FOLLO: – Å ha ulv i dette området er innenfor de retningslinjer Stortinget har vedtatt, sier han.

– Jeg vet at folk kan være urolige for ulv, men de utgjør ingen fare for mennesker. De kan imidlertid ta dyr. Jeg vil oppfordre folk til å være forsiktig med hundene sine og ha god kontroll på dem, fortsetter statsråden.

LES OGSÅ:

Utvalg skal vurdere ulvesonen

Reidar Åsgård fra Hedmark blir leder for et utvalg som skal vurdere hvordan ulvesonen fungerer og se om det er behov for justeringer. Dette er en oppfølging av rovviltforliket. Utvalget skal arbeide fram til 15. oktober 2012.

Stortinget vedtok i 2004 en soneinndeling som sier hvor det skal være mål om ynglende ulv i Norge. I det nye rovviltforliket av 2011 har Stortinget bestemt at det skal settes ned et utvalg som skal evaluere ulvesonen.

Ulvesoneutvalget består av ni personer som skal vurdere om det er hensiktsmessig å ha en ulvesone og hva som fra et naturfaglig synspunkt er den beste soneinndelingen. Utvalget skal også vurdere om det er behov for justeringer basert på erfaringer siden 2005.

Antall dyr på utmarksbeite, kjent forekomst av ulv, påviste ulveskader på sau og tamrein og framtidig skadepotensial skal være momenter i vurderingen. Utvalget skal også vurdere jordbruksfaglige forutsetninger for levedyktig beitenæring og konsekvenser for jakt.

Ulvesonen omfatter Oslo, Østfold, deler av Akershus og deler av Hedmark.

I tiden fra ulvesonen ble fastsatt i 2004 og fram til i dag er det gjort mange erfaringer både når det gjelder ulvenes atferd, skader på beitedyr og forholdene for menneskene som bor i disse områdene.

Les flere nyheter her!

– Riktig tidspunkt for evaluering

Miljøverndepartementet understreker at evalueringen av ulvesonen bør foreligge tidsnok til at den kan ses i sammenheng med ny vurdering av bestandsmålet for ulv og forhandlinger med Sverige om fordeling av ulv i grenserevir.

Forhandlingene med Sverige vil starte når den svenske rovdyrutredningen foreligger våren 2012.

–  Jeg mener tidspunktet for en evaluering av ulvesonen nå er helt riktig. Det er viktig at evalueringen kan ses i sammenheng med forhandlingene med Sverige om deling av grenserevir og nye vurderinger av bestandsmålet for ulv, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Hvis det er behov for noen grundigere vurderinger, kan det følges opp i den mer omfattende og helhetlige evalueringen av rovviltforvaltningen som skal skje innen fem år fra rovviltforliket ble inngått i 2011.

Miljøverndepartementet har lagt vekt på en balansert sammensetning av utvalget i tråd med likestillingslovens krav til representasjon av begge kjønn, representasjon fra både landbruks- og miljøsektoren samt representasjon fra politisk nivå, lokalt og regionalt.

Utvalget skal arrangere en erfarings- og fagkonferanse der ulike aktører inviteres til å presentere faglige innlegg og erfaringer som kan være relevant for utvalget. Ulike interessegrupper skal få anledning til å presentere sine synspunkter for utvalget.

Vil du at ulven skal være i Østmarka? Si din mening i kommentarfeltet under!