Gå til sidens hovedinnhold

Ingen vits med rutetabell om det blir dobbeltspor

Artikkelen er over 12 år gammel

Togene vil gå så ofte på et eventuelt dobbeltspor mellom Oslo og Ski at du ikke trenger å sjekke rutetabellen.

FOLLO: Den samfunnsmessige nytten ved et nytt dobbeltspor på strekningen Oslo-Ski strekker seg langt ut over Follos grenser.
En realisering av prosjektet vil komme svært mange til gode. Dobbeltsporet Oslo-Ski er i en region (Oslo, Follo og Østfold) som med et innbyggertall på over 900.000 har 19 prosent av Norges befolkning. Ifølge tall fra SSB kan Oslo og Akershus forvente en befolkningsvekst på hele 30 prosent innen 2025. I dag reiser 150.000 mennesker daglig gjennom Sørkorridoren.

Færre forsinkelser.

Strekningen Oslo-Ski er en av landets mest trafikkerte togstrekninger og er overbelastet på deler av døgnet.

Kortere reisetid.

Persontogene er planlagt med stort sett dobbel frekvens i forhold til i dag. Det vil si i rushtiden hvert 7,5 minutt fra Ski (og eventuelt Kolbotn), hvert 15. minutt fra Rygge, Moss, Vestby og Ås (i dag hvert 30. minutt) og hvert 30. minutt fra Mysen og Askim. Utenom rushtidene vil det gå omtrent halvparten så mange tog. Da vil gjennomsnittlig ventetid bli redusert fra 30 til 15 minutter. Reisetiden til Oslo vil gå ned med cirka 6 minutter fra Kolbotn, 7,5 minutter fra Ski, og 19-20 minutter fra Ås.

Arbeidsplasser, næringsliv og bosetning.

Flere attraktive tettsteder, flere næringsmessige knutepunkt og flere jobber å velge mellom. Frihet med tanke på hvor en kan bo og jobbe, hvor en tar utdanning, hvor en gjør innkjøp, fritidsaktiviteter, kulturtilbud etc. Østfold og kommunene syd for Ski er mest avhengig av raskt transport inn mot Oslo, og det er for disse kommunene at transporten er viktigst, ifølge Jernbaneverket.

Sosiale forhold.

Ikke alle aldersgrupper eller lag av befolkningen har privatbil. Dobbeltsporet vil utvide tilbudene og gjøre hverdagen lettere å planlegge for blant annet en del barn, eldre, handikappede, innvandrere og andre grupper som ikke har tilgang til bil. Det at andelen eldre øker, samt krav om bedre tilpasninger av infrastruktur for de med nedsatt funksjonsevne, er viktige argument for å øke jernbanens attraktivitet.

Østfold.

Alle tettstedene i Østfold berøres av "proppen" Oslo-Ski. Strekningen fra Ås til Moss har i 15-20 år hatt dobbeltspor med god kapasitet, men jernbanelinjen fra Ski til Oslo begrenser togavgangene. Det er en vesentlig pendling fra Østfold til Oslo og fra Østfold til Follo, med hovedvekt på Ski.

Rygge flyplass.

Dobbeltsporet vil gi bedre adkomst til Rygge flyplass. Tilsvarende vil jernbanenettet bedre kunne koble havne- og terminalstruktur i Oslo (Oslo havn og Alnabru).

Nasjonalt og internasjonalt.

Dobbeltsporet og hurtigtog kan være med på å oppgradere regionens kobling til et større nettverk på tvers av landegrensene, og er av vesentlig betydning i utviklingen av Sørvestre Skandinavia til en attraktiv næringsregion. Økt kapasitet for godstransport i Sørkorridoren vil også ha betydning for produksjonsmiljøene på Vestlandet eller syd og nordover i landet.

Trafikkbelastning.

Det nåværende trafikkbildet viser at toget bare har rundt 27 prosent av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet. Med bedre kapasitet, rutetilbud, regularitet og kvalitet vil det være mulig å øke jernbanens andel, og trafikk fra privatbilen blir redusert betydelig. Det at jernbanen kan ta en større andel av transporten vil samtidig bidra til færre ulykker og bedre trafikkavvikling på veiene. En vil også kunne flytte betydelige mengder gods over fra vei på lengre strekninger. 80 prosent av landbasert godstransport til og fra utlandet går i dag gjennom Østfold. Jernbaneverket regner med at dobbeltsporet vil kunne ta 750 vogntog bort fra veiene på Østlandet hver dag.

Den miljøvennlige jernbanen.

Klimaendringene er ifølge mange politikere den største trusselen verden står ovenfor. I Norge står samferdselssektoren for nærmere en tredel av utslippene, og det er på Østlandet vi finner de største befolkningskonsentrasjonene og de største utslippene fra veitrafikken. En storsatsing på dobbeltsporet og en miljøvennlig jernbane vil derfor redusere utslippene drastisk.
Kilder: Jernbaneverkets rapport "Nytt dobbeltspor Oslo S-Ski - Samfunnsgeografisk analyse" (29. mai 2008), og Natur og Ungdoms rapport "Trafikkanalyse og klimagassutslipp" (2007).