Høyres gruppe i samferdselsfraksjonen (SF) jobber overordnet og strategisk. Vi planlegger for fremtiden, og det er ikke alltid lett å se resultatene av vårt arbeid nå.

Til vårt siste møte hadde vi til opplysning 604 sider sakspapirer å lese! Vi bevilger penger til blant annet fylkesveier, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og innfartsparkering.
Høyre har spesielt satset mye på gang- og sykkelveier med en ekstra bevilgning på 330 millioner kroner til trygging av skoleveier.

Vi planlegger en miljøvennlig og effektiv kollektivtrafikk for hele Akershus og satser stort på miljø og fornybar energi med blant annet elbiler, biogass og hydrogen. Vi har gitt tilsagn på 120 nye ladestasjoner og ti hurtigladepunkt.
Akershus er nå verdensledende på hydrogensatsing med fem hydrogenbusser i drift med nullutslipp, kun vanndamp. Nesøya har verdens høyeste tetthet av elbiler. Vi får internasjonal skryt og oppmerksomhet.
Samferdselsfraksjonen jobber også med areal og transportplanlegging. Hvor skal nye boliger, næring og knutepunkt ligge?

Akershus skal ta imot 200.000 nye innbyggere de neste ti år. Vi må være forberedt og tenker helhetlig og planlegger 20–30 år frem i tid.
Vi har eierskap og tett dialog med Ruter om kollektivtrafikken. Vi ser soner og på busslinjekorrespondansen med overganger, frekvens og punktlighet.

Oslopakke 3 er en del av våre forhandlinger med Oslo. Den inneholder blant annet:

– E18
– Kolsåsbanen
– Fornebubanen
– Ahus-banen

Dette er noe som betyr mye i hverdagen for mange i Akershus!
Jeg sitter også i Jernbaneforum Øst, det vil si jernbanelinjen Oslo-Halden. Der har vi tett samarbeid med både Jernbaneverket og NSB om bygging av nye stasjoner.
Vi arbeider også med å løse utfordringene med økt godstrafikk som er en viktig sak for Høyre.

Oppsummert:

– Vi jobber hardt og målrettet i samferdselsfraksjonen, men er lite synlig i media.
– Vi har ingen sexy og morsomme leserinnlegg om samferdsel som sanker nye velgere.
– Men jeg og Høyres gruppe jobber aktivt i det «skjulte», og håper vi kan glede oss over resultatene i generasjoner!