­svar for na­tu­ren, til bes­te for oss som le­ver her og de som skal arve den.

Sha­ba­na Reh­man un­der­stre­ker at Mil­jø­par­t­iet De Grøn­ne har man­ge fine folk på lis­ten til fyl­kes­tings­val­get 2015.

– Nå vil jeg være med å på­vir­ke der jeg kan. I mil­jø­sa­ken kan jeg være et for­bil­de og vise at det går an å vel­ge. Å pluk­ke søp­pel blir for meg en kon­kret po­li­tisk handl­ing.

Dyr og kvin­ner

De fles­te kjen­ner Sha­ba­na Reh­man som ko­mi­ker og sam­funns­de­bat­tant, sce­ne­ar­tist, spal­tist og for­fat­ter. Nå har en­ga­sje­men­tet ført hen­ne inn i enda fle­re rol­ler.

– Jeg har nett­opp be­gynt å job­be som kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver hos NOAH – for dyrs ret­tig­he­ter. Å job­be med dyrs ret­tig­he­ter er en selv­føl­ge­lig del av ikke­volds­be­ve­gel­sen og in­di­vi­dets ret­tig­he­ter som jeg all­tid har brent sterkt for, iv­rer Reh­man.

Sist vår ble hun dess­uten valgt inn som sty­re­med­lem i Grønt kvin­ne­nett­verk.

– Vi job­ber for at fle­re kvin­ner skal gri­pe or­det, ta verv og del­ta po­li­tisk lo­kalt, re­gio­nalt og na­sjo­nalt. Det fin­nes så man­ge be­viss­te kvin­ner, men fle­re kan tren­ge sko­ler­ing i å gri­pe mik­ro­fo­nen. Der har jeg noe å bi­dra med.

Fle­re lo­ka­le

Ben­te Bak­ke er le­der for no­mi­na­sjons­ko­mi­t­een til de grøn­ne. Hun opp­ly­ser at Øy­vind Sol­um fra Nes­od­den er lis­te­topp. Vi­de­re fin­ner vi In­gunn Boh­man fra Ås på 4. plass, Suaad Abdi Fa­rah fra Vestby på 7. plass, og et av par­t­iets ny­es­te med­lem­mer, Tor Åge Brings­værd fra Hø­len i Vestby.

Bringsværd har sagt seg vil­lig til å stå på sis­te­plass for å un­der­stre­ke be­ho­vet for om­legg­ing til en grønn og bæ­re­kraf­tig po­li­tikk.

Kommentarer til denne saken