FOLLO: Et­ter at ØB skrev om en mu­lig kom­mu­ne­sam­men­slå­ing i Fol­lo har re­ak­sjo­ne­ne vært man­ge.

- Hele Follo bør bli én kommune


Både po­li­ti­ke­re og folk flest har en me­ning om dis­se pla­ne­ne. Også KRD har sin opp­fat­ning om pro­ses­sen.

Må for­ank­res

– Før vi i det hele tatt vil vur­de­re en slik søk­nad, må det for­ank­res både po­li­tisk og ikke minst i fol­ket i de kom­mu­ne­ne det gjel­der, sier statssekretær Anne Bea­the Tvin­ne­reim (Sp), stats­sek­re­tær i KRD.

Bre­vet som gikk fra ord­fø­rer­ne i Frogn, Ås og Ski sist tors­dag, var ver­ken be­hand­let po­li­tisk el­ler for­ank­ret i fol­ket.

– Jeg stil­ler meg litt und­ren­de til en slik pro­sess fra ord­fø­rer­ne. Jeg trod­de de kjen­te pro­se­dy­re­ne bed­re. Det er tre ting som må opp­fyl­les. For det før­s­te må søk­na­den dis­ku­te­res po­li­tisk og det må være et fler­tall i kom­mu­ne­sty­ret for en slik pro­sess. Vi­de­re må også fol­ket få si sitt. I en slik sak er det vel­dig vik­tig at også inn­byg­ger­ne får kom­me med sine me­nin­ger, og de skal bli hørt. Til sist må kom­mu­nen set­te av pen­ger til ut­red­ning i bud­sjet­tet, sier Tvin­ne­reim.

Mu­lig fol­ke­av­stem­ning

– Kan det være ak­tu­elt med en fol­ke­av­stem­ning?

– Det er helt opp til hver en­kelt kom­mu­ne, men det er å an­be­fa­le og fle­re har gjort det tid­li­ge­re i til­sva­ren­de store sa­ker. En an­nen ting po­li­ti­ker­ne skal være klar over er jo at det­te vil be­rø­re øko­no­mi­en, tje­nes­te­til­bu­det og ikke minst iden­ti­te­ten for inn­byg­ger­ne, sier Tvin­ne­reim.

Får konsekvenser

– Kan jeg tolke deg slik at du ikke anbefaler en sam­men­slå­ing?

– Det jeg me­ner er at det får kon­se­kven­ser og det er ikke gitt at det er noe å tje­ne på en slik stor­kom­mu­ne. De kom­mu­ne­ne som har gjen­nom­ført en slik pro­sess tid­li­ge­re, kan for­tel­le om uli­ke re­sul­ta­ter. Det fin­nes både po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve er­fa­rin­ger med en slik gjen­nom­fø­ring, sier stats­sek­re­tæ­ren.

Kirken gjorde det i fjor

Sven Holmsen, prost i Nordre Follo, synes debatten om kommunesammenslåing er interessant og peker på erfaringen kirken gjorde seg da Follo prosti ble delt i to i fjor. Nordre Follo prosti består av Ski, Oppegård og Enebakk, mens Søndre består av Ås, Vestby, Frogn og Nesodden. De to prostiene har omtrent like mange innbyggere, ca 65000 i hvert, og hvert sitt senter i Ski og Ås.

Holmsen lurer på om denne modellen kan være et godt eksempel for en eventuell kommunesammenslåing.

– Denne delingen er et forsøk på å finne lokale enheter i den fremtidige organiseringen av kirken etter at båndene til staten løsnet. Kirken vil fortsette samarbeidet med kommunene også i fremtiden, derfor har vi et blikk på hva som skjer med kommunene. En lik inndeling kunne gitt et spennende samsvar mellom prosti og kommune, sier Holmsen.

En annen årsak til at Follo prosti ble delt, var størrelsen. Prosten mener det var for stort og uhåndterlig, og at størrelsen på de nye Follo-prostiene er passende enheter i kirken.

– Fordelen er at prostiene er oversiktelige arbeidsenheter. Jeg tror prostiene kan bli en bra match med eventuelle nye kommuner. Det forutsetter at organiseringen av kirken kommer på plass og hva Stortingets nye grunnlov for kirken inneholder, sier Holmsen.

Av erfaring vet Holmsen at det er en krevende prosess å finne nye navn på områder eller arbeidsenheter. Navnediskusjonen internt i Follo prosti gikk på kryss og tvers av indre og ytre, øvre og nedre, før de havnet på nordre og søndre.