Gå til sidens hovedinnhold

Po­li­ti­ker­ne er ikke eni­g

Artikkelen er over 7 år gammel

SKI: Rådmann Audun Fiskvik i Ski sier ja til underskuddsgaranti for Skifestivalen. Politikerne er mer lukne.

Ruby Semb har som sty­re­le­der i Ski sen­trums­for­en­ing og fes­ti­val­sjef for Ski­fes­ti­va­len sendt søk­nad til kom­mu­nen hvor hun ber om øko­no­misk hjelp til å dek­ke un­der­skud­det på 118.000 kro­ner.


Rådmannen inn­stil­ler på å et­ter­kom­me søknaden. I notat til formannskapet sier han ja øko­no­misk støt­te på inn­til 118.000 kro­ner.

Er positiv

De po­li­tis­ke fløy­ene er ueni­ge om det­ er rik­tig bruk av skat­te­be­ta­ler­nes pen­ger. Av dem som ØB har snak­ket med, er det bare Ap som umid­del­bart stil­ler seg po­si­tiv til en slik red­nings­ak­sjon.


Vi vil først dis­ku­te­re i grup­pen, men på ge­ne­relt grunn­lag kan jeg si at vi er vel­dig po­si­tiv til all ak­ti­vi­tet i sen­trum som ska­per gle­de og en­ga­sje­ment. Jeg me­ner det er vik­tig at fes­ti­va­len be­står og hå­per at vi kan sør­ge for at det skjer, sier Amund Kjernli (Ap).


Kjernli un­der­stre­ker også at kom­mu­nen tid­li­ge­re har vært vil­lig til å bi­dra for å red­de blant an­net kunstgressprosjekt og golfbaneutbedringer, uten at han vil sam­men­lig­ne dis­se sa­ke­ne.

Mer lunkne

Både Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et er mer lunk­ne til å bi­dra økonomisk for å red­de fes­ti­va­len.


– Jeg sy­nes det i ut­gangs­punk­tet er vel­dig pro­ble­ma­tisk å bare si ja til å be­ta­le alt av reg­nin­ger som dum­per ned i kom­mu­nens post­kas­se. Jeg sy­nes ikke det gjør sa­ken enk­le­re at kom­mu­nen skal hjel­pe fes­ti­va­len som vi ikke har vært en del av og kun­ne hatt en øko­no­misk kon­troll over, sier An­dré Kvak­ke­stad (FrP).


Høyres Gun­nar Hel­ge Wiik er av sam­me opp­fat­ning og me­ner at fes­ti­va­len bur­de kun­ne stå på egne ben. Han me­ner det er vik­tig med liv og røre i sen­trum, men at kom­mu­nen ikke kan være noen bank ved et un­der­skudd.

Glad

Ruby Semb er vel­dig glad og takk­nem­lig over at ad­mi­nist­ra­sjo­nen ser nyt­ten av Skifestivalen.


– Vi har til nå klart å få inn 12.000 kro­ner. Det er nå vik­tig at vi ser frem­over og fort­set­ter den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen i Ski sen­trum og Ski­fes­ti­va­len, sier Ruby.