Terje Aasland skrev sist tirsdag i ØB om Stoltenbergs forslag til klimaløsning. Han mener at det er mulig å forene ønsket om økonomisk vekst med klimahensyn. Ap er enig i at det skal satses på kollektivtransport, men støtter opp under en politikk med mer veier, og har tydeligvis fortsatt den ideen som ble slått fast i Perspektivmeldingen, og som partiene i den blå-blå og den rød-grønne regjeringen ser ut til å bringe videre, nemlig at det private forbruket i Norge i tiårene fremover skal tredobles. Det blir som Ole Brumm som sier ja takk, begge deler. Det vil man jo gjerne hvis man kan, men noen ganger kreves det mer enn å følge strømmen. Miljøpartiet De Grønne mener at ideen om grønn vekst på slike premisser er urealistisk politikk, og at det er nødvendig med et større grønt skifte. Det vil heller ikke være tilstrekkelig med bare en viss vridning av avgifter, som gjør det dyrere å forurense og billigere med det som er klimavennlig, selv om det bør være ett av flere grep.

At vi i den rikeste delen av verden skal å øke den økonomiske veksten og det private forbruket, samtidig som de fattigste landene i verden skal komme opp på et materielt nivå som vårt er urealistisk. Vi har bare en klode, og forbruker og forurenser mer enn jorden klarer å fornye i løpet av et år. Det tross alt lettere å forandre politikk, enn fysikken.

For nå målet om maks to graders temperaturstigning globalt, som er nødvendig for å unngå at klimaet endrer seg i alt for dramatisk grad, må vi starte omleggingen til bærekraftsamfunnet nå. Et vesentlig del av det er at de fleste i Akershus må reise kollektivt, eller bruke gange og sykkel, til daglig transport. Fortsatt støtte til nye veier og bolig- og næringsutbygging steder hvor man er avhengig av bil, understøtter et bilavhengig samfunn som verken er forenlig med en grønn omlegging i Akershus eller nasjonale og globale klimamål. Det er urealistisk at en befolkning som de neste 20 årene kan øke med flere hundre tusen i vår region skal basere seg på daglig bilbruk, og da må politikerne våge å komme med klare prioriteringer. Det er for eksempel uholdbart at Ahus-banen ikke prioriteres. Det går ikke an å forvente at folk flest skal reise kollektivt når det mange steder er så dårlig tilbud som i dag.

Akershus fylke og kommunene våre må la klimaplanen være en overordnet og forpliktende ramme for kommuneplanen og ulike tiltak. Klimaplanen må ta høyde for de nasjonale målene og så gjøre det som er nødvendig i egne områder. Det er i kommunene hverdags-Norge utspiller seg. Det betyr at det ikke kan settes i gang utbyggingsprosjekter som bidrar til økte utslipp, om det ikke lages tilsvarende eller større tiltak som sørger for at kutt i klimautslipp. Dette er krevende, men fullt mulig. Og resultatet er å videreutvikle et grønt Akershus, som i lengden er triveligere enn alternativet.

Øyvind Solum, nestleder Akershus Miljøpartiet De Grønne, kommunestyrerepresentant Nesodden