FOLLO: – Jeg gikk helt i ta­ket. Det er ren svin­del, for­tel­ler man­nen som selv job­ber in­nen øko­no­mi.
Han øns­ker ikke stå frem i avi­sen med navn og bil­de.

– Men jeg måt­te ad­va­re folk mot å be­ta­le den. Det­te er svind­le­re som er slue, de har ty­de­lig­vis blin­ket seg ut små fir­ma­er, sier han.

Man­ge tu­sen kro­ner

På fak­tu­ra­en har svindelfirmaet solgt seks Noraid førstehjelpskofferter til en ver­di av 22.213 kro­ner. I før­s­te lin­je tru­er de med for­sin­kel­ses­ren­ter på ti pro­sent per må­ned til de som ikke be­ta­ler. I bunn med li­ten skrift står det imid­ler­tid «det­te er bare et til­bud».

– In­gen må fin­ne på å gå i den­ne fella, sier grün­de­ren fra Fol­lo.

And­re svin­del­for­søk

Svind­ler­ne har brukt Mediq Nor­ge sitt mer­ke­va­re­navn «Noraid før­s­te­hjelp». Dag­lig le­der Lars Mag­nus Mik­kel­sen i Mediq Nor­ge ad­va­rer mot å be­ta­le.

– Det­te er and­re svindelrunde de har. De har tatt vårt mer­ke­va­re­navn og prø­ver å sko seg. For to uker si­den send­te de ut tu­sen­vis av lignende fak­tu­ra­er. Vi har po­li­ti­an­meldt svin­del­for­sø­ke­ne, sier han.

Fir­ma­et har også spo­ret opp og sper­ret kon­to­num­me­ret det skal be­ta­les inn på.

– Vi job­ber med å spo­re opp per­so­ne­ne bak svin­de­len, for­tel­ler Mik­kel­sen.
– Vi ser al­vor­lig på det­te, det er vik­tig at vi får stan­set dem, fort­set­ter han.

Mediq Nor­ge fikk også selv en slik fak­tu­ra.

– Kjen­ne­tegn på svin­del

Po­li­ti­ad­vo­kat Jo­han Strand Mol­de­stad ved Fol­lo po­li­ti­sta­sjon me­ner fak­tu­ra­en har alle kjen­ne­tegn for et klas­sisk svin­del­for­søk.

– Vi har en an­nen an­mel­del­se på sam­me fak­tu­ra, det er vik­tig at flest mu­lig kom­mer til po­li­ti­et slik at vi får en over­sikt. Da får vi også et bed­re grunn­lag til en even­tu­ell straf­fe­sak, sier han.

Mol­de­stad me­ner svind­ler­ne prø­ver å unn­dra seg straf­fe­lo­ven ved å leg­ge til at det­te bare er et til­bud.

– Da kan de hev­de at de som har be­talt har god­tatt til­bu­det. Men hvis de også har stjå­let et mer­ke­navn vil det være ulov­lig, sier po­li­ti­ad­vo­ka­ten.